34. 1 OCAK - 31 ARALIK 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

kase

KPMG Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

İş Kuleleri Kule:3 Kat:2-9

Levent 34330 İstanbul

Tel +90 212 316 6000

Fax +90 212 316 6060

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

KKB Kredi Kayıt Bürosu Anonim Şirketi Genel Kurulu’na

A. Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi

Görüş

KKB Kredi Kayıt Bürosu Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) 31 Aralık 2022 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kar veya zarar tablosu, kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynaklar değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dahil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Şirket’in 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını; 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik ve Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerince uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ, genelge ve yapılan açıklamalar; ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”ler) hükümlerini içeren; “BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı”na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (“BDS”lere) uygun olarak yürütülmüştür. BDS’ler kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dâhil) (“Etik Kurallar”) ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Kilit Denetim Konuları

Kilit denetim konuları, mesleki muhakememize göre cari döneme ait finansal tabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konulardır. Kilit denetim konuları, bir bütün olarak finansal tabloların bağımsız denetimi çerçevesinde ve finansal tablolara ilişkin görüşümüzün oluşturulmasında ele alınmış olup, bu konular hakkında ayrı bir görüş bildirmiyoruz.

Kilit Denetim Konusu

Hasılatın kaydedilmesi

Şirket’in 1 Ocak - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait kar veya zarar tablosunda “Hasılat” kalemi altında muhasebeleştirilmiş toplam 879.774.658 TL tutarında geliri bulunmaktadır. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla düzenlenmiş olan ilişikteki finansal tabloların 2.4. ve 18 numaralı dipnotlarında yer almaktadır.

Hasılatın finansal tablolar açısından tutarsal büyüklüğü, toplam hasılat tutarının Şirket’in müşterilerine sağlamakta olduğu birden fazla ve değişken ürünlerden elde edilmesi, Şirket operasyonlarının doğası gereği olarak hasılat tutarının çok sayıda işlem sonucu oluşması ve farklı birim fiyatlar üzerinden hesaplanması sebepleriyle söz konusu alan kilit denetim konusu olarak ele alınmıştır.

Konunun denetimde nasıl ele alındığı

Hasılatın muhasebeleştirilmesine ilişkin uyguladığımız denetim prosedürleri kapsamında hasılatın kaydedilmesi ile ilgili olarak Şirket yönetiminin belirlemiş olduğu muhasebe politikalarının BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı’na uygun olup olmadığını değerlendirdik. Ayrıca hasılatın muhasebeleştirilmesine baz oluşturan verilerin güvenilirliği ve veri ortamına ilişkin genel uygulama kontrollerini Bilgi ve Teknoloji uzmanlarımızı dahil ederek test ettik. Bunlara ilaveten, hasılatın ilgili mevzuata uygun olarak muhasebeleştirilmesine ilişkin önemli gördüğümüz Şirket’in uygulamakta olduğu kontrollerin tasarım ve operasyonel etkinliklerini değerlendirdik ve test ettik. Denetime konu hasılat tutarını oluşturan kalemlerden seçilen örneklem üzerinden, işlem bazında gelir tutarının uygun olarak muhasebeleştirildiğini doğrulmak üzere ilgili destekleyici belgelerle bu işlem detaylarını karşılaştırarak test ettik.

Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları

Şirket yönetimi; finansal tabloların BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı'na uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Finansal tabloları hazırlarken yönetim; Şirket'in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Şirket'i tasfiye etme ya da ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur.

Üst yönetimden sorumlu olanlar, Şirket'in finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır:

Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli bir yanlışlık içerip içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektir. BDS'lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez.

Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir.

BDS'lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki muhakememizi kullanmakta ve mesleki şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca:

Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe tahminlerinin ve ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir.

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dâhil olmak üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz.

Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş bulunmaktayız. Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer hususları ve -varsa- tehditleri ortadan kaldırmak amacıyla atılan adımlar ile alınan önlemleri üst yönetimden sorumlu olanlara iletmiş bulunmaktayız.

Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait finansal tabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını belirlemekteyiz. Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya açıklamanın doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını aşacağının makul şekilde beklendiği oldukça istisnai durumlarda, ilgili hususun bağımsız denetçi raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz.

B. Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

Ali Tuğrul Uzun, SMMM

Sorumlu Denetçi

kase

23 Şubat 2023

İstanbul, Türkiye

31 Aralık 2022 Tarihli Hesap Dönemine Ait Finansal Durum Tablosu

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş
Notlar Cari dönem 31 Aralık 2022 Önceki dönem 31 Aralık 2021
Dönen Varlıklar 444.397.475 291.751.984
Nakit ve nakit benzerleri 3 230.516.958 193.490.634
Finansal yatırımlar 4 304.209 -
Ticari alacaklar 109.071.573 45.992.503
İlişkili taraflardan ticari alacaklar 5,7 77.647.188 42.871.515
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 5 31.424.385 3.120.988
Stoklar 8 7.068.014 5.832.401
Peşin ödenmiş giderler 15 70.720.001 42.275.078
İlişkili taraflara peşin ödenmiş giderler 7 14.025.621 6.892.507
İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler 56.694.380 35.382.571
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar 23 20.182.514 2.620.824
Duran Varlıklar 431.085.481 333.958.083
Maddi duran varlıklar 9 337.512.362 265.454.977
Kullanım hakkı varlıkları 11 2.834.457 5.180.869
Şerefiye dışındaki maddi olmayan duran varlıklar 10 74.527.909 57.340.427
Peşin ödenmiş giderler 15 16.132.976 5.923.552
İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler 15 16.132.976 5.923.552
Diğer duran varlıklar 16 77.777 58.258
Toplam varlıklar 875.482.956 625.710.067
Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş
Notlar Cari dönem 31 Aralık 2022 Önceki dönem 31 Aralık 2021
Kısa vadeli yükümlülükler 729.855.982 228.330.966
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler 11 2.689.266 3.115.936
Ticari borçlar 177.056.474 63.434.413
İlişkili taraflara ticari borçlar 5,7 15.423.205 8.494.086
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 5 161.633.269 54.940.327
Dönem karı vergi yükümlülüğü 23 - -
Diğer borçlar 6 23.904.757 8.008.356
İlişkili taraflara diğer borçlar - -
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar 6 23.904.757 8.008.356
Kısa vadeli karşılıklar 14 124.223.058 50.553.670
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar 77.711.669 40.102.743
Diğer kısa vadeli karşılıklar 46.511.389 10.450.927
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 14 11.820.862 3.080.815
Ertelenmiş gelirler 15 390.161.565 100.137.776
Uzun vadeli yükümlülükler 28.159.677 27.592.025
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler 11 599.380 2.506.083
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 23 8.041.753 17.807.008
Uzun vadeli karşılıklar 14 19.518.544 7.278.934
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar 17.548.495 5.577.417
Diğer uzun vadeli karşılıklar 1.970.049 1.701.517
Toplam yükümlülükler 758.015.659 255.922.991
Özkaynaklar 117.467.297 369.787.076
Ödenmiş sermaye 17 7.425.000 7.425.000
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 17 41.005.074 14.377.525
Sermaye düzeltme farkları 17 2.574.025 2.574.025
Olağanüstü yedekler 17 - 204.868.081
Özel fonlar 17 1.822.577 1.608.259
Birikmiş diğer kapsamlı (gider)/gelir (9.532.613) 599.357
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar (9.532.613) 599.357
Geçmiş yıllar karları 75.972.754 63.028.023
Dönem net karı/(zararı) (1.799.520) 75.306.806
Toplam kaynaklar 875.482.956 625.710.067

1 Ocak – 31 Aralık 2022 Tarihine Ait Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş
Notlar Cari dönem 31 Aralık 2022 Önceki dönem 31 Aralık 2021
Hasılat 18 879.774.658 506.465.078
Satışların maliyeti (-) 18 (366.810.209) (169.203.807)
Brüt satış karı 512.964.449 337.261.271
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) 19 (274.241.356) (67.013.050)
Genel yönetim giderleri (-) 19 (320.674.950) (224.511.896)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 21 9.367.713 5.767.157
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) 21 (352.687) (648.817)
Araştırma ve geliştirme gideri(-) (840.827) (454.038)
Esas faaliyet karı (73.777.658) 50.400.627
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler 24 212.436 556.236
Finansman giderleri öncesi esas faaliyet karı (73.565.222) 50.956.863
Finansal gelirler 22 71.871.770 114.738.388
Finansal giderler (-) 22 (7.338.331) (65.883.453)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar (9.031.783) 99.811.798
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/(gideri) 22
Dönem vergi gideri 23 7.232.263 (5.397.165)
Net dönem karı (1.799.520) 75.306.806
Diğer kapsamlı gelir/(gider)
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar
Tanımlanmış fayda planları aktüeryal (kayıp)/kazanç fonu 14 (12.664.962) 1.595.137
Ertelenmiş vergi gideri/geliri 23 2.532.992 (319.027)
Diğer kapsamlı gider, net (10.131.970) 1.276.110
Toplam kapsamlı gelir (11.931.490) 76.582.916

1 Ocak – 31 Aralık 2022 Hesap Dönemine Ait Özkaynaklar Değişim Tablosu

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Bağımsız Denetimden Geçmiş Özsermaye Değişim Tablosu – 31 Aralık 2021

Ödenmiş sermaye Sermaye düzeltme farkları Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler Olağanüstü Yedekler Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelirler Özel Fonlar Geçmiş yıllar karları / (zararları) Net dönem karı / (zararı) Toplam özkaynaklar
1 Ocak 2021 7.425.000 2.574.025 14.377.525 146.513.689 (676.753) 1.360.319 44.966.764 76.415.651 292.956.220
Geçmiş yıllar karlarına transfer - - - - - - - 76.415.651 (76.415.651)
Transferler - - - 58.354.392 - 247.940 (58.354.392) - 247.940
Kar Payı ( - ) - - - - - - - - -
Toplam kapsamlı gelir - - - - 1.276.110 - - 75.306.806 76.582.916
Net Dönem Karı - - - - - - - 75.306.806 75.306.806
Diğer kapsamlı gelir/(gider) - - - - 1.276.110 - - - 1.276.110
31 Aralık 2021 7.425.000 2.574.025 14.377.525 204.868.081 599.357 1.608.259 63.028.023 75.306.806 369.787.076

Bağımsız Denetimden Geçmiş Özsermaye Değişim Tablosu – 31 Aralık 2022

Ödenmiş sermaye Sermaye düzeltme farkları Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler Olağanüstü Yedekler Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelirler Özel Fonlar Geçmiş yıllar karları / (zararları) Net dönem karı / (zararı) Toplam özkaynaklar
1 Ocak 2021 7.425.000 2.574.025 14.377.525 204.868.081 599.357 1.608.259 63.028.023 75.306.806 369.787.076
Geçmiş yıllar karlarına transfer - - - - - - - 75.306.806 (75.306.806)
Transferler - - 26.627.549 (204.868.081) - 212.172 178.028.360 - -
Kar Payı ( - ) - - - - - - (240.390.435) - (240.390.435)
Toplam kapsamlı gelir - - - - (10.131.970) - - (1.799.520) (11.931.490)
Net Dönem Karı - - - - - - - (1.799.520) (1.799.520)
Diğer kapsamlı gelir/(gider) - - - - (10.131.970) - - - (10.131.970)
31 Aralık 2022 7.425.000 2.574.025 41.005.074 - (9.532.613) 1.822.577 75.972.754 (1.799.520) 117.467.297

(*) Şirket, 6 Ocak 2022, 23 Mart 2022 ve 27 Temmuz 2022 tarihli Genel Kurul kararları ile Şirket’in cari ve geçmiş yıllar yasal karlarından ayrılan 240.390.435 TL temettünün en geç 31 Aralık 2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu’nun alacağı karara istaneden tek seferde ve nakden ortaklara dağıtılmasına karar vermiştir. İlgili tutar 27 Aralık 2022 tarihinde nakden ödenmiştir.

İlişikteki dipnotlar, finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

1 Ocak – 31 Aralık 2022 Tarihine Ait Nakit Akış Tablosu

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş
Notlar Cari dönem 31 Aralık 2022 Önceki dönem 31 Aralık 2021
A. İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları 364.558.885 122.740.523
Net dönem karı/(zararı) (1.799.520) 75.306.806
Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler:
Vergi geliri/(gideri) ile ilgili düzeltmeler (7.232.263) (5.397.165)
Karşılık giderleriyle ilgili düzeltmeler 71.479.531 34.899.503
Amortisman ve itfa payları ile ilgili düzeltmeler 20 71.289.836 56.019.996
Finansman gideriyle ilgili düzeltmeler 12 - -
Faiz gelirleri ve (giderleri) ile ilgili düzeltmeler 22 (42.414.561) (19.019.871)
Maddi ve maddi olmayan varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar/(ka-
zançlar) ile ilgili düzeltmeler 21 (212.436) (556.236)
Nakit dışı kalemlere ilişkin diğer düzeltmeler (30.881.220) 26.988.593
Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farklarıyla ilgili düzeltmeler (34.581.223) (18.922.505)
Ticari alacaklardaki artışlar/(azalışlar) ile ilgili düzeltmeler 5 (63.079.070) (12.901.893)
Ticari borçlardaki artışlar/(azalışlar) ile ilgili düzeltmeler 5 113.622.061 (13.892.712)
Stoklardaki (artışlar)/azalışlar ile ilgili düzeltmeler (1.235.613) (3.692.759)
Faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki (azalışlar)/artışlar ile ilgili düzeltmeler 150.048.976 65.800.365
Faaliyetler ile ilgili diğer alacaklardaki azalışlar/(artışlar) ile ilgili düzeltmeler 178.857.008 (15.679.666)
Vergi ödemeleri (-) 23 (20.182.514) (21.728.651)
Diğer nakit çıkışları /girişleri (-/+) (19.120.107) (24.483.282)
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları (116.753.586) (69.510.162)
Yatırım faaliyetleri:
Maddi duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları (-) 9 (12.502.645) (46.578.348)
Maddi olmayan duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları (-) 10 (26.971.239) (11.942.522)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışlarından kaynaklanan nakit girişleri 9 - -
Diğer nakit girişleri/(çıkışları) (119.694.263) (30.009.163)
Alınan faizler 42.414.561 19.019.871
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları (244.857.841) (5.229.774)
Finansal faaliyetler:
Ödenen kar payları (-) 17 (240.390.435) -
Kiralama yükümlülükleriyle ilgili nakit çıkışları (-) 12 (3.802.852) (4.245.471)
Ödenen faiz (-) (664.554) (984.303)
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/(azalış) (A+B+C) 2.947.458 48.000.587
Net döviz etkisi 34.581.223 18.922.505
D. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri 3 192.875.906 125.952.814
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri (A+B+C+D) 3 230.404.587 192.875.906

İlişikteki dipnotlar, finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

1 Ocak – 31 Aralık 2022 Hesap Dönemine Ait Kar Dağıtım Tablosu

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş
Dipnot Cari dönem 31 Aralık 2022 Cari dönem 31 Aralık 2021
I. DÖNEM KARININ DAĞITIMI
1.1. DÖNEM KARI / (ZARARI) (*) (9.031.783) 99.811.798
1.2.ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER 7.232.263 (24.504.992)
1.2.1. Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) 23 - (19.107.827)
1.2.2. Gelir Vergisi Kesintisi - -
1.2.3. Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler 23 7.232.263 (5.397.165)
A. NET DÖNEM KARI / (ZARARI) (1.1 – 1.2) (1.799.520) 75.306.806
1.3. GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-) - -
1.4. BİRİNCİ TERTİP YASAL AKÇE - -
1.5. ŞİRKETTE BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) - -
B. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARI/ (ZARARI) [A - (1.3 + 1.4 + 1.5)] (1.799.520) 75.306.806
1.6. ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-) - (55.972.040)
1.6.1. Hisse Senedi Sahiplerine - (55.972.040)
1.6.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine - -
1.6.3.Katılma İntifa Senedi Sahiplerine - -
1.6.4.Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine - -
1.6.5.Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine - -
1.7. PERSONELE TEMETTÜ (-) - -
1.8. KURUCULARA TEMETTÜLER (-) - -
1.8. YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (a-) - -
1.9. ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-) - -
1.9.1. Hisse Senedi Sahiplerine - -
1.9.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine - -
1.9.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine - -
1.9.4. Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine - -
1.9.5. Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine - -
1.10. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) - (6.177.865)
1.11. STATÜ YEDEKLERİ (-) - -
1.12. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER - -
1.13. DİĞER YEDEKLER - -
1.14. ÖZEL FONLAR - (212.172)
II. YEDEKLERDEN DAĞITIM - (204.868.081)
2.1. DAĞITILAN YEDEKLER - (184.418.398)
2.2. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-) - (20.449.683)
2.3. ORTAKLARA PAY (-) - -
2.3.1. Hisse Senedi Sahiplerine - -
2.3.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine - -
2.3.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine - -
2.3.4 Kâra İştirakli Tahvil Sahiplerine - -
2.3.5 Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine - -
2.4. PERSONELE PAY (-) - -
2.5. YÖNETİM KURULUNA PAY (-) - -
III. HİSSE BAŞINA KAR - -
3.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE - 10,1423
3.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%) - 1.014
3.3. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE - -
3.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%) - -
IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ - -
4.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE - 0,3238
4.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%) - 32,38
4.3. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE - -
4.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%) - -

İlişikteki dipnotlar, finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

31 Aralık 2022 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar

1. ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. (“Şirket” veya “KKB”), 11 bankanın ortaklığında Türkiye’nin ilk ve tek kredi bürosu olarak 11 Nisan 1995 tarihinde kurulmuştur. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 9 bankanın pay sahibi olduğu KKB, 53 banka, 20 tüketici finansmanı, 49 faktoring, 21 finansal kiralama, 5 sigorta, 16 varlık yönetim şirketi ve 7 diğer olmak üzere toplam 171 üyeye sahiptir. Üye statüsünde bulunan kuruluşlar, müşterilerine ait kredi bilgilerini Nisan 1999’dan bu yana KKB aracılığıyla birbirleriyle paylaşmaktadırlar. Mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 inci maddesi uyarınca gerçekleştirilmeye başlanan bilgi alışverişi, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 73 üncü maddesi kapsamında devam etmektedir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”), 3 Temmuz 2008 tarih ve 2685 sayılı kararı ile Şirket’in 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu hükümlerine intibak ettiğini, anılan Kanunun Geçici 1 maddesine istinaden uygun görmüştür.

25 Şubat 2011 tarihinde yayımlanan 6111 sayılı Kanun ile 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’na Ek Madde 1 ve Geçici Madde 28 ilave edilmiştir. 5411 sayılı Kanuna eklenen Ek Madde 1 ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) nezdinde, kredi kuruluşları ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca uygun görülecek finansal kuruluşların müşterilerinin risk bilgilerini toplamak ve söz konusu bilgileri bu kuruluşlar ile gerçek veya tüzel kişilerin kendileriyle ya da onay vermeleri koşuluyla özel hukuk tüzel kişileri ve üçüncü gerçek kişiler ile de paylaşılmasını sağlamak üzere Risk Merkezi kurulmuştur.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB”) nezdindeki Risk Santralizasyon Merkezi’nin devri ile Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi (“TBB Risk Merkezi”), 28 Haziran 2013 tarihinde faaliyete geçmiştir. KKB, TBB Risk Merkezi’ne vekaleten, tüm operasyonel ve teknik faaliyetleri kendi bünyesinde yürütmekte ve Risk Merkezi üyesi olan 186 finansal kuruluşa veri toplama ve paylaşım hizmeti vermektedir.

2013 yılında Çek Raporu ve Risk Raporu hizmetlerinin sunulmaya başlanmasıyla finansal kuruluşlar dışında bireyler işletilmeye başlanmıştır.

Teminat mektuplarının elektronik ortamda düzenlenmesini sağlayan Elektronik Teminat Mektubu Sistemi 2018 yılında KKB nezdinde kurularak işletilmeye başlanmıştır.

31 Aralık 2022 itibarıyla 8 adet banka, olağan durum merkezlerini KKB’nin Ankara’da kurmuş olduğu Anadolu Veri Merkezi’nde konumlandırmıştır.

Şirket’in kontrolü, detayları Dipnot 17’de sunulan ortaklar tarafından payları doğrultusunda sağlanmaktadır.

Şirket’in 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla personel sayısı 550’dir. (31 Aralık 2021: 524).

Şirket Türkiye’de kayıtlı olup, kayıtlı adresi aşağıdaki gibidir:

Varyap Meridian Sitesi, F Blok, Barbaros Mah. Ardıç Sk., 34746, Ataşehir, İstanbul, Türkiye

Finansal tabloların onaylanması

31 Aralık 2022 tarihi ve bu tarihte sona eren ara hesap dönemi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar, Şirket yönetimi tarafından 23 Şubat 2023 tarihinde onaylanmıştır. Genel Kurul ve diğer yetkili merciler, onaylanan bu finansal tabloları değiştirme yetkisine sahiptir.

Şirket’in faaliyet konusu

Şirket’in ana faaliyet konuları aşağıda sunulmuştur:

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

2.1 Uygulanan muhasebe standartları

Şirket, finansal tablolarını 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik, BDDK tarafından yayımlanan tebliğ ve genelgeler ile yapılan açıklamalar ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) hükümlerini içeren; “BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı”na uygun olarak düzenlemektedir. TFRS, KGK tarafından Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”), Türkiye Finansal Raporlama Standartları, TMS Yorumları ve TFRS Yorumları adlarıyla yayımlanan standart ve yorumları içermektedir. Finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır. Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibarıyla raporlanan aktif ve pasiflerin ya da açıklanan koşullu varlık ve yükümlülüklerin tutarlarını ve ilgili dönem içerisinde oluştuğu raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyen tahmin ve varsayımların yapılmasını gerektirir. Bu tahminler yönetimin en iyi kanaat ve bilgilerine dayanmakla birlikte, gerçek sonuçlar bu tahminlerden farklılık gösterebilir. Şirket, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Lirası (“TL”) cinsinden Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuatında belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır.

2.2 Sunuma ilişkin temel esaslar

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla finansal tabloların hazırlanmasında kabul edilen temel muhasebe politikaları aşağıda sunulmuştur. Bu politikalar aksi belirtilmediği sürece, sunulan tüm yıla tutarlı bir şekilde uygulanmaktadır.

2.2.1 Geçerli ve raporlama para birimi

Şirket’in geçerli para birimi ve raporlama para birimi Türk Lirası (“TL”)’dır.

2.2.2 Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların düzeltilmesi

Finansal tablolar, 31 Aralık 2004 tarihine kadar “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı”na (“TMS 29”) göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuştur. BDDK tarafından yayımlanan 28 Nisan 2005 tarihli Genelge ile bankacılık sisteminde uygulanmakta olan enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmesine karar verildiği duyurulmuş ve finansal tabloların hazırlanmasında 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir.

Kamu Gözetimi Kurumu tarafından yapılan 20 Ocak 2022 tarihli duyuruda TFRS’yi uygulayan işletmelerin 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablolarında TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama kapsamında herhangi bir düzeltme yapmalarına gerek bulunulmadığı belirtilmiştir. Kamu Gözetimi Kurumu tarafından enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin yeni bir duyuru yapılmadığından 31 Aralık 2022 tarihli finansal tablolar hazırlanırken TMS 29’a göre enflasyon düzeltmesi yapılmamıştır.

2.2.3 Netleştirme/mahsup

Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hakkın bulunması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilirler.

2.2.4 Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tablolarının düzeltilmesi

Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Finansal tablo kalemlerinin gösterimi veya sınıflandırılması değiştiğinde karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla, önceki dönem finansal tabloları da buna uygun olarak yeniden sınıflandırılır ve önemli farklılıklar açıklanır.

2.2.5 Muhasebe politikaları değişiklikler

Muhasebe politikaları değişiklikleri geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. Cari dönemde muhasebe politikalarında yapılan herhangi bir değişiklik veya tespit edilmiş hata bulunmamaktadır.

2.2.6 Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler ve hatalar

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. Şirket’in cari dönem içerisinde muhasebe tahminlerinde önemli bir değişiklik olmamıştır.

2.2.7 Bölümlere göre raporlama

Şirket, Türkiye’de ve tek bir faaliyet alanında faaliyet gösterdiği için finansal bilgilerini bölümlere göre raporlamamıştır.

2.3 Standartlarda değişiklikler ve yorumlar

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla yayımlanmış ama henüz yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmayan değişiklikler

Yayımlanmış ancak yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmaya başlanmamış değişiklikler

Raporlama tarihi itibarıyla yayımlanmış fakat henüz yürürlüğe girmemiş olan ve erken uygulanmasına izin verilmekle birlikte Şirket tarafından erken uygulanmayan bazı yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir.

TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri

16 Şubat 2019'da, KGK tarafından TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri standardı yayımlanmıştır. Sigorta sözleşmeleri için uluslararası geçerlilikte ilk standart olan TFRS 17, yatırımcıların ve ilgili diğer kişilerin sigortacıların maruz kaldığı riskleri, kârlılıklarını ve finansal durumunu daha iyi anlamalarını kolaylaştıracaktır. TFRS 17, geçici bir standart olarak getirilen TFRS 4'ün yerini almıştır. TFRS 4, şirketlerin sigorta sözleşmelerinin yerel muhasebe standartlarını kullanarak muhasebeleştirmelerine izin verdiğinden uygulamalarda çok çeşitli muhasebe yaklaşımlarının kullanılmasına neden olmuştur. Bunun sonucu olarak, yatırımcıların benzer şirketlerin finansal performanslarını karşılaştırmaları güçleşmiştir. TFRS 17, tüm sigorta sözleşmelerinin tutarlı bir şekilde muhasebeleştirilmesini ve hem yatırımcılar hem de sigorta şirketleri açısından TFRS 4’ün yol açtığı karşılaştırılabilirlik sorununu çözmektedir. Yeni standarda göre, sigorta yükümlülükleri tarihi maliyet yerine güncel değerler kullanılarak muhasebeleştirilecektir. Bu bilgiler düzenli olarak güncelleneceğinden finansal tablo kullanıcılarına daha yararlı bilgiler sağlayacaktır. TFRS 17’nin yürürlük tarihi 1 Ocak 2023 tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama dönemleri olmakla birlikte, erken uygulanmasına izin verilmektedir.

TFRS 17’nin uygulanmasının, Şirket’in finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.

TFRS 17 ile TFRS 9’un İlk Uygulaması—Karşılaştırmalı Bilgiler (TFRS 17’ye İlişkin Değişiklikler)

Aralık 2021'de UMSK, UFRS 17 ile UFRS 9'un İlk Uygulaması —Karşılaştırmalı Bilgiler (UFRS 17'ye İlişkin Değişiklikler)’i yayımlamıştır. İlgili değişiklikler KGK tarafından da TFRS 17’ye İlişkin Değişiklikler olarak 31 Aralık 2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Değişiklik, TFRS 17'nin ilk uygulamasında finansal tablolarda sunulan finansal varlıklara yönelik karşılaştırmalı bilgiler bakımından geçiş hükümlerine ilişkindir. Değişiklik, işletmelerin finansal varlıklar ile sigorta sözleşme yükümlülükleri arasında geçici muhasebe uyumsuzluklarını gidermeyi ve dolayısıyla karşılaştırmalı bilgilerin finansal tablo kullanıcıları açısından faydasını arttırmaktadır. TFRS 17’ye İlişkin Değişiklikler, 1 Ocak 2023 tarihinde ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerlidir. TFRS 17’de yapılan bu değişikliğin uygulanmasının, Şirket’in finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.

Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması (TMS 1’de Yapılan Değişiklikler)

UMSK tarafından 23 Ocak 2020 tarihinde UMS 1’e göre yükümlülüklerin kısa veya uzun vadeli olarak sınıflandırılmasına yönelik finansal durum tablosundaki sunumunun daha açıklayıcı hale getirilmesi amacıyla yayımlanan, “Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması”na ilişkin değişiklikler, KGK tarafından da 12 Mart 2020 tarihinde “TMS 1’de Yapılan Değişiklikler - Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması” başlığıyla yayımlanmıştır.

Bu değişiklik, işletmenin en az on iki ay sonraya erteleyebildiği yükümlülüklerin uzun vadeli olarak sınıflandırılmasına ilişkin ek açıklamalar ve yükümlülüklerin sınıflandırılmasıyla ilgili diğer hususlara açıklık getirmiştir. 2020 değişikliklerinin belirli yönlerini yeniden ele aldıktan sonra; UMSK, bir hakkın koşulsuz olması gerekliliğini kaldırmıştır ve bunun yerine, uzlaşmayı erteleme hakkının öze sahip olmasını ve raporlama döneminin sonunda mevcut olmasını şart koşmaktadır. İlgili değişiklik KGK tarafından 3 Ocak 2023 tarihinde “TFRS 2023” olarak yayımlanmıştır.

Bu hak, bir kredi düzenlemesinde belirtilen koşullara (sözleşmelere) uyan bir şirkete tabi olabilir. Gelecekteki sözleşmelere tabi olan uzun vadeli borçlar için de ek açıklamalar gereklidir. Değişiklikler aynı zamanda bir işletmenin kendi hisseleri ile ödenebilecek bir borcu nasıl sınıflandırdığına da açıklık getirmektedir.

Şirket’in bu değişiklikleri 1 Ocak 2024 tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama dönemlerinden itibaren geriye dönük olarak uygulaması gerekmekle birlikte, erken uygulamasına izin verilmektedir. Ayrıca, daha önce yayınlanan ancak henüz yürürlüğe girmemiş 2020 değişikliklerini erken uygulamış olabilecek şirketler için geçiş hükümlerini de belirtmektedir. TMS 1’de yapılan bu değişikliğin uygulanmasının, Şirket’in finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.

Tek Bir İşlemden Kaynaklanan Varlık ve Borçlara İlişkin Ertelenmiş Vergi – TMS 12 Gelir Vergileri’nde Yapılan Değişiklikler

Mayıs 2021'de UMSK tarafından, TMS 12 Gelir Vergileri’nde “Tek Bir İşlemden Kaynaklanan Varlık ve Borçlara İlişkin Ertelenmiş Vergi” değişikliği yayımlanmıştır. İlgili değişiklikler KGK tarafından da TMS 12’e İlişkin Değişiklikler olarak 27 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanmıştır. TMS 12 Gelir Vergileri'nde yapılan bu değişiklikler, şirketlerin belirli işlemlerde, örneğin; kiralama ve hizmetten çekme (sökme, eski haline getirme, restorasyon vb.) karşılıklarına ilişkin ertelenmiş vergiyi nasıl muhasebeleştirmesi gerektiğini açıklığa kavuşturmaktadır.

Değişiklikle, ilk muhasebeleştirme muafiyetinin kapsamıdaraltılarak, tutarları eşit olan ve geçici farkları netleştirilen işlemlere bu muafiyetin uygulanmaması öngörülmektedir. Sonuç olarak, şirketlerin bir kiralamanın ilk defa finansal tablolara alınmasından kaynaklanan geçici farklar ve hizmetten çekme karşılıkları için ertelenmiş vergi varlığı ve ertelenmiş vergi borcu muhasebeleştirmesi gerekecektir. Değişiklikler, muafiyetin kiralama ve hizmetten çekme yükümlülükleri gibi işlemler için geçerli olmadığına açıklık getirmektedir. Bu işlemler eşit ve denkleştirici geçici farklar ortaya çıkaracaktır.

Kiralamalar ve hizmetten çekme yükümlülükleri için ilgili ertelenmiş vergi varlıkları ve borçlarının, karşılaştırmalı olarak sunulan en erken dönemin başlangıcından itibaren muhasebeleştirilmesi gerekecektir ve herhangi bir kümülatif etki önceki dönem dağıtılmamış kârlarında veya diğer özkaynak bileşenlerinde bir düzeltme olarak muhasebeleştirilecektir. Bir şirket daha önce net yaklaşım kapsamında kiralamalar ve hizmetten çekme yükümlülükleri üzerinden ertelenmiş vergi muhasebeleştirmişse, geçiş üzerindeki etkinin ertelenmiş vergi varlığı ve ertelenmiş vergi borcunun ayrı sunumuyla sınırlı olması muhtemel olacaktır.

Söz konusu değişiklikler, 1 Ocak 2023 veya sonrasında başlayan raporlama dönemleri için geçerli olup, erken uygulamaya izin verilmektedir. Şirket, TMS 12'e ilişkin bu değişikliklerin finansal tabloları üzerindeki muhtemel etkilerini değerlendirmektedir.

Muhasebe Tahminlerine İlişkin Tanım (TMS 8'e ilişkin Değişiklikler)

UMSK tarafından 12 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan söz konusu değişiklikler, muhasebe tahminleri için yeni bir tanım getirmektedir: bunların finansal tablolarda ölçüm belirsizliğine neden olan parasal tutarlar olduklarına açıklık getirilmesi amaçlanmaktadır. İlgili değişiklikler KGK tarafından da TMS 8’e İlişkin Değişiklikler olarak 11 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanmıştır. Değişiklikler ayrıca, bir şirketin bir muhasebe politikası tarafından belirlenen amaca ulaşmak için bir muhasebe tahmini geliştirdiğini belirterek, muhasebe politikaları ile muhasebe tahminleri arasındaki ilişkiyi açıklığa kavuşturmuştur.

Bir muhasebe tahmini geliştirmek, aşağıdakilerin her ikisini de içermektedir:

Bu tür girdilerdeki veya değerleme tekniklerindeki değişikliklerin etkileri, muhasebe tahminlerindeki değişikliklerdir. Muhasebe politikalarının tanımında herhangi bir değişikliğe gidilmemiş olup aynı şekilde kalmıştır. Söz konuşu değişiklikler, 1 Ocak 2023 tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama dönemleri için geçerli olup, erken uygulamaya izin verilmektedir ve Şirket’in bu değişiklikleri uyguladığı ilk yıllık raporlama döneminin başında veya sonrasında meydana gelen muhasebe tahminlerindeki ve muhasebe politikalarındaki değişikliklere ileriye yönelik uygulanacaktır. TMS 8'de yapılan bu değişikliğin uygulanmasının, Şirket’in finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.

Muhasebe Politikalarının Açıklanması (TMS 1’e ilişkin Değişiklikler)

UMSK tarafından 12 Şubat 2021 tarihinde şirketlerin, muhasebe politikalarına ilişkin açıklamaların faydalı olacak şe- kilde yapmalarını sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla UMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu'nda değişiklikler ve UFRS Uygulama Standardı 2 Önemlilik Kararları Oluşturma'da güncelleme yayımlamıştır. Bu değişikliklerden UMS 1’e ilişkin olanları KGK tarafından da TMS 1’e İlişkin Değişiklikler olarak 11 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanmıştır. TMS 1'deki temel değişiklikler şunları içermektedir:

Değişiklikler 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmakla birlikteerken uygulamaya izin verilmektedir. UMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu'nda değişikliklerin uygulanmasının, Şirket’in finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.

Satış ve Geri Kiralama İşlemlerinde Kira Yükümlülüğü-TFRS 16 Kiralamalar ’da Yapılan Değişiklikler

Eylül 2022'de UMSK tarafından Satış ve geri kiralama işlemlerinde kira yükümlülüğü-TFRS 16 Kiralamalar ’da yapılan değişiklikler yayımlanmıştır. İlgili değişiklik KGK tarafından 3 Ocak 2023 tarihinde “TFRS 2023” olarak yayımlanmıştır. TFRS 16 Kiralamalar’da yapılan değişiklikler, satıcı-kiracı bir satış ve geri kiralama işleminde ortaya çıkan değişken kira ödemelerinin nasıl muhasebeleştirdiğini etkilemektedir. Değişiklikler, değişken kira ödemeleri için yeni bir muhasebe modeli getirmektedir ve satıcı-kiracıların 2019'dan bu yana yapılan satış ve geri kiralama işlemlerini yeniden değerlendirmelerini ve muhtemelen yeniden düzenlemelerini gerektirecektir. Değişiklikler aşağıdakileri içermektedir:

Satıcı-kiracı, sonraki ölçümlerde yeni hükümleri karşılayan farklı yaklaşımlar uygulayabilir. Söz konusu değişiklikler, 1 Ocak 2024 veya sonrasında başlayan raporlama dönemleri için geçerli olup, erken uygulamaya izin verilmektedir. TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar uyarınca, satıcı-kiracı, TFRS 16'nın ilk uygulama tarihinden sonra yapılan satış ve geri kiralama işlemlerine ilişkin değişiklikleri geriye dönük olarak uygulamalıdır. TFRS 16'nın 2019'da uygulanmasından bu yana yapılan satış ve geri kiralama işlemleri belirlenerek yeniden incelenmeli ve değişken kira ödemelerini içerenler imkan dâhilinde yeniden düzenlenmelidir. TFRS 16'da yapılan bu değişikliğin uygulanmasının, Şirket’infinansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.

Yürürlüğe girerek uygulanmaya başlanmış değişiklikler

1 Ocak 2022 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için yürürlüğe girmiş olan değişiklikler ise şu şekildedir:

Yeni uygulamaya konulmuş bu standart değişikliklerinin Şirket’in finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti

Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir.

Nakit ve nakit benzerleri

Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren orijinal vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riski taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır.

Finansal araçlar

Finansal araçların sınıflandırılması ve ölçümü

TFRS 9, standardına göre finansal varlıkların sınıflandırılması ve ölçümü, finansal varlığın yönetildiği iş modeline ve sadece anapara ve anapara bakiyesine ilişkin faiz ödemelerini içeren sözleşmeye dayalı nakit akışlarına bağlı olup olmadığına göre belirlenmektedir. Şirket yönetimi yapmış olduğu değerlendirmeler sonucunda finansal var- lıklarını sözleşmeye bağlı nakit akışlarını tahsil etmek için elde tutmayı amaçlayan iş modeli olarak sınıflandırmış olup, finansal tablolarında muhasebeleştirdiği finansal varlıklarının ilgili finansal varlığa ilişkin sözleşme şartlarının, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden kaynaklanan faiz ödemelerini içerdiğini tespit etmiştir.

Sözleşmeye dayalı nakit akışların sadece anapara ve anapara bakiyesine ilişkin faiz ödemelerini içerip içermemesi durumuna ilişkin değerlendirmeler:

Bu değerlendirme kapsamında; "anapara", finansal varlığın ilk defa finansal tablolara alınması sırasında gerçeğe uygun değeri olarak tanımlanır. “Faiz”, paranın zaman değeri için, belirli bir süre zarfında anapara tutarı ile ilişkilendirilen kredi riski ve diğer temel kredi riskleri ve kar marjı için maliyetleri (örneğin likidite riski ve idari maliyetler) dikkate almaktadır.

Sadece anapara ve anaparaya ilişkin faiz ödemelerini içeren sözleşmeye dayalı nakit akışlarının değerlendirilmesinde, Şirket, finansal varlığın sözleşmeden doğan koşullarını dikkate almaktadır. Bu değerlendirme, finansal varlığın sözleşmeden doğan nakit akışlarının zamanlamasını veya miktarını değiştirebilecek bir sözleşme şartı içerip içermediğini değerlendirmeyi içermektedir.

Şirket, tüm finansal varlıklar için yukarıda anlatılan prosedürleri uygulayarak bilanço içi sınıflandırma ve ölçme kriterlerini yerine getirmektedir. Buna göre, Şirket finansal varlıklarını “İtfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal varlıklar” olarak sınıflandırmakta ve ölçmektedir.

İlk defa finansal tablolara alınması sırasında, her bir finansal varlık, gerçeğe uygun değeri kar veya zarara yansıtılarak, itfa edilmiş maliyeti üzerinden ya da gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen finansal varlık olarak sınıflandırılır. Finansal yükümlülüklerin sınıflandırılması ve ölçümü için ise TMS 39’daki hükümlerin uygulanması büyük ölçüde değişmemektedir.

Şirket finansal yatırımlarını “İtfa edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar” olarak sınıflandırmakta ve muhasebeleştirmektedir. Söz konusu finansal varlıklar, “TFRS 9 Finansal Araçlar” standardının üçüncü bölümünde yer alan “Finansal Tablolara Alma ve Finansal Tablo Dışı Bırakma” hükümlerine göre kayıtlara alınmakta veya çıkarılmaktadır. Finansal varlıklar ilk kez finansal tablolara alınma esnasında gerçeğe uygun değerinden ölçülmektedir. “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar” dışındaki finansal varlıkların ilk ölçümünde işlem maliyetleri de gerçeğe uygun değere ilave edilmekte veya gerçeğe uygun değerinden düşülmektedir.

Şirket, finansal bir varlığı sadece finansal araca ilişkin sözleşme hükümlerine taraf olduğunda finansal tablolarına almaktadır. Finansal bir varlığın ilk kez finansal tablolara alınması sırasında, Şirket yönetimi tarafından belirlenen iş modeli ve finansal varlığın sözleşmeye dayalı nakit akışlarının özellikleri dikkate alınmaktadır.

İtfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal varlıklar:

Finansal varlığın, sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini amaçlayan bir iş modeli kapsamında elde tutulması ve finansal varlığa ilişkin sözleşme şartlarının, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit akışlarına yol açması durumunda finansal varlık itfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal varlık olarak sınıflandırılmaktadır.

İtfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal varlıklar ilk olarak gerçeğe uygun değerlerini yansıtan elde etme maliyet bedellerine işlem maliyetlerinin eklenmesi ile kayda alınmakta ve kayda alınmalarını takiben “Etkin faiz (iç verim) oranı yöntemi” kullanılarak “İtfa edilmiş maliyeti” ile ölçülmektedir. İtfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal varlıklar ile ilgili faiz gelirleri gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Şirket, 31 Aralık 2022 tarihli finansal tablolarında nakit ve nakit benzerleri ile ticari alacaklarını İtfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal varlıklar olarak sınıflandırmıştır.

Finansal varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar

1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla Şirket TFRS 9’un ilgili hükümleri uyarınca itfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıkları için beklenen kredi zarar karşılığı yöntemi ile değer düşüş karşılıklarını değerlendirmektedir. Değer düşüş karşılığı yöntemi ilgili finansal varlıkların kredi risklerinde ilk muhasebeleştirilmesinden sonra önemli bir değişiklik olup olmamasına dayanmaktadır. Beklenen kredi zararını ölçmeye ilişkin muhasebe koşullarını uygulamak için bir grup karar alınması gereklidir. Bunlar:

Şirket, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolarında ise 188.088 TL tutarında beklenen kredi zarar karşılığı tutarını muhasebeleştirmiştir (31 Aralık 2021: 98.041 TL).

Etkin faiz yöntemi

Etkin faiz yöntemi, bir finansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin/giderinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamının, ilgili finansal varlığın tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır.

Kiralamalar

Şirket - kiracı olarak

Şirket, bir sözleşmenin başlangıcında, sözleşmenin kiralama niteliği taşıyıp taşımadığını ya da kiralama işlemi içerip içermediğini değerlendirir. Sözleşmenin, bir bedel karşılığında tanımlanan varlığın kullanımını kontrol etme hakkını belirli bir süre için devretmesi durumunda, bu sözleşme kiralama niteliği taşımaktadır ya da bir kiralama işlemi içermektedir. Şirket, bir sözleşmenin tanımlanan bir varlığın kullanımını kontrol etme hakkını belirli bir süre için devredip devretmediğini değerlendirirken aşağıdaki koşulları göz önünde bulundurur:

Sözleşmenin tanımlanan varlık içermesi; bir varlık genellikle sözleşmede açık veya zımni bir şekilde belirtilerek tanımlanır.

Şirket, kiralamanın fiilen başladığı tarihte finansal tablolarına bir kullanım hakkı varlığı ve bir kira yükümlülüğü yansıtır.

Kullanım hakkı varlığı

Kullanım hakkı varlığı ilk olarak maliyet yöntemiyle muhasebeleştirilir ve aşağıdakileri içerir:

Şirket tarafından katlanılan tüm başlangıçtaki doğrudan maliyetler ve şirket maliyet yöntemini uygularken, kullanım hakkı varlığını:

Şirket, kullanım hakkı varlığını amortismana tabi tutarken TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardında yer alan amortisman hükümlerini uygular. Tedarikçinin, kiralama süresinin sonunda dayanak varlığın mülkiyetini Şirket’e devretmesi durumunda veya kullanım hakkı varlığı maliyetinin Şirket’in bir satın alma opsiyonunu kullanacağını göstermesi durumunda, Şirket kullanım hakkı varlığını kiralamanın fiilen başladığı tarihten dayanak varlığın faydalı ömrünün sonuna kadar amortismana tabi tutar. Diğer durumlarda, Şirket kullanım hakkı varlığını, kiralamanın fiilen başladığı tarihten başlamak üzere söz konusu varlığın faydalı ömrü veya kiralama süresinden kısa olanına göre amortismana tabi tutar.

Şirket kullanım hakkı varlığının değer düşüklüğüne uğramış olup olmadığını belirlemek ve belirlenen herhangi bir değer düşüklüğü zararını muhasebeleştirmek için TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü standardını uygular.

Kira yükümlülüğü

Kiralamanın fiilen başladığı tarihte, Şirket kira yükümlülüğünü o tarihte ödenmemiş olan kira ödemelerinin bugünkü değeri üzerinden ölçer. Kira ödemeleri, bu oranın kolaylıkla belirlenebilmesi durumunda, kiralamadaki zımni faiz oranı kullanılarak iskonto edilir. Şirket, bu oranın kolaylıkla belirlenememesi durumunda, Şirket’in alternatif borçlanma faiz oranını kullanır.

Kiralamanın fiilen başladığı tarihte, kira yükümlülüğünün ölçümüne dahil olan kira ödemeleri, dayanak varlığın kiralama süresi boyunca kullanım hakkı için yapılacak ve kiralamanın fiilen başladığı tarihte ödenmemiş olan aşağıdaki ödemelerden oluşur:

Kiralamanın fiilen başladığı tarihten sonra Şirket, kira yükümlülüğünü aşağıdaki şekilde ölçer:

Kiralama süresindeki her bir döneme ait kira yükümlülüğüne ilişkin faiz, kira yükümlülüğünün kalan bakiyesine sabit bir dönemsel faiz oranı uygulanarak bulunan tutardır. Dönemsel faiz oranı, kolaylıkla belirlenebilmesi durumunda, kiralamadaki zımni faiz oranıdır. Şirket, bu oranın kolaylıkla belirlenememesi durumunda, Şirket’in alternatif borçlanma faiz oranını kullanır. Kiralamanın fiilen başladığı tarihten sonra, Şirket, kira yükümlülüğünü, kira ödemelerindeki değişiklikleri yansıtacak şekilde yeniden ölçer. Şirket, kira yükümlülüğünün yeniden ölçüm tutarını, kullanım hakkı varlığında düzeltme olarak finansal tablolarına yansıtır. Şirket, aşağıdaki durumlardan birinin gerçekleşmesi halinde, kira yükümlülüğünü, revize edilmiş kira ödemelerini revize edilmiş bir iskonto oranı üzerinden indirgeyerek yeniden ölçer:

Şirket, kiralama süresinin kalan kısmı için revize edilmiş iskonto oranını, kiralamadaki zımni faiz oranının kolaylıkla belirlenebilmesi durumunda bu oran olarak; kolaylıkla belirlenememesi durumunda ise Şirket’in yeniden değerlendirmenin yapıldığı tarihteki alternatif borçlanma faiz oranı olarak belirler.

Şirket, aşağıdaki durumlardan birinin gerçekleşmesi halinde kira yükümlülüğünü, revize edilmiş kira ödemelerini indirgeyerek yeniden ölçer:

Şirket, kalan kiralama süresine ilişkin revize edilmiş kira ödemelerini, revize edilmiş sözleşmeye bağlı ödemelere göre belirler. Şirket, bu durumda değiştirilmemiş bir iskonto oranı kullanır. Şirket, kiralamanın yeniden yapılandırılmasını, aşağıdaki koşulların her ikisinin sağlanması durumunda ayrı bir kiralama olarak muhasebeleştirir:

Şirket - kiralayan olarak

Şirket’in kiralayan olarak kiralamalarının tamamı operasyonel kiralamadır. Operasyonel kiralamalarda, kiralanan varlıklar, bilançoda yatırım amaçlı gayrimenkuller, maddi duran varlıklar veya diğer dönen varlıklar altında sınıflandırılır ve elde edilen kira gelirleri kiralama dönemi süresince, eşit tutarlarda gelir tablosuna yansıtılır. Kira gelirleri kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna yansıtılmaktadır.

Şirket, bir kiralama bileşeniyle birlikte bir ya da daha fazla ilave kiralama niteliği taşıyan veya taşımayan bileşen içeren bir sözleşme için, sözleşmede yer alan bedeli, TFRS 15, “Müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan hasılat” standardını uygulayarak dağıtır.

Stoklar

Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenmektedir. Stokların maliyeti tüm satın alma maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri de içerir. Stokların birim maliyeti, hareketli ağırlıklı ortalama metodu ile belirlenir. Net gerçekleşebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından tahmini maliyeti ile satışı gerçekleştirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin toplamının indirilmesiyle elde edilir (Dipnot 8).

Stok değer düşüklüğü karşılığı

Stok değer düşüklüğü ile ilgili olarak stoklar fiziksel olarak ve ne kadar geçmişten geldiği konusunda incelenmekte, teknik personelin görüşleri doğrultusunda kullanılabilirliği belirlenmekte ve kullanılamayacak olduğu tahmin edi- len kalemler için karşılık ayrılması değerlendirilmektedir. Şirket’in stoklarının kısa vadeli olması ve stok girişinden sonra kısa süre içerisinde ilgili kuruluşlara satışının gerçekleştirilmesi sebebiyle herhangi bir değer düşüklüğü karşılığı ayrılmamıştır.

Finansal borçlar

Finansal yükümlülükler ilk defa maliyet değerleri üzerinden işlem maliyetleri ile netleştirilmiş tutarları ile kayda alınmakta olup sonraki dönemlerde itfa edilmiş maliyet bedelinden ölçülür.

Maddi duran varlıklar

Maddi duran varlıkların ilk kayıtları elde etme tutarları ve varlığın kullanılabilir hale getirilebilmesi için gerekli diğer doğrudan giderlerin ilavesi suretiyle bulunmuş maliyet bedeli üzerinden yapılmıştır. Maddi duran varlıklar, kayda alınmalarını izleyen dönemde maliyet bedelinden birikmiş amortismanların ve varsa birikmiş değer azalışlarının düşülmesinden sonra kalan tutarları üzerinden değerlenmiştir.

Maddi duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce iktisap edilen kalemler için TL’nin 31 Aralık 2004 tarihindeki alım gücüyle ifade edilen düzeltilmiş elde etme maliyetleri üzerinden, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra iktisap edilen kalemler için ise elde etme maliyetleri üzerinden, birikmiş amortisman ve mevcutsa kalıcı değer düşüklüğünün indirilmesi sonrasında oluşan net değeri ile finansal tablolara yansıtılmaktadır. Amortisman, maddi varlıkların ekonomik ömürlerini yansıtan oranlarda doğrusal amortisman metoduna göre hesaplanmaktadır.

Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç ve kayıplar satış hasılatından ilgili maddi duran varlığın net defter değerinin düşülmesi suretiyle tespit edilmektedir. Bilanço tarihi itibarıyla varlıkların hurda değerleri ve faydalı ömürleri incelenmekte ve gerekli durumlarda düzeltmeler yapılmaktadır.

Maddi bir duran varlığa yapılan normal bakım ve onarım harcamaları, gider olarak muhasebeleştirilmektedir. Maddi duran varlığın kapasitesini genişleterek kendisinden gelecekte elde edilecek faydayı artıran nitelikteki yatırım harcamaları, maddi duran varlığın maliyetine eklenmektedir. Yatırım harcamaları, varlığın faydalı ömrünü uzatan, varlığın hizmet kapasitesini artıran, üretilen mal veya hizmetin kalitesini artıran veya maliyetini azaltan giderler gibi maliyet unsurlarından oluşmaktadır.

Maddi duran varlıklar için tahmin edilen ekonomik ömürler aşağıdaki gibidir:

Ekonomik Ömür
Binalar 10 - 50 yıl
Makine ve tesisatlar 3 - 15 yıl
Demirbaşlar 2 - 15 yıl
Kullanım hakkı varlıkları 2 - 20 yıl

Maddi olmayan duran varlıklar

Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar

Satın alınan maddi olmayan duran varlıklardan bağımsız ömre sahip olanlar, maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ve birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. Bu varlıklar beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak itfa edilir. Beklenen faydalı ömür ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkilerini tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir ve tahminlerdeki değişiklikler ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir. Satın alınan maddi olmayan duran varlıklardan sınırsız ömre sahip olanlar maliyet değerlerinden birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler.

Diğer maddi olmayan duran varlıklar

Şirket’in diğer maddi olmayan duran varlıkları; lisanslar, marka ve patentlerden oluşmaktadır. Satın alınan diğer maddi olmayan duran varlıklar, tarihi maliyetleriyle gösterilir. Diğer maddi olmayan duran varlıkların bağımsız faydalı ömürleri bulunmaktadır ve maliyet değerlerinden birikmiş amortismanlar düşüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. Satın alınan diğer maddi olmayan duran varlıklar, beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yönetimi kullanılarak itfa edilir.

Bilgisayar yazılımı

Satın alınan bilgisayar yazılımları, satın alımı sırasında ve satın almadan kullanıma hazır olana kadar geçen sürede oluşan maliyetler üzerinden aktifleştirilir. Söz konusu maliyetler, faydalı ömürlerine göre 3-15 yıl içerisinde itfa edilir.

Bilgisayar yazılımlarını geliştirmek ve sürdürmekle ilişkili maliyetler, oluştukları dönemde kar veya zarar tablosuna kaydedilmektedir. Kontrolü Şirket’in elinde olan, saptanabilir ve kendine özgü yazılım ürünleri ile direk ilişkilendirilebilen ve bir yıldan fazla süre ile maliyetinin üzerinde ekonomik fayda sağlayacak harcamalar maddi olmayan duran varlık olarak değerlendirilir. Maliyetler, yazılımı geliştiren çalışanların maliyetlerini ve genel üretim giderlerinin bir kısmını da içermektedir.

İşletme içinde yaratılan maddi olmayan duran varlıklar - araştırma ve geliştirme giderleri

Araştırma masrafları, oluştuğu dönem içerisinde kar veya zarar tablosuna kaydedilir.

Geliştirme faaliyetleri sonucu ortaya çıkan işletme içinde yaratılan maddi olmayan duran varlıklar yalnızca aşağıda belirtilen şartların tamamı karşılandığında kayda alınırlar:

İşletme içinde yaratılan maddi olmayan varlık tutarı, maddi olmayan duran varlığın yukarıda belirtilen muhasebeleştirme şartlarını karşıladığı andan itibaren oluşan harcamaların toplam tutarıdır. İşletme içi yaratılan maddi olmayan varlıklar kayda alınamadıklarında, geliştirme harcamaları oluştukları dönemde gider olarak kaydedilir.

Başlangıç muhasebeleştirmesi sonrasında, işletme içi yaratılan maddi olmayan varlıklar da ayrı olarak satın alınan maddi olmayan duran varlıklar gibi maliyet değerlerinden birikmiş itfa payı ve birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler.

Maddi olmayan duran varlıklar için kullanılan itfa süreleri aşağıdaki gibidir.

Ekonomik Ömür
Bilgisayar yazılımları 3 - 15 yıl
Haklar 3 - 5 yıl
Diğer maddi olmayan duran varlıklar 3 - 15 yıl

Maddi duran varlıklar ve şerefiye haricinde maddi olmayan duran varlıklarda değer düşüklüğü

Şirket, her raporlama tarihinde varlıklarında değer düşüklüğü olup olmadığını belirlemek için maddi olan ve olmayan duran varlıklarının defter değerinin geri kazanılabilir tutarını inceler. Varlıklarda değer düşüklüğü olması durumunda, değer düşüklüğü tutarının belirlenebilmesi için varlıkların, varsa, geri kazanılabilir tutarı ölçülür. Bir varlığın geri kazanılabilir tutarının ölçülemediği durumlarda Şirket, varlıkla ilişkili nakit yaratan birimin geri kazanılabilir tutarını ölçer. Makul ve tutarlı bir tahsis esası belirlenmesi halinde şirket varlıkları nakit yaratan birimlere dağıtılır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda, Şirket varlıkları makul ve tutarlı bir tahsis esasının belirlenmesi için en küçük nakit yaratan birimlere dağıtılır.

Bir varlığın (ya da nakit yaratan birimin) geri kazanılabilir tutarının defter değerinden düşük olduğu durumlarda, varlığın (ya da nakit yaratan birimin) defter değeri, geri kazanılabilir tutarına indirilir. İlgili varlığın yeniden değerlenen tutarla ölçülmediği hallerde değer düşüklüğü zararı doğrudan kar/zarar içinde muhasebeleştirilir. Bu durumda değer düşüklüğü zararı yeniden değerleme değer azalışı olarak dikkate alınır.

Değer düşüklüğü zararının sonraki dönemlerde iptali söz konusu olduğunda, varlığın (ya da ilgili nakit yaratan birimin) defter değeri geri kazanılabilir tutar için yeniden güncellenen tahmini tutara denk gelecek şekilde artırılır. Arttırılan defter değer, ilgili varlık (ya da ilgili nakit yaratan birimi) için önceki dönemlerde varlık için değer düşüklüğü zararının ayrılmamış olması durumunda ulaşacağı defter değeri aşmamalıdır. Varlık yeniden değerlenmiş bir tutar üzerinden gösterilmedikçe, değer düşüklüğü zararına ilişkin iptal işlemi doğrudan kar/zarar içinde muhasebeleştirilir. Yeniden değerlenmiş bir varlığın değer düşüklüğü zararının iptali, yeniden değerleme artışı olarak dikkate alınır.

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar

Kıdem tazminatı karşılığı

Şirket, kıdem tazminatı ve izin haklarına ilişkin yükümlülüklerini “Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin TMS 19 hükümlerine göre muhasebeleştirmekte ve bilançoda “Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar” hesabında sınıflandırmaktadır.

Şirket, Türkiye’de mevcut İş kanunlarına göre, emeklilik veya istifa nedeniyle ve İş Kanunu’nda belirtilen davranışlar dışındaki sebeplerle işine son verilen çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Kıdem tazminatı karşılığı, bu Kanun kapsamında oluşması muhtemel yükümlülüğün, belirli aktüeryal tahminler kullanılarak bugünkü değeri üzerinden hesaplanmakta ve finansal tablolara yansıtılmaktadır.

Kullanılmamış izin karşılığı

Türkiye’de geçerli İş Kanunu’na göre Şirket, iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde çalışanlarının hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödemekle yükümlüdür.

İkramiye ödemeleri

Şirket, karlılık, bütçe gerçekleştirme ve performans kriterlerini dikkate alan bir yönteme dayanarak ikramiyeyi yükümlülük ve gider olarak kaydetmektedir. Şirket, sözleşmeye bağlı bir zorunluluk ya da zımni bir yükümlülük yaratan durumlarda da karşılık ayırmaktadır.

Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler

TMS 37 “Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı”nda belirtildiği üzere herhangi bir karşılık tutarının finansal tablolara alınabilmesi için; Şirket’in geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya taahhüde bağlı yükümlülüğün bulunması, bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkmasının muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olması gerekmektedir. Söz konusu kriterler oluşmamışsa Şirket söz konusu hususları ilgili finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlarında açıklamaktadır. Paranın zaman değerinin etkisinin önemli olduğu durumlarda, karşılık tutarı; yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olması beklenen nakit çıkışlarının bugünkü değeri olarak belirlenir. Karşılıkların bugünkü değerlerine indirgenmesinde kullanılacak iskonto oranının belirlenmesinde, ilgili piyasalarda oluşan faiz oranı ile söz konusu yükümlülükle ilgili risk dikkate alınır. Koşullu varlıklar gerçekleşmedikçe muhasebeleştirilmemekte ve sadece dipnotlarda açıklanmaktadır.

Hasılatın kaydedilmesi

Şirket, 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren TFRS 15, “Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı” doğrultusunda aşağıda yer alan beş aşamalı model kapsamında hasılatı finansal tablolarında muhasebeleştirmektedir.

Şirket, müşterilerle yapılan her bir sözleşmede taahhüt ettiği mal veya hizmetleri değerlendirerek, söz konusu mal veya hizmetleri devretmeye yönelik verdiği her bir taahhüdü ayrı bir edim yükümlülüğü olarak belirlemektedir. Her bir edim yükümlülüğü için, edim yükümlülüğünün zamana yayılı olarak mı yoksa belirli bir anda mı yerine getirileceği sözleşme başlangıcında belirlenir. Şirket, bir mal veya hizmetin kontrolünü zamanla devreder ve dolayısıyla ilgili satışlara ilişkin edim yükümlülüklerini zamana yayılı olarak yerine getirirse, söz konusu edim yükümlülüklerinin tamamen yerine getirilmesine yönelik ilerlemeyi ölçerek hasılatı zamana yayılı olarak finansal tablolara alır.

Şirket, taahhüt edilmiş bir mal veya hizmeti müşterisine devrederek edim yükümlülüğünü yerine getirdiğinde veya getirdikçe, bu edim yükümlülüğüne tekabül eden işlem bedelini hasılat olarak finansal tablolarına kaydeder. Mal veya hizmetlerin kontrolü müşterilerin eline geçtiğinde (veya geçtikçe) mal veya hizmet devredilmiş olur. Şirket, satışı yapılan mal veya hizmetin kontrolünün müşteriye devrini değerlendirirken,

Şirket, sözleşmenin başlangıcında, müşteriye taahhüt ettiği mal veya hizmetin devir tarihi ile müşterinin bu mal veya hizmetin bedelini ödediği tarih arasında geçen sürenin bir yıl veya daha az olacağını öngörmesi durumunda, taahhüt edilen bedelde önemli bir finansman bileşeninin etkisi için düzeltme yapmamaktadır. Diğer taraftan, hasılatın içerisinde önemli bir finansman unsuru bulunması durumunda, hasılat değeri gelecekte oluşacak tahsilatların, finansman unsuru içerisinde yer alan faiz oranı ile indirgenmesi ile tespit edilir. Fark, tahakkuk esasına göre esas faaliyetlerden diğer gelirler olarak ilgili dönemlere kaydedilir.

Yabancı para işlemleri

Dövizle ifade edilen işlemler, işlemin gerçekleştiği zaman geçerli olan kur üzerinden Türk Lirasına çevrilmektedir. Yabancı para cinsinden bakiyeler dönem sonu kurları ile değerlenir. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla ABD doları işlemlerinde kullanılan dönem sonu kuru 18,6983 TL, Avro işlemlerinde kullanılan dönem sonu kuru ise 19,9349 TL’dir (31 Aralık 2021: USD 13,3290 TL, Avro 15,0867 TL.).

Hisse başına kazanç

TMS 33, “Hisse Başına Kazanç” standardına göre, hisse senetleri borsada işlem görmeyen işletmeler hisse başına kazanç açıklamak zorunda değildirler. Şirket’in hisseleri borsada işlem görmediğinden dolayı, ekli finansal tablolarda hisse başına kazanç/zarar hesaplanmamıştır.

Ertelenmiş gelirler

Satış sözleşmeleri dolayısıyla müşterilerden veya diğer kişilerden alınan avanslar gibi karşılığının tamamı veya bir kısmı, içinde bulunulan dönemde tahsil edilen veya alacak olarak tahakkuk ettirilen ancak gelecek dönemlere ait olan gelirlere ilişkin yükümlülüklerdir.

Devlet teşvik ve yardımları

5746 sayılı Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi hakkındaki Kanun kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Şirket’in 7 Ocak 2020 tarihinde onaylanan başvurusu ile yine aynı tarihten itibaren 5746 sayılı Kanun kapsamında sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmasına karar verilmiştir. Ar-Ge teşvikleri kapsamında indirimli kurumlar vergisi ödemesine imkan sağlayan devlet teşvikleri TMS 12, “Gelir Vergileri” standardı kapsamında değerlendirilmektedir.

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 2.102.017 TL tutarındaki Ar-Ge gideri, vergi hesaplamasında indirim kalemi olarak dikkate alınmıştır (31 Aralık 2021: 10.608.571 TL).

Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler

Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur.

Cari vergi

Gelir vergileri, cari dönem vergisi ile ertelenmiş vergileri içermektedir. Cari dönem vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve bilanço tarihinde geçerli olan vergi oranları ile hesaplanan vergi yükümlülüğünü ve geçmiş yıllardaki vergi yükümlülüğü ile ilgili düzeltme kayıtlarını içermektedir.

Ertelenmiş vergi

Ertelenmiş vergi, varlıkların ve borçların finansal tablolarda gösterilen değerleri ile varlıkların ve borçların yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farkların vergi etkilerinin belirlenmesiyle hesaplanmaktadır. Ertelenmiş vergi, raporlama dönemi sonunda geçerli olan kanunlara dayanarak, geçici farkların geri çevrildiklerinde uygulanması beklenen vergi oranları ile hesaplanır.

TMS 12, “Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” uyarınca ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, söz konusu geçici farkların ortadan kalkacağı ilerideki dönemlerde ödenecek vergi tutarlarında yapacakları tahmin edilen artış ve azalış oranlarında finansal tablolara yansıtılmaktadır. Ertelenmiş vergi varlığı, gelecek dönemlerde vergi avantajının sağlanması olası durumlarda kaydedilir. Finansal tablolara önceki dönemlerde yansıtılmış olan ertelenmiş vergi varlığının tamamından veya bir kısmından artık fayda sağlanılamayacağı anlaşıldığı takdirde söz konusu tutar aktiften silinir.

Ertelenmiş vergi varlığı ve ertelenmiş vergi yükümlülüğü, kanunen vergi varlıkları ve vergi yükümlülüklerinin mahsuplaştırılmasına ilişkin bir yasal hak olması ve vergilerin aynı mali otoriteye bağlı olması durumunda mahsuplaştırılabilmektedir.

Dönem cari ve ertelenmiş vergisi

Doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere ilişkin ertelenmiş vergi de doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilir) ile ilişkilendirilenler haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmiş vergi, dönem kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilir.

Nakit akış tablosu

Şirket, net varlıklarındaki değişimleri, finansal yapısını ve nakit akımlarının tutar ve zamanlamasını değişen şartlara göre yönlendirme yeteneği hakkında finansal tablo kullanıcılarına bilgi vermek üzere nakit akış tablolarını düzenlemektedir.

Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. İşletme faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları, Şirket’in faaliyet alanına giren konulardan kaynaklanan nakit akımlarını gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Şirket’in yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği yatırım faaliyetlerinden nakit akımlarını gösterir. Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Şirket’in finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir.

İlişkili taraflar

İlişkili taraf, finansal tablolarını hazırlayan Şirket’le (‘raporlayan Şirket’) ilişkili olan kişi veya Şirkettir.

a) Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda raporlayan Şirket’le ilişkili sayılır:

Söz konusu kişinin,

b) Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde Şirket raporlayan Şirket ile ilişkili sayılır:

2.5 Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları

Şirket, finansal tablolarını işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlamıştır.

Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibarıyla raporlanan aktif ve pasiflerin ya da açıklanan şarta bağlı varlık ve yükümlülüklerin tutarlarını ve ilgili dönem içerisinde oluştuğu raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyen tahmin ve varsayımların yapılmasını gerektirir. Bu tahminler yönetimin en iyi kanaat ve bilgilerine dayanmakla birlikte, gerçek sonuçlar bu tahminlerden farklılık gösterebilir. Tahmin ve kararlar devamlı olarak değerlendirilmektedir. Yönetim, aynı zamanda tahminlerden ayrı olarak, muhasebe ilkelerinin uygulanması süreciyle ilgili bazı kararlar da almaktadır. Finansal tablolardaki miktarlarda önemli etkilere sahip kararlar ve gelecek mali yıla taşınan varlık ve yükümlülüklerde önemli ölçüde düzeltme gerektirebilecek tahminler aşağıdaki gibidir:

Maddi ve maddi olmayan varlıkların faydalı ömürleri: Şirket’in varlıklarının ve ilave maliyetlerinin faydalı ekonomik ömürleri, varlığın iktisap tarihinde Şirket Yönetimi tarafından belirlenir ve düzenli olarak uygunluğu açısından gözden geçirilir. Şirket, bir varlığın faydalı ömrünü o varlığın tahmini faydasını göz önünde bulundurarak belirler. Bu değerlendirme, Şirket’in benzer varlıklarla ilgili deneyimlerine dayanır.

Ertelenmiş vergi varlığının tanınması: Ertelenmiş vergi varlıkları, söz konusu vergi yararının muhtemel olduğu derecede kayıt altına alınabilir. Gelecekteki vergilendirilebilir karlar ve gelecekteki muhtemel vergi yararlarının miktarı, Şirket tarafından hazırlanan orta vadeli iş planı ve bundan sonra çıkarılan tahminlere dayanır. İş planı, Şirket’in koşullar dahilinde makul sayılan beklentilerini baz alır.

3. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

Şirket’in 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzerlerinin detayı aşağıdaki gibidir:

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2022 31 Aralık 2021
Bankalar
Vadeli mevduat 210.038.808 185.701.230
Vadesiz mevduat 12.909.746 3.115.737
Vadesi 3 aydan kısa kredi kartı alacakları (*) 7.749.330 4.768.824
Beklenen kredi zararları karşılığı (180.926) (95.157)
Nakit nakit benzerleri 230.516.958 193.490.634

(*) Şirket’in, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 7.749.330 TL (31 A ralık 2021: 4.768.824 TL) tutarındaki kredi kartı alacaklarının ortalama vadesi 30 gündür. (31 Aralık 2021: 30 gün). Şirket’in, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıy la TL cinsinden vadeli mevduatlarının faiz oranı % 10,00 ile % 23,50, USD cinsinden % 2,25, altın cinsinden %5 ve EURO cinsinden %1 arasındadır ( 31 Aralık 2021: TL cinsinden % 10 ile % 17,80 USD % 0,65 ile % 1 ve EURO cinsi nden % 0,40).

31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla vadeli mevduatların tümü üç aydan kısa vadelidir. Şirket’in 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzerleri üzerinde bloke mevduat bulunmamaktadır. Şirket’in 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla nakit akış tablolarında nakit ve nakit benzeri değerler, hazır değer- lerden faiz tahakkukları düşülerek gösterilmektedir:

31 Aralık 2022 31 Aralık 2021
Nakit ve nakit benzerleri 230.697.884 193.585.791
Faiz tahakkukları (293.297) (709.885)
Nakit akış tablosundaki nakit ve nakit benzerleri 230.404.587 192.875.906

4. FİNANSAL YATIRIMLAR

Şirket’in 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla finansal yatırımlarının detayı aşağıdaki gibidir:

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2022 31 Aralık 2021
Yatırım fonları 304.239 -
Toplam 304.239 -

5. TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR

Şirket’in 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla ticari alacaklarının detayı aşağıdaki gibidir:

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2022 31 Aralık 2021
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Dipnot 7) 77.654.350 42.874.399
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 31.424.385 3.120.988
Beklenen kredi zararları karşılığı (-) (7.162) (2.884)
- İlişkili taraflardan ticari alacaklara ilişkin (Dipnot 7) (7.162) (2.884)
-İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklara ilişkin - -
Toplam 109.071.573 45.992.503

Ticari alacakların ortalama vadesi 10 gündür (31 Aralık 2021: 10 gündür). 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramış alacakları bulunmamaktadır (31 Aralık 2021: Bulunmamaktadır). Şirket’in 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla ticari borçları nın detayı aşağıdaki gibidir:

Ticari borçlar (*)
İlişkili taraflara ticari borçlar (Dipnot 7) 15.423.205 8.494.086
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 161.633.269 54.940.327
Toplam 177.056.474 63.434.413

(*) Ticari borçlar için ortalama vade 30 ile 60 gün arasındadır (31 Aralık 2021: 30 ile 60 gün arasındadır). 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla, ticari borçların önemli bir kısmı maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları ve bakımı ve dışarıdan sağlanan hizmetlere ilişkin borçlarından oluşmaktadır.

6. DİĞER BORÇLAR

Şirket’in 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla diğer borçlarının detayı aşağıdaki gibidir:

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2022 31 Aralık 2021
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar 23.904.757 8.008.356
- Ödenecek diğer vergi ve yükümlülükler 23.735.526 7.965.175
- Diğer borçlar 169.231 43.181
Diğer borçlar 23.904.757 8.008.356

7. İLİŞKİLİ TARAFLARLA OLAN İŞLEMLER VE BAKİYELER

Şirket’in 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla Şirket’in ilişkili taraflar ile olan bakiyelerinin detayı aşağıdaki gibidir:

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2022 31 Aralık 2021
İlişkili taraflardan nakit ve nakit benzerleri 222.175.552 151.078.117
Toplam 222.175.552 151.078.117
İlişkili taraflara peşin ödenen giderler 14.025.621 6.892.507
Toplam 14.025.621 6.892.507
İlişkili taraflardan ticari alacaklar 77.647.188 42871.515
Toplam 77.647.188 42.871.515
İlişkili taraflara ticari borçlar 15.423.205 8.494.086
Toplam 15.423.205 8.494.086

31 Aralık 2022 ve 2021 tarihleri itibarıyla Şirket’in ilişkili taraflara olan gelir ve giderlerinin detayları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2022 31 Aralık 2021
İlişkili taraflardan gelirler 624.823.340 374.029.420
İlişkili taraflardan giderler (190.986.938) (57.349.133)
Toplam 433.836.402 316.680.287

Üst yönetim kadrosuna ait ücretler ve menfaatler toplamı

Şirket’in hissedarları, üst düzey yönetici ve direktörleri, yönetim kurulu üyeleri ve bu kişilerin ilgili oldukları şirketler ve aileleri ilişkili taraflar olarak kabul edilmiştir. 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren hesap döneminde üst düzey yönetime sağlanan kısa vadeli faydalar 28.006.471 TL’dir (31 Ara lık 2021: 16.198.773 TL).

8. STOKLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2022 31 Aralık 2021
Ticari mallar(*) 7.068.014 5.832.401
Toplam 7.068.014 5.832.401

9. MADDİ DURAN VARLIKLAR

1 Ocak – 31 Aralık 2022 hesap dönemindeki maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

1 Ocak 2022 İlaveler Transferler Çıkışlar 31 Aralık 2022
Maliyet
Binalar 130.721.265 704.658 - - 131.425.923
Makine, tesisat ve ekipmanlar 94.644.964 10.659.191 8.042.237 (287.277) 113.059.115
Demirbaşlar 124.412.008 1.138.796 - (347.339) 125.203.465
Yapılmakta olan yatırımlar 20.444.537 119.694.263 (27.478.993) (1.597.927) 111.061.880
370.222.774 132.196.908 (19.436.756) (2.232.543) 480.750.383
Birikmiş amortisman
Binalar (19.401.295) (3.538.642) - - (22.939.937)
Makine, tesisat ve ekipmanlar (38.679.134) (9.638.216) - 249.461 (48.067.889)
Demirbaşlar (46.687.368) (25.833.126) - 290.299 (72.230.195)
(104.767.797) (39.009.984) - 539.760 (143.238.021)
Net defter değeri 265.454.977 337.512.362

1 Ocak – 31 Aralık 2021 hesap dönemindeki maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:

1 Ocak 2021 İlaveler Transferler Çıkışlar 31 Aralık 2021
Maliyet
Binalar 129.823.061 898.204 - - 130.721.265
Makine, tesisat ve ekipmanlar 90.856.518 7.628.784 927.093 (4.767.431) 94.644.964
Demirbaşlar 79.965.843 38.051.360 15.031.875 (8.637.070) 124.412.008
Yapılmakta olan yatırımlar 18.319.462 30.009.163 (27.426.133) (457.955) 20.444.537
318.964.884 76.587.511 (11.467.165) (13.862.456) 370.222.774
Birikmiş amortisman
Binalar (16.196.484) (3.204.811) - - (19.401.295)
Makine, tesisat ve ekipmanlar (36.113.814) (7.113.302) - 4.547.982 (38.679.134)
Demirbaşlar (36.262.380) (18.399.390) - 7.974.402 (46.687.368)
(88.572.678) (28.717.503) - 12.522.384 (104.767.797)
Net defter değeri 230.392.206 265.454.977

Şirket’in, maddi duran varlıkları üzerinde herhangi bir ipotek bulunmamaktadır (31 Aralık 2021: Bulunmamaktadır).

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla, maddi duran varlıklar üzerindeki teminat tutarı 4.472.428.923 TL’dir (31 Aralık 2021: 2.697.073.063 TL).

10. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

1 Ocak – 31 Aralık 2022 hesap dönemindeki maddi olmayan duran v arlık hareketleri aşağıdaki gibidir:

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

1 Ocak 2022 İlaveler Transferler Çıkışlar 31 Aralık 2022
Maliyet
Bilgisayar yazılımları 115.640.350 26.295.400 521.795 - 142.457.545
Haklar 32.707.539 568.989 18.914.961 - 52.191.489
Diğer maddi olmayan duran varlıklar 1.673.118 106.850 - - 1.779.968
150.021.007 26.971.239 19.436.756 - 196.429.002
Birikmiş amortisman
Bilgisayar yazılımları (81.045.492) (22.404.340) - - (103.449.832)
Haklar (10.286.587) (6.776.654) - - (17.063.241)
Diğer maddi olmayan duran varlıklar (1.348.501) (39.519) - - (1.388.020)
(92.680.580) (29.220.513) - - (121.901.093)
Net defter değeri 57.340.427 74.527.909

1 Ocak – 31 Aralık 2021 hesap dönemindeki maddi olmayan duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:

1 Ocak 2021 İlaveler Transferler Çıkışlar 31 Aralık 2021
Maliyet
Bilgisayar yazılımları 103.825.807 11.431.303 383.240 - 115.640.350
Haklar 21.113.558 510.056 11.083.925 - 32.707.539
Diğer maddi olmayan duran varlıklar 1.671.955 1.163 - - 1.673.118
126.611.320 11.942.522 11.467.165 - 150.021.007
Birikmiş amortisman
Bilgisayar yazılımları (60.421.969) (20.623.523) - - (81.045.492)
Haklar (5.974.044) (4.312.543) - - (10.286.587)
Diğer maddi olmayan duran varlıklar (1.313.078) (35.423) - - (1.348.501)
(67.709.091) (24.971.489) - - (92.680.580)
Net defter değeri 58.902.229 57.340.427

11. KİRALAMALAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla kullanım hakkı varlıklarına ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2022 31 Aralık 2021
Taşıtlar 2.315.562 4.505.825
Binalar 518.895 675.044
Toplam 2.834.457 5.180.869
31 Aralık 2022 31 Aralık 2021
Dönem başı - 1 Ocak 5.180.869 5.856.275
Dönem içi giriş 712.927 2.651.733
Dönem amortisman gideri (3.059.339) (3.327.139)
Dönem sonu 2.834.457 5.180.869

1 Ocak – 31 Aralık 2022 ve 2021 hesap dönemlerindeki kiralama yükümlülüklerine ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2022 31 Aralık 2021
Dönem başı - 1 Ocak 5.622.019 6.249.721
Dönem içi girişler 804.925 2.651.733
Ödemeler (-) (3.802.852) (4.262.911)
Faiz giderleri 664.554 983.476
Dönem sonu 3.288.646 5.622.019

31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla kiralama yükümlülüklerine ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2022 31 Aralık 2021
Kısa vadeli kiralama yükümlülükleri 2.689.266 3.115.936
Uzun vadeli kiralama yükümlülükleri 599.380 2.506.083
Toplam 3.288.646 5.622.019

12. KISA VE UZUN VADELİ BORÇLANMALAR

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2021: Bulunmamaktadır).

13. KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Verilen teminat mektupları:

31 Aralık 2022 31 Aralık 2021
Verilen teminat mektupları 70.506 70.506
Toplam 70.506 70.506

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Şirket’in kendi borcunu veya Şirket dışında herhangi bir kişi ya da kuruluşun borcunu temin amacıyla vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır (31 Aralık 2021: Bulunmamaktadır).

Alınan teminat mektupları:

31 Aralık 2022 31 Aralık 2021
Alınan teminat mektupları 1.664.002 21.680
Toplam 1.664.002 21.680

(*) İlgili bakiyenin büyük bir kısmı, Şirket’in danışmanlık ve organizasyon hizmetlerine ilişkin olarak hizmet sağlayıcı kuruluşlardan almış olduğu teminat mektuplarından oluşmaktadır.

Şirket aleyhine açılan davalar:

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Şirket aleyhine açılmış, maddi talepli ve devam etmekte olan toplam 16 adet dava bulunmaktadır. Söz konusu davalara ilişkin Şirket, 1.382.781 TL tutarında karşılık ayırmıştır (31 Aralık 2021: 14 adet dava bulunmakta olup, 1.343.529 TL tutarında karşılık ayrılmıştır).

14. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORÇLAR VE KISA VE UZUN VADELİ KARŞILIKLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

i. Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar

Şirket’in 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçların detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2022 31 Aralık 2021
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 11.384.681 2.823.684
Personele borçlar 436.181 257.131
Toplam 11.820.862 3.080.815

Kıdem tazminatı karşılığı aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde ayrılmaktadır;

Türk İş Kanunu’na göre, Şirket bir senelik çalışma süresini doldurmuş olan ve Şirket ile ilişkisi kesilen veya emekli olan, 25 hizmet yılını (kadınlarda 20) dolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlar için 58 yaşında, erkekler için 60 yaşında), askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle mükelleftir. 23 Mayıs 2002 tarihindeki mevzuat değişikliğinden sonra emeklilikten önceki hizmet süresine ilişkin bazı geçiş süreci maddeleri çıkartılmıştır.

Temel varsayımlar, enflasyon ile orantılı olarak her yıllık hizmet için 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren yürürlükte olan tavan yükümlülüğünün arttırılmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek oranı gösterir. Kıdem tazminatı tavanı altı ayda bir revize olup 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Şirket’in kıdem tazminatı karşılığının hesaplanmasında:

1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olan 19.982,83 TL (31 Aralık 2021: Şirket’in kıdem tazminatı karşılığının hesaplanmasında 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olan: 8.284, 51 TL) olan kıdem tazminatı tavanı kullanılmıştır.

Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir fonlama şartı bulunmamaktadır. Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminiyle hesaplanır.

ii. Kısa vadeli karşılıklar

Şirket’in 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla kısa vadeli karşılıklarının detayları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2022 31 Aralık 2021
Personel prim karşılığı 60.348.648 31.162.139
Kullanılmamış izin karşılığı 17.363.021 8.940.604
Banka komisyonu karşılığı (*) 24.072.543 5.977.675
Fatura gider karşılığı 515.357 325.879
Diğer karşılıklar 21.923.489 4.147.373
Toplam 124.223.058 50.553.670

(*) Şirket, Findeks ürün hizmetlerinin sağlanması kapsamında Türkiye’de bulunan çeşitli Banka şubeleri üzerinden işlem yapmaktadır. Şirket, belirlenen şartlar çerçevesinde Banka şubelerine satış tutarlarıyla doğru orantılı olmak üzere komisyon bedelleri ödemektedir. İlgili bakiyeler, Şirket’in 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla Banka şubelerine ödenecek komisyonlar için ayrılmış olan karşılığı ifade etmektedir.

Şirket’in 1 Ocak – 31 Aralık 2022 ve 2021 dönemlerine ait personel prim karşılığının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2022 31 Aralık 2021
Dönem başı bakiyesi 31.162.139 22.543.603
Dönem içindeki artış 60.348.648 31.162.139
Dönem içinde ödenen (-) (31.162.139) (22.543.603)
Toplam 60.348.648 31.162.139

iii. Uzun vadeli karşılıklar

Şirket’in 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar ve diğer karşılıkların detayları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2022 31 Aralık 2021
Kıdem tazminatı karşılığı 17.548.495 5.577.417
Dava karşılıkları 1.382.781 1.343.529
Diğer 587.268 357.988
Toplam 19.518.544 7.278.934

Şirket, kıdem tazminatı karşılığını tahmin etmek için aktüer değerleme yöntemlerini geliştirip kullanmaktadır. Buna göre toplam yükümlülüğün hesaplanmasında aşağıda yer alan aktüer öngörüler kullanılmıştır:

31 Aralık 2022 31 Aralık 2021
Yıllık iskonto oranı (%) 1,99 4,24

Kıdem tazminatı yükümlülüğünün yıl içindeki hareketi aşağıdaki gibidir:

2022 2021
Kıdem tazminatı karşılığı
Dönem başı bakiyesi - 1 Ocak 5.577.417 3.514.406
Hizmet maliyeti 1.024.292 535.013
Faiz maliyeti 1.188.179 371.172
Ödeme/faydaların kısılması/işten çıkarma
dolayısıyla oluşan kayıp/(kazanç)
(1.200.620) 189.880
Dönem içinde ödenen (-) (1.705.735) (628.191)
Aktüeryal kayıp/kazanç 12.664.962 1.595.137
Dönem sonu – 31 Aralık 17.548.495 5.577.417

15. PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER

Şirket’in 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla kısa vadeli peşin ödenmiş giderlerin detayı aşağıdaki gibidir:

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2022 31 Aralık 2021
Kısa vadeli peşin ödenmiş giderler (*)
İlişkili taraflara peşin ödenmiş giderler (Dipnot 7) 14.025.621 6.892.507
İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler 56.694.380 35.382.571
Toplam 70.720.001 42.275.078

(*) İlgili tutarlar 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla kar veya zarar tablosuna intikal ettirilmemiş peşin ödenmiş sigorta, bakım, aidat, eğitim, lisans ve diğer muhtelif giderlerden oluşmaktadır.

Şirket’in 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla uzun vadeli peşin ödenmiş giderlerin detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2022 31 Aralık 2021
Uzun vadeli peşin ödenmiş giderler (*)
İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler 16.132.976 5.923.552
Toplam 16.132.976 5.923.552

(*) İlgili tutarlar 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla kar veya zarar tablosuna intikal ettirilmemiş peşin ödenmiş sigorta, bakım, aidat, eğitim ve diğer muhtelif giderlerden oluşmaktadır.

Şirket’in 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla ertelenmiş gelirlerin detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2022 31 Aralık 2021
Ertelenmiş gelirler
Ertelenmiş gelirler (*) 390.161.565 100.137.776
Toplam 390.161.565 100.137.776

(*) 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla ilgili tutarlar Şirket’in Findeks ürünlerine ilişkin olarak peşin tahsil etmiş olduğu ve henüz tahakkuk etmemiş hizmet gelirlerinden oluşmaktadır.

16. DİĞER VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

a) Diğer dönen varlıklar:

Şirket’in 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla diğer dönen varlıkların detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2022 31 Aralık 2021
Diğer gelir tahakkukları 3.998.631 -
Verilen sipariş avansları 1.267.375 -
Fatura edilecek tutarlar 982.950 -
Personelden alacaklar 285.220 168.090
Devreden KDV - 1.372.454
Toplam 6.534.176 1.540.544

b) Diğer duran varlıklar

Şirket’in 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla diğer duran varlıklarının detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2022 31 Aralık 2021
Verilen depozito ve teminatlar 77.777 58.258
Toplam 77.777 58.258

17. ÖZKAYNAKLAR

Şirket’in onaylanmış ve çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL kayıtlı nominal bedeldeki 7.425.000 TL hisseden oluşmaktadır (31 Aralık 2021: 7.425.000 TL).

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin oy hakkı pay başına 1’dir.

Şirket’in 31Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihlerindeki hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi değerlerle aşağıdaki gibidir:

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2022 31 Aralık 2021
Pay oranı (%) Pay tutarı (TL) Pay oranı (%) Pay tutarı (TL)
Hissedarlar
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 18,2 1.350.000 18,2 1.350.000
Türkiye Halk Bankası A.Ş. 18,2 1.350.000 18,2 1.350.000
Akbank T.A.Ş. 9,1 675.000 9,1 675.000
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 9,1 675.000 9,1 675.000
Şekerbank T.A.Ş. 9,1 675.000 9,1 675.000
Türkiye İş Bankası A.Ş. 9,1 675.000 9,1 675.000
Denizbank A.Ş. 9,1 675.000 9,1 675.000
T. Vakıflar Bankası T.A.O. 9,1 675.000 9,1 675.000
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 9,1 675.000 9,1 675.000
Toplam 100 7.425.000 100 7.425.000

Yasal yedekler TTK’ya göre ayrılan birinci ve ikinci tertip yasal yedeklerden oluşmaktadır. Birinci tertip yasal yedekler, tüm yedekler tarihi (enflasyona göre endekslenmemiş) ödenmiş sermayenin %20’sine erişene kadar, geçmiş dönem ticari karının yıllık %5’i oranında ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler, birinci tertip yasal yedek ve temettülerden sonra, tüm nakdi temettü dağıtımları üzerinden yıllık %10 oranında ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Şirket’in statü yedekleri içerisinde sınıflandırılan olağanüstü yedekleri bulunmamaktadır (31 Aralık 2021: 204.868.081 TL).

Şirket, 6 Ocak 2022, 23 Mart 2022 ve 27 Temmuz 2022 tarihli Genel Kurul kararları ile Şirket’in cari ve geçmiş yıllar yasal karlarından ayrılan 240.390.435 TL temettünün en geç 31 Aralık 2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu’nun alacağı karara istaneden tek seferde ve nakden ortaklara dağıtılmasına karar vermiştir. İlgili tutar 27 Aralık 2022 tarihinde nakden ödenmiştir.

31 Aralık 2022 31 Aralık 2021
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Kardan kısıtlanmış yedekler 41.005.074 14.377.525
Sermaye düzeltme farkları 2.574.025 2.574.025
Olağanüstü yedekler - 204.868.081
Toplam 43.579.099 221.819.631
Özel fonlar 1.822.577 1.608.259
Toplam 1.822.577 1.608.259

18. SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ

Şirket’in 1 Ocak-31 Aralık 2022 ve 2021 hesap dönemlerine ait satışlar ve satışların maliyeti detayları aşağıdaki gibidir:

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

1 Ocak - 31 Aralık 2022 1 Ocak - 31 Aralık 2021
Satışlar ve satışların maliyeti
Satış gelirleri 884.067.136 507.704.217
Satış iadeleri (-) (4.292.478) (1.239.139)
Toplam 879.774.658 506.465.078
Hizmet üretim maliyeti
Personel giderleri (166.090.005) (102.960.630)
Amortisman giderleri (64.815.472) (26.067.146)
Sistem hizmet giderleri (26.663.471) (14.789.637)
Skor hizmet giderleri (12.026.106) (8.383.059)
Sorgu hizmet giderleri (10.349.543) (7.510.042)
Diğer giderler (*) (86.865.612) (9.493.293)
Toplam (366.810.209) (169.203.807)
Brüt esas faaliyet karı 512.964.449 337.261.271

(*) Şirket’in hizmet üretimine bağlı elektrik giderleri, diğer giderler içerisinde 2022 yılında sınıflandırılmıştır.

19. PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

a) Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri:

Şirket’in 1 Ocak-31 Aralık 2022 ve 2021 hesap dönemlerine ait pazarlama, satış ve dağıtım giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir:

1 Ocak - 31 Aralık 2022 1 Ocak - 31 Aralık 2021
Komisyon giderleri 160.192.663 35.076.984
Reklam, medya ve satış giderleri 112.441.263 30.988.033
Diğer 1.607.430 948.033
Toplam 274.241.356 67.013.050

b) Genel yönetim giderleri:

Şirket’in 1 Ocak-31 Aralık 2022 ve 2021 hesap dönemlerine ait g enel yönetim giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir:

1 Ocak - 31 Aralık 2022 1 Ocak - 31 Aralık 2021
Personel giderleri 151.460.453 79.498.010
Kurulum, bakım ve destek giderleri 115.282.363 58.422.454
Danışmanlık giderleri 18.578.429 12.822.178
İletişim giderleri 14.715.744 12.298.743
Vergi ve diğer yükümlülükler 6.195.864 4.885.841
Elektrik, su, yakıt giderleri 4.523.833 17.938.704
Sigorta giderleri 3.443.900 2.521.543
Amortisman ve itfa giderleri 3.415.025 27.621.846
Kiralamaya ilişkin amortisman gideri 3.059.339 3.327.139
Seyahat giderleri - 583.559
Diğer - 4.591.879
Toplam 320.674.950 224.511.896

Şirket’in 1 Ocak-31 Aralık 2022 ve 2021 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait bağımsız denetim hizmetlerine ilişkin ücret detayı aşağıdaki gibidir:

1 Ocak - 31 Aralık 2022 1 Ocak - 31 Aralık 2021
Bağımsız denetim hizmetlerine ilişkin giderler 390.000 295.000
Toplam 390.000 295.000

20. NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER

Şirket’in 1 Ocak-31 Aralık 2022 ve 2021 hesap dönemlerine ait n iteliklerine göre giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir:

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

1 Ocak - 31 Aralık 2022 1 Ocak - 31 Aralık 2021
Personel giderleri 317.550.458 182.458.640
Kurulum, bakım ve destek giderleri 115.282.363 58.422.454
Amortisman ve itfa giderleri 68.230.497 53.688.992
Sistem hizmet giderleri 26.663.471 14.789.637
Danışmanlık giderleri 18.578.429 12.822.178
İletişim giderleri 14.715.744 12.298.743
Skor hizmet giderleri 12.026.106 8.383.059
Sorgu hizmet gideri 10.349.543 7.510.042
Vergi ve diğer yükümlülükler 6.195.864 4.885.841
Elektrik, su, yakıt giderleri 4.523.833 17.938.704
Sigorta giderleri 3.443.900 2.521.543
Kiralamaya ilişkin amortisman gideri 3.059.339 3.327.139
Seyahat giderleri - 583.559
Diğer 86.865.612 14.085.172
Toplam 687.485.159 393.715.703

21. ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER

Şirket’in 1 Ocak-31 Aralık 2022 ve 2021 hesap dönemlerine ait esas faaliyetlerinden diğer gelirlerinin detayları aşağıdaki gibidir:

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

1 Ocak - 31 Aralık 2022 1 Ocak - 31 Aralık 2021
Konusu kalmayan karşılıklar 5.483.880 2.262.851
Yatırım fonları gelirleri 1.332.552 764.601
Diğer gelirler 2.551.281 2.739.705
Toplam 9.367.713 5.767.157

Şirket’in 1 Ocak-31 Aralık 2022 ve 2021 hesap dönemlerine ait esas faaliyetlerinden diğer giderlerinin detayları aşağıdaki gibidir:

1 Ocak - 31 Aralık 2022 1 Ocak - 31 Aralık 2021
Beklenen zarar karşılığı giderleri (188.088) (98.041)
Diğer giderler (-) (164.599) (550.776)
Toplam (352.687) (648.817)

22. FİNANSMAN GELİRLERİ VE GİDERLERİ

Şirket’in 1 Ocak-31 Aralık 2022 ve 2021 hesap dönemlerine ait finansman gelir ve giderlerinin detayları aşağıdaki gibidir:

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

1 Ocak - 31 Aralık 2022 1 Ocak - 31 Aralık 2021
Finansman Gelirleri
Vadeli mevduat faiz gelirleri 42.414.561 19.019.871
Kambiyo karları 29.457.209 95.718.517
Toplam 71.871.770 114.738.388
Finansman Giderleri
Kambiyo zararları (-) (6.673.777) (64.899.150)
Faiz giderleri (-) (664.554) (984.303)
Toplam (7.338.331) (65.883.453)

23. VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2022 31 Aralık 2021
Kurumlar vergisi karşılığı - 19.107.827
Peşin ödenen kurumlar vergisi (-) (20.182.514) (21.728.651)
Cari dönem vergi yükümlülüğü/(varlığı), net (20.182.514) (2.620.824)

Şirket, Türkiye’de yürürlükte bulunan vergi mevzuatı ve uygulamalarına tabidir. Kurumlar vergisi, ilgili olduğu hesap döneminin sonunu takip eden dördüncü ayın yirmi beşinci günü akşamına kadar beyan edilmekte ve ilgili ayın sonuna kadar tek taksitte ödenmektedir. Türkiye’de kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilerek, vergi yasalarında yer alan istisnaların indirilerek bulunacak yasal vergi matrahına uygulanan kurumlar vergisi oranı 1 Ocak 2021 tarihinden sonra % 20 olarak uygulanmaktaydı. Ancak, 22 Nisan 2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7316 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 11 inci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen Geçici 13 üncü madde ile kurumlar vergisi oranı 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23 olarak uygulanacak şekilde düzenlenmiştir. Dolayısıyla Şirket 2022 yılına ait dönem vergisi hesaplamasında % 23 vergi oranını kullanmıştır. Söz konusu değişiklik kapsamında, 31 Aralık 2022 tarihli finansal tablolarda ertelenmiş vergi hesaplamasından kullanılan vergi oranı %20’dir (31 Aralık 2021: Geçici farkların 2022 ve sonraki dönemlerde vergi etkisi oluşturacak kısımları için sırasıyla %23 ve %20). Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönemin kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe kayıtları vergi dairesince beş yıl içerisinde incelenebilmekte ve vergi hesapları revize edilebilmektedir. Türkiye’de mukim anonim şirketlerden, kurumlar vergisi ve gelir vergisinden sorumlu olmayanlar ve muaf tutulanlar haricindekilere yapılanlarla Türkiye’de mukim olan ve olmayan gerçek kişilere ve Türkiye’de mukim olmayan tüzel kişilere yapılan temettü ödemeleri %15 gelir vergisine tabidir. Türkiye’de mukim anonim şirketlerden yine Türkiye’de mukim anonim şirketlere yapılan temettü ödemeleri gelir vergisine tabi değildir. Ayrıca karın dağıtılmaması veya sermayeye eklenmesi durumunda gelir vergisi hesaplanmamaktadır. Kurumların tam mükellefiyete tabi bir başka kurumun sermayesine iştirakten elde ettikleri temettü kazançları kurumlar vergisinden istisnadır. Ayrıca, kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları gayrimenkullerinin (taşınmazlarının) kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların %75’lik kısmı, 31 Aralık 2017 itibarıyla kurumlar vergisinden istisnadır. Bununla birlikte, 7061 sayılı kanunla yapılan değişiklikle bu oran taşınmazlar açısından %75’ten %50’ye indirilmiş ve 2018 yılından itibaren hazırlanacak vergi beyannamelerinde bu oran %50 olarak kullanılmaktadır. İstisnadan yararlanmak için söz konusu kazancın pasifte bir fon hesabında tutulması ve 5 yı l süre ile işletmeden çekilmemesi gerekmektedir.

Satış bedelinin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılı sonuna kadar tahsil edilmesi gerekir. Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi idaresi ile mutabakat sağlama gibi bir uygulama yoktur. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dört ay içerisinde verilir. Vergi incelemesine yetkili makamlar, hesap dönemini takip eden beş yıl süresince vergi beyannamelerini ve bunlara temel olan muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve bulguları neticesinde yeniden tarhiyat yapabilirler. İstisnadan yararlanmak için söz konusu kazancın pasifte bir fon hesabında tutulması ve 5 yıl süre ile işletmeden çekilmemesi gerekmektedir. Satış bedelinin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılı sonuna kadar tahsil edilmesi gerekir. Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi idaresi ile mutabakat sağlama gibi bir uygulama yoktur. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dört ay içerisinde verilir. Vergi incelemesine yetkili makamlar, hesap dönemini takip eden beş yıl süresince vergi beyannamelerini ve bunlara temel olan muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve bulguları neticesinde yeniden tarhiyat yapabilirler.

Gelir vergisi stopajı

Temettü dağıtımları üzerinde stopaj yükümlülüğü olup, bu stopaj yükümlülüğü temettünün nakden veya hesaben ödemesinin yapıldığı dönemde beyan edilir. Türkiye’de bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye’de yerleşik kurumlara yapılanlar dışındaki temettü ödemeleri 22 Aralık 2021 tarihine kadar %15 oranında stopaja tabii idi. Ancak, 22 Aralık 2021 tarihli ve 31697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4936 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 193 numaralı Gelir Vergisi Kanunu ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre %15 olan temettü stopaj oranı %10’a indirilmiştir. Dar mükellef kurumlara ve gerçek kişilere yapılan kar dağıtımlarına ilişkin stopaj oranlarının uygulamasında, ilgili Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında yer alan stopaj oranları da göz önünde bulundurulur. Geçmiş yıllar karlarının sermayeye eklenmesi, kar dağıtımı sayılmamaktadır, dolayısıyla stopaj vergisine tabi değildir. 31 Aralık 2022 ve 2021 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait kar veya zarar tablolarında yer alan vergi giderleri aşağıda özetlenmiştir:

1 Ocak - 31 Aralık 2022 1 Ocak - 31 Aralık 2021
Cari dönem vergi gideri - (19.107.827)
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri) 7.232.263 (5.397.165)
Toplam 7.232.263 (24.504.992)

(*) Şirket ertelenmiş gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bi lanço kalemlerinde BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı ve Vergi Usul Kanunu arasındaki farklı değerlendirmelerin sonucunda ortaya çı kan geçici farkların etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır. Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerinin hesaplanmasında kullanılan vergi or anı, 2023 ve sonraki dönemlerde vergilendirilebilir kazançlar i çin %20’dir (31 Aralık 2021: 2021, 2022 ve sonraki dönemlerde vergilendirilebilir kaza nçlar için sırasıyla %25, %23 ve %20’dir).

Şirket’in 31 Aralık 2022 ve 2021 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemleri itibarıyla vergi mutabakatı aşağıdaki şekilde sunulmuştur:

1 Ocak - 31 Aralık 2022 1 Ocak - 31 Aralık 2021
Vergi öncesi kar/(zarar) (9.031.783) 95.983.316
Vergi öncesi kar üzerinden hesaplanan teorik vergi 2.077.310 (24.952.950)
Vergi oranı değişim etkisi (*) - (468.467)
(KKEG) / indirimler 5.154.953 916.425
Toplam vergi geliri/(gideri) 7.232.263 (24.504.922)

(*) Şirket ertelenmiş gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bi lanço kalemlerinde BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı ve Vergi Usul Kanunu arasındaki farklı değerlendirmelerin sonucunda ortaya çı kan geçici farkların etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır. Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerinin hesaplanmasında kullanılan vergi or anı, 2023 ve sonraki dönemlerde vergilendirilebilir kazançlar i çin %20’dir (31 Aralık 2021: 2021, 2022 ve sonraki dönemlerde vergilendirilebilir kaza nçlar için sırasıyla %25, %23 ve %20’dir).

Ertelenmiş vergi

Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer alan kayıtlı değerleri ile vergi matrahında kullanılan değerleri arasındaki vergi indirimine konu olmayan şerefiye ve muhasebeye ve vergiye konu olmayan ilk defa kayıtlara alınan varlık ve yükümlülük farkları hariç geçici farklar üzerinden hesaplanır. 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla ertelenmiş vergi hesaplamalarının detayları aşağıdaki gibidir:

Toplam geçici farklar Ertelenmiş vergi varlığı/(yükümlülüğü)
31 Aralık 2022 31 Aralık 2021 31 Aralık 2022 31 Aralık 2021
Kıdem tazminatı karşılığı (Dipnot 14) 17.548.495 5.577.417 3.509.699 1.115.483
Kullanılmamış izin karşılığı (Dipnot 14) 17.363.021 8.940.604 3.472.604 2.056.339
İndirilebilir AR-GE teşviki 17.308.809 - 3.461.762 -
IFRS 9 karşılığı (Dipnot 2.4) 188.088 98.041 37.618 22.549
Kiralama yükümlülükleri 454.188 441.149 90.838 101.464
Ertelenmiş vergi varlığı 52.862.601 15.057.211 10.572.521 3.295.835
Maddi duran ve maddi olmayan duran varlıklar amortisman düzeltmesi (-) (93.071.369) (91.751.493) (18.614.274) (21.102.843)
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü (93.071.369) (91.751.493) (18.614.274) (21.102.843)
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü (-), net (8.041.753) (17.807.008)

31 Aralık 2022 ve 2021 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemleri itibarıyla ertelenmiş vergi yükümlülüklerinin hareket tablosunun detayları aşağıdaki gibidir:

2022 2021
Dönem başı - 1 Ocak (17.807.008) (12.090.816)
Kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilen ertelenmiş vergi gideri (-) 7.232.263 (5.397.165)
Özkaynaklar altında muhasebeleştirilen ertelenmiş vergi geliri/(gideri) 2.532.992 (319.027)
Dönem sonu – 31 Aralık (8.041.753) (17.807.008)

Transfer fiyatlandırması

Türkiye’de, transfer fiyatlandırması düzenlemeleri Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı” başlıklı 13 üncü maddesinde belirtilmiştir. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hakkındaki 18 Kasım 2007 tarihli tebliğ uygulama ile i lgili detayları düzenlemektedir. Vergi mükellefi, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. Bu gibi transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı kurumlar vergisi için kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınır.

24. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

Şirket’in 1 Ocak-31 Aralık 2022 ve 2021 hesap dönemlerine ait yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin detayı aşağıdaki gibidir:

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

1 Ocak - 31 Aralık 2022 1 Ocak - 31 Aralık 2021
Sabit kıymet satış gelirleri 212.436 556.236
Toplam 212.436 556.236

25. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ

Şirket, faaliyetlerinden ötürü, kur, nakit akım ve faiz oranı risklerinden oluşan piyasa riskine, sermaye riskine, kredi riskine ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Şirket’in riskleri yönetim politikası, finansal piyasalardaki beklenmedik değişimlere odaklanmıştır.

Finansal risklerin yönetim politikası Şirket’in üst düzey yönetimi ve finans bölümü tarafından Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politika ve stratejileri doğrultusunda yapılmaktadır. Yönetim Kurulu özellikle kur, faiz ve sermaye risklerinin yönetilmesi için genel kapsamda prensip ve politika hazırlamakta, finansal ve operasyonel riskleri yakından takip etmektedir. Şirket faaliyetleri sırasında aşağıdaki ç eşitli risklere maruz kalmaktadır:

Bu not Şirket’in yukarıda bahsedilen risklere maruz kalması durumunda, Şirket’in bu risklerin yönetimindeki hedefleri, politikaları ve süreçleri hakkında bilgi vermek amaçlı sunulmuştur.

a) Kredi riski:

Kredi riski bankalardaki mevduat, ilişkili taraflardan alacaklar ve diğer ticari alacaklardan kaynaklanmakta olup finansal varlıkları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de taşımaktadır. Şirket yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak karşılamaktadır. Ticari alacaklar, Şirket yönetimince geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durum göz önüne alınarak değerlendirilmekte ve bilançoda net olarak gösterilmektedir. 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riski analizi aşağıdaki gibidir:

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2022 Ticari alacaklar Diğer alacaklar Bankadaki mevduat
İlişkili taraf İlişkili olmayan taraf İlişkili taraf İlişkili olmayan taraf İlişkili taraf İlişkili olmayan taraf
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D+E) 77.647.188 31.424.385 - - 222.175.552 8.341.406
A. Vadesi geçmemiş yada değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri (3) 77.647.188 31.424.385 - - 222.175.552 8.341.406
B. Koşulların yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri (3, 4) - - - - - -
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri (5) - - - - - -
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri - - - - - -
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar - - - - - -
31 Aralık 2021 İlişkili taraf İlişkili olmayan taraf İlişkili taraf İlişkili olmayan taraf İlişkili taraf İlişkili olmayan taraf
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D+E) 42.871.515 3.120.988 - - 151.078.117 42.412.517
A. Vadesi geçmemiş yada değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri (3) 42.871.515 3.120.988 - - 151.078.117 42.412.517
B. Koşulların yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri (3, 4) - - - - - -
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri (5) - - - - - -
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri - - - - - -
Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - -
Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - -
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar - - - - - -

b) Likidite riski:

İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder.

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, Şirket’in yeterli sayıda kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin ve operasyonlardan yaratılan fonun yeterli miktarlarda olmasının sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir. Şirket yönetimi, kesintisiz likiditasyonu sağlamak için müşteri alacaklarının vadesinde tahsil edilmesi konusunda takip yapmakta, tahsilatlardaki gecikmenin sŞirket’e finansal herhangi bir yük getirmemesi için çalışmakta ve bankalarla yapılan çalışmalar sonucunda Şirket’in ihtiyaç duyması halinde kullanıma hazır nakdi ve gayrinakdi kredi limitleri belirlemektedir. 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla finansal yükümlülük türleri itibarıyla maruz kalınan likidite riski analizi aşağıdaki gibidir:

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2022

Sözleşmeler uyarınca vadeler Defter değeri Sözleşmeler uyarınca nakit çıkışları toplamı (I+II+III) 3 aydan kısa (I) 3-12 ay arası (II) 1-5 yıl arası (III)
Türev olmayan finansal yükümlülükler
Kira yükümlülükleri 3.288.646 3.434.787 957.932 1.890.452 586.403
Ticari borçlar 177.056.474 177.056.474 177.056.474 - -
Diğer borçlar 23.904.757 23.904.757 23.904.757 - -
Toplam 204.249.877 204.396.018 201.919.163 1.890.452 586.403
31 Aralık 2021
Sözleşmeler uyarınca vadeler Defter değeri Sözleşmeler uyarınca nakit çıkışları toplamı (I+II+III) 3 aydan kısa (I) 3-12 ay arası (II) 1-5 yıl arası (III)
Türev olmayan finansal yükümlülükler
Kira yükümlülükleri 5.622.019 6.713.586 987.119 1.823.187 3.903.280
Ticari borçlar 63.434.413 63.434.413 63.434.413 - -
Diğer borçlar 8.008.356 8.008.356 8.008.356 - -
Toplam 77.064.788 78.156.355 72.429.888 1.823.187 3.903.280

c) Piyasa riski:

i) Döviz kuru riski:

Döviz kuru riski Şirket'in başlıca ABD Doları ve Avro yabancı para borç ve varlıklara sahip olmasından ve bunların TL’ye çevrilmesi sırasında yabancı para kuru değişikliklerinden doğan kur riskinden kaynaklanmaktadır. Aşağıdaki tablo, yabancı paraların TL karşılıkları kullanılarak hazırlanmıştır.

Yabancı para pozisyonu tablosu

31 Aralık 2022 31 Aralık 2021
Toplam Avro ABD Doları Toplam Avro ABD Doları
1 Ticari alacaklar - - - - - -
2a Parasal finansal varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil) 122.563.820 13.958.661 108.605.159 42.973.735 8.302.270 34.671.465
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - - - -
3 Diğer - - - - - -
4 Dönen varlıklar (1+2+3) 122.563.820 13.958.661 108.605.159 42.973.735 8.302.270 34.671.465
5 Ticari alacaklar - - - - - -
6a. Parasal finansal varlıklar - - - - - -
6b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - - - -
7 Diğer 881.487 837.266 44.221 31.523 31.523 -
8 Duran varlıklar (5+6+7) 881.487 837.266 44.221 31.523 31.523 -
9 Toplam varlıklar (4+8) 123.445.307 14.795.927 108.649.380 43.005.258 8.333.793 34.671.465
10 Ticari borçlar (108.754.431) (3.239.633) (105.514.798) (33.955.111) (4.276.540) (29.678.571)
11 Finansal yükümlülükler - - - - - -
12a. Parasal olan diğer yükümlülükler - - - - - -
12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - - - -
13 Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12) (108.754.431) (3.239.633) (105.514.798) (33.955.111) (4.276.540) (29.678.571)
14 Ticari borçlar - - - - - -
15 Finansal yükümlülükler - - - - - -
16a. Parasal olan diğer yükümlülükler - - - - - -
16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - - - -
17 Uzun vadeli yükümlülükler(15+16+17) - - - - - -
18 Toplam yükümlülükler (13+17) (108.754.431) (3.239.633) (105.514.798) (33.955.111) (4.276.540) (29.678.571)
19 Bilanço dışı türev araçların net varlık/(yükümlülük ) pozisyonu (19a-19b) - - - - - -
19a. Hedge edilen toplam varlık tutarı - - - - - -
19b. Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı - - - - - -
20 Net yabancı para varlık/ (yükümlülük) pozisyonu (9-18+19) 14.690.876 11.556.294 3.134.582 9.050.147 4.057.253 4.992.894
21 Parasal (1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) kalemler net yabancı para varlık/yükümlülük pozisyonu 14.690.876 11.556.294 3.134.582 9.018.624 4.025.730 4.992.894

Döviz kuru duyarlılık analizi tablosu

31 Aralık 2022 Kar/zarar 31 Aralık 2021 Kar/zarar
Yabancı paranın değer kazanması Yabancı paranın değer kaybetmesi Yabancı paranın değer kazanması Yabancı paranın değer kaybetmesi
ABD Doları'nın TL karşısında %20 değerlenmesi halinde:
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü 626.916 (626.916) 998.579 (998.579)
2- ABD Doları riskinden korunan kısmı (-) - - - -
3- ABD Doları net etki (1+2) 626.916 (626.916) 998.579 (998.579)
Avro’nun TL karşısında %20 değerlenmesi halinde:
4- Avro net varlık / yükümlülüğü 2.311.259 (2.311.259) 811.451 (811.451)
5- Avro riskinden korunan kısım (-) - - - -
6- Avro net etki (4+5) 2.311.259 (2.311.259) 811.451 (811.451)
Toplam (3+6) 2.938.175 (2.938.175) 1.810.030 (1.810.030)

ii) Faiz oranı riski:

Piyasadaki devlet tahvili ve hazine bonolarının faiz oranlarındaki yükselişlerin fiyatlarda düşüşlere yol açması, Şirket’in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Faiz oranı riskinden etkilenen varlıklar genellikle kısa vadeli elde tutmak suretiyle yönetilmekte olup piyasa koşulları düzeld iğinde vade süresi uzatılmaktadır. Şirket’in faiz riskine maruz kalacak faiz barındıran finansal varlıklarına ilişkin duyarlılık tablosu ve analizi aşağıda verilmiştir.

Faiz pozisyonu tablosu

31 Aralık 2022 31 Aralık 2021
Sabit faizli finansal araçlar
Vadeli Mevduatlar 210.038.808 185.701.230
Kısa Vadeli Borçlanmalar - -

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Şirket’in faize duyarlı finansa l varlığı bulunmamaktadır

(31 Aralık 2021: Bulunmamaktadır). Şirket’in değişken faizli finansal varlığı bulunmadığından faiz riskine maruz kalmamaktadır. Bu nedenle faize duyarlılık tablosu sunulmamıştır.

d) Sermaye yönetimi:

Şirket, sermayesini bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak operasyonlarından sağladığı nakit ve ticari alacak ve mali ve ticari borçlarının vadelerinin incelenmesi yoluyla yönetmektedir. Şirket’in sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler Şirket’in üst yönetimi tarafından değerlendirilir. Şirket yönetimi söz konusu risklerden Yönetim Kurulu’nun kararına bağlı olanları Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesine sunar. Şirket, yönetim ve Yönetim Kurulu’nun değerlendirmelerine dayanarak, sermaye yapısını yeni borç edinilmesi veya mevcut olan borcun geri ödenmesiyle olduğu kadar, temettü ödemeleri yoluyla dengede tut mayı amaçlamaktadır.

26. FİNANSAL ARAÇLARIN GERÇEĞE UYGUN DEĞERİ

Şirket finansal araçların gerçeğe uygun değerlerini, ulaşılabilen mevcut piyasa bilgilerini ve uygun değerleme metotlarını kullanarak hesaplamıştır. Ancak, gerçeğe uygun değeri bulabilmek için kanaat kullanmak gerektiğinden, gerçeğe uygun değer ölçümleri mevcut piyasa koşullarında oluşabilecek değerleri yansıtmayabilir. Uzun vadeli borçlanmaların gerçeğe uygun değeri raporlama tarihi itibarıyla Şirket’in borçlanma faiz oranları kullanılarak yeniden hesaplanmıştır. Şirket yönetimi tarafından kısa vadeli ve uzun vadeli borçlanmaları etkin faizle iskonto edilmiş maliyet bedeli ile gösterilmiştir.

31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla, finansal varlık ve yükümlülüklerin kayıtlı değeri ve gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibidir:

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2022 31 Aralık 2021
Kayıtlı değeri Gerçeğe uygun değeri Kayıtlı değeri Gerçeğe uygun değeri
Finansal Varlıklar
Nakit değerler ve bankalar 230.516.958 230.697.884 193.490.634 193.585.791
Ticari alacaklar 109.071.573 109.078.735 45.992.503 45.995.387
Finansal yükümlülükler
Ticari Borçlar 177.056.474 177.056.474 63.434.413 63.434.413

Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aş ağıdaki gibi belirlenir:

31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla Şirket’in gerçeğe uygun değeri üzerinden gösterilen finansal varlık ve yükümlülüğü bulunmamaktadır.

27. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli yaşanan, pek çok ilimizi etkileyen ve tüm ülkemizi sarsan depremlerin yarattığı olumsuzluklar nedeniyle 8 Şubat 2023 Çarşamba tarihli 32098 sayılı Resmi Gazete uyarınca Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilit, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine karar verilmiştir.

Yaşanan deprem ve alınan önlemler depreme maruz kalan illerde ekonomik etkilerin raporlama tarihi itibarıyla belirsiz olması nedeniyle, söz konusu doğal afete ilişkin gelişmeler yakından izlenmekte olup, durum tespitine yönelik çalışmalar sürmektedir.