6. ÜYELER

Üye Türü 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Banka 52 52 52 53 54 55 57
Factoring 62 61 59 56 55 54 49
Finansal Kiralama 26 25 24 23 22 22 21
Tüketici Finansman 14 14 14 15 15 17 19
Varlık Yönetim Şirketi 15 13 18 21 18 21 23
Sigorta ve Diğer 11 12 13 13 14 16 17
Toplam 180 177 180 181 178 185 186*

*KKB’nin üye sayısı 31 Aralık 2022 itibarıyla 186 olup bu rakam Risk Merkezi (RM) üzerinden hizmet verilen üyeleri tanımlamaktadır.

BANKALAR

 • ADABAK A.Ş.
 • AKBANK T.A.Ş.
 • AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
 • TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
 • ALTERNATİF BANK A.Ş.
 • ANADOLUBANK A.Ş.
 • ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.
 • BANK MELLAT MERKEZİ TAHRAN-İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ
 • BANK OF AMERICA YATIRIM BANK A.Ş.
 • BANK OF CHINA TURKEY A.Ş.
 • BANKPOZİTİF KREDİ KAL BANK A.Ş.
 • BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.
 • BURGAN BANK A.Ş.
 • CITIBANK A.Ş.
 • D YATIRIM BANKASI A.Ş.
 • DENİZBANK A.Ş.
 • DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.
 • DEUTSCHE BANK A.Ş.
 • DİLER YATIRIM BANK A.Ş.
 • FİBABANKA A.Ş.
 • GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.
 • GSD YATIRIM BANK A.Ş.
 • HABIB BANK LİMİTED MERKEZİ PAKİSTAN-İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ
 • HSBC BANK A.Ş.
 • ICBC TURKEY BANK A.Ş.
 • INTESA SANPAOLO S.P.A. İTALYA İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ
 • İLLER BANKASI
 • ING BANK A.Ş.
 • İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.
 • JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATİON MERKEZİ
 • COLUMBUS OHIO İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ
 • KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
 • MUFG BANK TURKEY A.Ş.
 • NUROL YATIRIM BANK A.Ş.
 • ODEA BANK A.Ş.
 • PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.
 • QNB FİNANSBANK A.Ş.
 • RABOBANK A.Ş.
 • SOCIETE GENERALE S.A. PARİS MERKEZİ FRANSA İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ
 • STANDARD CHARTERED YATIRIM BANKASI TÜRK
 • A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • ŞEKERBANK T.A.Ş.
 • T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
 • T. GARANTİ BANKASI A.Ş.
 • T. SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
 • T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
 • TURKISH BANK A.Ş.
 • TURKLAND BANK A.Ş.
 • TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.
 • TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.
 • TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
 • TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
 • TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
 • TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.
 • TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
 • TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
 • VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
 • YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
 • ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.

SİGORTA ŞİRKETLERİ

 • AKSİGORTA A.Ş.
 • ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
 • ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE
 • SEGUROS Y REASEGUROS MERKEZİ İSPANYA TÜRKİYE İSTANBUL ŞUBESİ
 • COFACE SİGORTA A.Ş.
 • EULER HERMES SİGORTA A.Ş.
 • EUREKO SİGORTA A.Ş.
 • GULF SİGORTA A.Ş.
 • TÜRK REASÜRANS A.Ş.
 • TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.
 • UNICO SİGORTA A.Ş.

FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİ

 • A&T FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 • AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 • ALTERNATİF FİNANSAL
 • KİRALAMA A.Ş.
 • ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 • ARI FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 • BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 • BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 • DE LAGE LANDEN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 • DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 • GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 • HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 • ING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 • İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 • MERCEDES BENZ FİNANSAL KİRALAMA TÜRK A.Ş.
 • PERVİN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 • QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 • SİEMENS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 • ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 • VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 • VFS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 • YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.

TÜKETİCİ FİNANSMAN ŞİRKETLERİ

 • ALJ FINANSMAN A.Ş.
 • DORUK FİNANSMAN A.Ş.
 • EVKUR FİNANSMAN A.Ş.
 • KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.
 • KOÇ FİNANSMAN A.Ş.
 • MERCEDES BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.
 • MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.
 • OFİSFİNANS FİNANSMAN A.Ş.
 • ORFİN FİNANSMAN A.Ş.
 • QUICK FİNANSMAN A.Ş.
 • TEB FİNANSMAN A.Ş.
 • TIRSAN FİNANSMAN A.Ş.
 • TOM FİNANSMAN A.Ş.
 • TURK FİNANSMAN A.Ş.
 • TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.
 • VFS FİNANSMAN A.Ş.
 • VODAFONE FİNANSMAN A.Ş.
 • VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.
 • ZİP FİNANSMAN A.Ş.

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ

 • ADİL VARLIK YÖNETİM A.Ş.
 • ARMADA VARLIK YÖNETİM A.Ş.
 • ARSAN VARLIK YÖNETİM A.Ş.
 • BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.
 • BİRLEŞİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.
 • BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.
 • DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.
 • DİRİKER VARLIK YÖNETİM A.Ş.
 • DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.
 • DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.
 • EFES VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.
 • EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.
 • GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.
 • HEDEF VARLIK YÖNETİM A.Ş.
 • İLKE VARLIK YÖNETİM A.Ş.
 • İSTANBUL VARLIK YÖNETIM A.Ş.
 • MEGA VARLIK YÖNETİM A.Ş.
 • MET-AY VARLIK YÖNETİM A.Ş.
 • ORTAK VARLIK YÖNETİM A.Ş.
 • POZİTİF VARLIK YÖNETİM A.Ş.
 • SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.
 • TUNA VARLIK YÖNETİM A.Ş.
 • YUNUS VARLIK YÖNETİM A.Ş.

FAKTORİNG ŞİRKETLERİ

 • ABC FAKTORİNG A.Ş.
 • ACAR FAKTORİNG A.Ş.
 • AK FAKTORİNG A.Ş.
 • AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.
 • AKIN FAKTORİNG A.Ş.
 • ANADOLU FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
 • ARENA FAKTORİNG A.Ş.
 • ATILIM FAKTORİNG A.Ş.
 • BAŞER FAKTORİNG A.Ş.
 • BAYRAMOĞLU FAKTORİNG A.Ş.
 • BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
 • CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.
 • ÇAĞDAŞ FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
 • ÇÖZÜM FAKTORİNG A.Ş.
 • DENİZ FAKTORİNG A.Ş.
 • DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş
 • DORUK FAKTORİNG A.Ş.
 • EKO FAKTORİNG A.Ş.
 • EKSPO FAKTORİNG A.Ş.
 • FİBA FAKTORİNG A.Ş.
 • GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.
 • GSD FAKTORİNG A.Ş.
 • HALK FAKTORİNG A.Ş.
 • HUZUR FAKTORİNG A.Ş.
 • İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş.
 • İŞ FAKTORİNG FİNANSMAN HİZMETLERİ A.Ş.
 • KAPİTAL FAKTORİNG A.Ş.
 • KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
 • LİDER FAKTORİNG A.Ş.
 • MERT FINANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
 • MNG FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
 • OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.
 • PARA FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
 • QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
 • SARDES FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
 • SÜMER FAKTORİNG A.Ş.
 • ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
 • ŞİRİNOĞLU FAKTORİNG A.Ş.
 • TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
 • TEB FAKTORİNG A.Ş.
 • TRADEWIND FAKTORİNG A.Ş.
 • TUNA FAKTORİNG A.Ş.
 • ULUSAL FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
 • VAKIF FAKTORİNG A.Ş.
 • VDF FAKTORİNG A.Ş.
 • YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.
 • YAŞAR FAKTORİNG A.Ş.
 • YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.
 • ZORLU FAKTORİNG A.Ş.
 • DİĞER

 • TÜRKİYE TARIM KREDİ OOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ
 • BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.
 • BORSA İSTANBUL A.Ş.
 • İHRACATI GELİŞTİRME A.Ş.
 • JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
 • KREDİ GARANTİ FONU A.Ş.
 • T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ
 • GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI