16. TBB RİSK MERKEZİ’NE VEKÂLETEN SUNDUĞUMUZ ÜRÜN VE HİZMETLER

Hizmetler 1999 2000 2002 2005 2009 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kredi Referans Sistemi (KRS)
Bireysel Müşteri İtirazı Değerlendirme Sistemi (Bireysel MİDES)
KRS Bilgi Doğrulama Sistemi
Kurumsal Büro Sistemi (KRM)
Karşılıksız Çek Bildirim ve Paylaşım Hizmetleri
Kredi Limit Kredi Risk Sorgu ve Paylaşım Hizmetleri
Senet Bilgileri Bildirimi ve Paylaşım Hizmeti
Çek Münferit Sorgulama
Kamuoyuna Açıklanan İstatistiki Bilgi Hizmeti Uygulamaları
Resmi Kurumlara Açıklanan İstatistiki Bilgi Hizmeti Uygulamaları
Risk Merkezi Müşteri Raporu Hizmeti
Zaman aşımına uğrayan hesaplar
Kurumsal Müşteri İtirazı Değerlendirme Sistemi (Kurumsal MİDES)
Çek Raporu (Risk Merkezi)
Risk Raporu (Risk Merkezi)
Karşılıksız Çek Uyarı Hizmeti
İhale Yasaklısı Sorgulama ve Uyarı Hizmetleri
Türev İşlemler Paylaşım Hizmeti
Veri Validasyon ve Yaptırım Uygulamaları Hizmeti
Bilgi Güncelleme Uygulamaları Hizmeti
Kredi Talepleri Kabul-Ret Bildirimleri
İçsel Derecelendirme Notları Paylaşım Hizmeti
Derecelendirme Notları Paylaşım Hizmeti
Üye Talep Yönetimi Hizmetleri
İhtiyati Tedbir Kararlı Çek Paylaşım Hizmeti
İflas/İflas Erteleme/Konkordato İlan Eden Şirketler Paylaşım Hizmeti
Çek Yasaklısı Müşteriler Paylaşım Hizmeti
GİB Künye Sorgulama Hizmeti
Çapraz Çek İlişkileri Sorgulama Hizmeti
Kredi Sigortası Sorgulama Hizmeti
Mersis Sorgulama Hizmeti
Risk Merkezi (RM) Uyarı Hizmeti
Mücbir Hal Sorgulama
BKM Üye İşyeri Ciro Bilgileri ve POS İptal Bilgileri Sorgulama Hizmeti
Münferit Sorgu Raporlamaları
Telekom Bilgileri Sorgulama
Yabancı Para Kredi ve Gelir Sorgulama
BDDK Ürün ve Hizmet Ücretleri Portalı
Risk Merkezi Raporunun E-devlet Kapısı Üzerinden Sunulması
Senet Raporu Hizmeti
Elektronik Yatırım Teşvik Belgesi (e-YTB) Bilgilerinin Paylaşımı
Yabancı Para Kredi ve Gelir Müşteri İtirazı Değerlendirme Sistemi (MİDES)
Risk Merkezi Raporlama Sistemi
Risk Merkezi İnteraktif Raporlama Sistemi
İleri Keşide Tarihli Çek Bilgileri Paylaşım Hizmeti
Üye İşlemleri / Beyan Sistemi
UYAP Sisteminde Yer Alan İflas ve Konkordato Kararlarının Paylaşılması
Üye Güvenlik ve Web Servis Yetki Yönetimi
Üye Veri İnceleme Hizmeti
Üye İzleme/Kullanıcı Yönetimi
Kurul Kararına (10265) Aykırılıkların Paylaşım Hizmeti
MKK’dan Alınan Türev İşlemlerin Müşterisi Olduğu Bankalar ile Paylaşım Hizmeti

KREDİ LİMİT-RİSK BİLDİRİM VE PAYLAŞIM HİZMETİ

Gerçek ve tüzel kişilere tahsis edilen kredi limit-risk ve tasfiye olunacak alacak bilgilerinin kredi türü bazında kısa, orta ve uzun vadede izlenebildiği ve kredilere ilişkin ödenmeyen faiz ve reeskont bilgilerine yer verilen hizmettir.

Hizmet kapsamında, Risk Merkezi’ne kaynak kuruluş olarak bildirim yapan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TSMF) nezdindeki tasfiye olunacak alacak bilgileri ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdindeki finansman bonosu ve tahvil ihracından kaynaklanan anapara borcu bilgileri de üyelerle paylaşılmaktadır.

Üyeler, müşterisi olsun veya olmasın bir gerçek veya tüzel kişinin bütün finansal sektör risklerine ulaşabilmekte, geçmiş tarihli bilgi sunumu sayesinde kredi ödeme performansını ve sektörel borçluluk durumunu izleyebilmektedir. Ayrıca, sunulan geri bildirim hizmetiyle; Üyeler, müşterilerine ilişkin ücretsiz konsolide risk bilgilerine ve farklı bir hizmet kullanımına gerek olmadan türev risk bilgilerine erişim sağlamaktadır.

KREDİ REFERANS SİSTEMİ (KRS)

Kredi Referans Sistemi (KRS) hizmetiyle sorgulanan kişiye ait bireysel nitelikli kredi, özlük, adres ve iletişim verileri günlük olarak sunulmakta, aynı zamanda son 6 aylık kredi başvuru ve kredi bazında 36 aylık ödeme performansı bilgilerine erişilebilmektedir. KKB adına sunulan Bireysel Kredi Notu ve Bireysel Borçluluk Endeksi gibi skor ürünleri de KRS sorgu hizmeti üzerinden sunulmaktadır.

Sistemi kullanarak, tüketicinin kredi riski ve ödeme alışkanlıklarına ilişkin her türlü bilgiye kısa sürede ulaşabilen finansal kuruluşlar, müşterilerine ilişkin her türlü risk kararını somut verilere dayanarak verebilmektedir. Bu avantajlı sistem sayesinde, makro ölçekte hem finansal sektör sağlıklı bir şekilde büyüyebilmekte hem de kişilere gereken mali destek sağlanmaktadır.

Bununla birlikte, KRS Toplu Sorgulama hizmetiyle portföy sorgulamaları toplu halde yapılabilmektedir. Acil Güncelleme uygulamasıyla ise bildirimlere ilişkin güncelleme işlemleri hızlıca yapılabilmekte, böylelikle müşteri şikâyetleri en aza indirilmektedir.

KURUMSAL BÜRO SİSTEMİ (KRM)

Kurumsal Büro Sistemi (KRM), üyelere ticari nitelikli kredi bilgilerinin günlük olarak sunulduğu hizmettir. 2005 yılında hayata geçirilen bu fark yaratan uygulama, tüzel bir kişinin risk değerlendirmesinde ihtiyaç duyulabilecek oldukça zengin bir bilgi kümesini üyelerinin kullanımına sunmaktadır.

Üyelere aşağıdaki veri başlıklarında bilgi sunulmaktadır.

 • Firma ve gerçek kişi künye bilgileri
 • Sermaye bazlı ilişki bilgileri
 • Kredi hesap ve geri ödeme bilgileri
 • Teminat bilgileri
 • Karşılıksız çek bilgileri
 • İhale yasaklısı bilgileri
 • TC Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’ndan alınan ciro ve aktif büyüklük bilgileri

Üyeler aynı zamanda KKB adına sunulan Ticari Kredi Notu ve Ticari Borçluluk Endeksi gibi bilgilere de erişim sağlamaktadır.

2013 Kasım ayı itibarıyla sisteme eklenen toplu sorgulama özelliğiyle üyelerin belirli dönemlerde gerçekleştirdikleri portföy sorgulamalarına ilişkin kolaylık sağlanmaktadır. 2014 yılında gerçekleşen Risk Merkezi geçişi sonrası, KRM’de yer alan verilerde hata ve eksiklik olması durumunda bildirim yapan üyelerin, günlük bildirim dönemini beklemeden güncelleme, silme ve düzeltme işlemlerini Bilgi Güncelleme ekranları üzerinden gerçekleştirebilmesine yönelik imkân sağlanmıştır.

Daha önce, KRM’de yer almayan finansal kiralama şirketleri verileri 2018 yılı Nisan ayı, faktoring şirketleri verileri ise Kasım ayı itibarıyla sisteme dâhil olmuştur. 2019 yılı Nisan ayı itibarıyla da varlık yönetim şirketleri KRM bildirimlerine başlamıştır.

SENET BİLGİLERİ BİLDİRİM VE PAYLAŞIM HİZMETİ

Bankalardan günlük olarak, ileri vadeli senet, ödenen, ödememe nedeniyle protesto edilen, protesto kaldırısı yapılan senetlere ilişkin bilgilerin web servis aracılığıyla toplanarak üyelerle paylaşıldığı hizmettir.

Senet sorgulama ekranı kullanılarak tüm senet bilgileri münferit olarak sorgulanabilmektedir. Ayrıca, protesto edilen ve protesto kaldırısı yapılan senetler geri bildirim servisiyle tüm üyelerle ücretsiz olarak ayrıca paylaşılmaktadır. Üyeler dilerse Senet Raporu alarak senet bilgilerine özet ve detay rapor şeklinde de erişebilmektedir.

KARŞILIKSIZ ÇEK BİLDİRİM VE PAYLAŞIM HİZMETİ

Karşılıksız işlemi yapılan ve karşılıksız işlemi yapıldıktan sonra ödenen çeklerle ihtiyati tedbir kararlı çeklerin paylaşıldığı hizmettir. Aynı zamanda, çek bilgileri ücretsiz olarak geri bildirim yöntemiyle üyelerle paylaşılmaktadır.

Hizmeti kullanan üyeler;

 • Çek işlemlerini daha güvenli ve kontrollü bir şekilde gerçekleştirebilmekte,
 • Müşterilerinin çek ödeme geçmişine dair bilgilere hızlı şekilde erişebilmekte,
 • Daha önceden yapmış oldukları sorgulamalara ilişkin uyarı raporu alabilmektedir.

ÇEK RAPORU

Bankalardan günlük olarak toplanan çek bilgileri konsolide edilerek üyeler ile Çek Raporu üzerinden paylaşılmakta olup, hizmeti kullanan üyelere çek keşidecisinin geçmiş ödeme ve performans bilgileri sunulmaktadır.

İstihbarat ve Risk Merkezi üyesinin müşterisine sunulmak amacı ile üretilen çek raporlarında aşağıdaki kırılımda bilgi başlıkları sunulmaktadır:

 • Karşılıksız çek bilgileri
 • Ödenen çek bilgileri
 • Bankaya ibraz edilmemiş çek adedi
 • İleri keşide tarihli çek bilgileri
 • Mahkeme tarafından ihtiyati tedbir kararlı çek bilgileri
 • Çeki bankaya ibraz eden son cirantaya ait çeklerin özet bilgileri
 • Mali dönem sonu bakiyeleri bilgileri
 • Çek hesabı olan banka listesi bilgileri

KKB adına sunulan Çek Skoru ve Çek Endeksi bilgilerine hizmeti kullanan üyeler erişebilmektedir.

Söz konusu hizmetle üyelerin çek işlemlerini daha güvenli ve kontrollü bir şekilde gerçekleştirmesine, böylelikle reel sektörün en önemli ödeme araçlarından birisi olan çekin risk analizine büyük katkı sağlanmaktadır.

RİSK RAPORU

Risk Raporu hizmeti, gerçek ve tüzel kişilerin bankalardan kullanmış oldukları kredi ürünlerine ilişkin geçmiş kredi ödeme performansını ortaya koyan bir üründür.

Risk Merkezi’nin üye kuruluşlardan periyodik olarak topladığı bireysel ve ticari kredi verileri esas alınarak sunulan raporda; Gerçek ve tüzel kişilerin limitleri, riskleri, kredi hesap sayıları, geçmiş kredi ödeme performans bilgileri, bildirimde bulunan finansal kuruluş sayısı, gecikme ve takip bilgileri yer almaktadır.

KKB adına sunulan Bireysel ve Ticari Kredi Notu ile Borçluluk Endeksi skorları da Risk Raporu üzerinden üyelere sunulmaktadır.

MERSİS SORGULAMA HİZMETİ

Ticaret Bakanlığı nezdindeki (MERSİS) ve Esnaf ve Sanatkârlar Bilgi Sisteminde (ESBİS) yer alan firmalara ilişkin sermaye ve ortaklık bilgileri MERSİS Sorgu hizmeti ile tüm üyelere sunulmaktadır.

MERSİS sorgu hizmetiyle ayrıca;

 • Firma bilgileri
 • Temsilci iletişim, adres ve NACE bilgileri
 • Firma ortaklık yapıları
 • Kuruluş sermaye bilgileri
 • Oda kayıt, meslek ve terkin durumu bilgileri de sunulmaktadır.

Sunulan hizmetle üyelere, müşterilerine ait Bakanlık nezdinde tutulan verilere hızlı erişim imkânı sağlanmaktadır.

GİB KÜNYE SORGULAMA HİZMETİ

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) nezdinde yer alan müşteri (vergi mükelleflerinin) bilgilerinin sorgulanabildiği “GİB Künye Sorgulama Hizmeti” kapsamında, müşteriye ait künye bilgileri, kuruluş bilgisi, NACE ve UAVT kodunun yer aldığı adres bilgileri ve faaliyet alanı bilgisiyle birlikte faal/terk durumu paylaşılmaktadır.

Mevcut GİB künye sorgulama servisinde; Temmuz 2020 tarihi itibarıyla birden çok şubesi bulunan bir mükellefe ait şube bilgisi ile şubeye ait faaliyet adı ve kodu (NACE) bilgisi de paylaşılmaktadır. 2022 yılında yapılan geliştirmeyle de GİB nezdinde tutulan Seyyar EFT POS bilgileri üye bankalara ilave ücret talep edilmeksizin sunulmaya başlamıştır.

GİB künye sorgulama servisine ek olarak “GİB Künye Değişim Web Servisi” ile GİB nezdinde gerçekleşen firma/kişi künye bilgilerindeki tüm günlük değişimler, işlem tipleriyle birlikte paylaşılmaktadır.

Müşteri bilgilerinin GİB Künye Sorgulama Hizmeti ile alınması, müşterilerin tanınması ve müşterilere ilişkin kimlik tespitinde oluşan insan kaynaklı operasyonel hataların önüne geçilmesi açısından önem arz etmektedir.

ÇAPRAZ ÇEK İLİŞKİLERİ SORGULAMA HİZMETİ

Bankaya çeki ibraz eden son ciranta ile keşideci arasındaki karşılıklı çek ilişkilerinin sorgulanabilmesine olanak sağlayan hizmettir.

Sorgulama sonucunda, firmaların ve gerçek kişilerin birbirlerine karşılıklı olarak keşide ettikleri çek adetleri ve tutarları listelenmektedir. Sorgulama sonucu belirlenen karşılıklı çek ilişkileri; “karşılıksız işlemi yapılan çek”, “karşılıksız işlemi yapıldıktan sonra ödenen çek”, “ibrazında ödenen çek” ve “ileri keşide tarihli çek” kırılımında gösterilmektedir.

Hizmettin kullanıma açılmasıyla birlikte birbirine karşılıklı olarak keşide edilen çeklerin tespitinde önemli bir kazanım elde edilmiş, aynı zamanda çek ödeme davranışlarının ölçülmesi ve çek sahteciliğinin önüne geçilmesi sağlanmıştır.

KARŞILIKSIZ ÇEK UYARI HİZMETİ

Karşılıksız çek bilgileri sisteme yüklenirken bu çeklerin keşidecilerini hem KRS hem de KRM’de tarayan sistem, bu kişilerin müşterisi olduğu üyelere özel bir uyarı mesajı üretmekte, böylelikle karşılıksız çek durumuyla ilgili üye bilgilendirilmektedir.

Böylece, üye ileride müşterisiyle ilgili karşılaşabileceği olası ödeme güçlüğü sorunlarına karşı erken bir uyarı hizmeti almaktadır.

MÜŞTERİ İTİRAZLARI DEĞERLENDİRME SİSTEMLERİ (MİDES)

Müşteri İtirazları Değerlendirme Sistemleri (MİDES); KRS, KRM ve Yabancı Para Kredi ve Gelir Hizmeti bünyesinde paylaşılan bilgilere ilişkin itirazların kayıt sahibi üyeye otomatik olarak iletilmesini sağlayan bir sistemdir.

Sistem sayesinde müşteri itirazı kısa sürede değerlendirilmekte ve sonuçlandırılmaktadır. İnceleme sonucunda paylaşılan bilgilerde bir sorun olduğu tespit edilirse, gereken düzeltme işlemi de herhangi bir talebe gerek olmaksızın kısa sürede yapılmaktadır.

İHALE YASAKLISI SORGULAMA VE UYARI HİZMETLERİ

Üyelerin risk değerlendirmelerinde önemli bir unsur olan ihale yasağı bilgisi günlük bazda Resmi Gazete’den alınarak sisteme girilmektedir.

Bu bilgiler üzerinden üyelere aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

 • Her gün hakkında ihale yasağı yayınlanan firmalar ve gerçek kişiler hangi üyelerin kredi müşterisiyse, o üyeye özel uyarı raporu üretilmektedir. Bu sayede, üyeler Resmi Gazete’yi takip etmeden müşterileri hakkında yayınlanan ilanlar hakkında bilgi edinebilmektedir.
 • Web uygulaması üzerinden müşteri esaslı arama yapılabilmekte, ayrıca yıl içindeki tüm ilanlar toplu olarak elde edilebilmektedir.

TÜREV İŞLEMLER PAYLAŞIM HİZMETİ

Türev işlemler bildirimleri kapsamında, bankalarca gerçek ve tüzel kişilere tahsis edilen vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleriyle benzeri diğer sözleşmelere ait veriler 15 günde bir bildirilmektedir.

Türev işlemler bilgi paylaşımı ise toplu ve münferit sorgu bazında (KLKR üzerinden) olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Böylelikle, üyelerle müşterileri arasında yapılan türev işlem risklerinin izlenebilmesi sağlanmıştır.

İHTİYATİ TEDBİR KARARLI ÇEK PAYLAŞIM HİZMETİ

Müşterilerin rızası dışında elinden çıkan ve mahkeme tarafından ihtiyati tedbir konulması, ihtiyati tedbir kararının kaldırılması, çek iptal kararı verilen çek bilgilerinin bankalardan günlük olarak toplanarak münferit sorgu ve toplu geri bildirim yolu ile paylaşımını kapsayan bir hizmettir.

Hizmet, çekle ilgili ihtiyati tedbir veya çek iptal kararı olup olmadığının görülebilmesini sağlamaktadır. Bu bilgiler karşılıksız çek sorgu ekranının yanı sıra çek raporu üzerinden de üyelere sunulmaktadır.

ÇEK YASAKLISI PAYLAŞIM HİZMETİ

Mahkemelerce çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına ilişkin alınmış olan kararlar, Risk Merkezi tarafından bankalarla günlük olarak topluca paylaşılmaktadır.

İFLAS/İFLAS ERTELEME/KONKORDATO İLAN EDEN ŞİRKETLER PAYLAŞIM HİZMETİ

Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanan iflas-iflas erteleme-konkordato ilan eden şirketlere ilişkin veriler, konsolide edilerek tüm Risk Merkezi üyeleriyle aylık bazda paylaşılmaktadır.

TELEKOM BİLGİLERİ SORGULAMA

Telekomünikasyon şirketleri nezdinde yer alan fatura ödeme tarihi itibarıyla ödenmeyen ve/veya yasal takipte bulunan gerçek/tüzel kişilere ilişkin bilgilerin alınıp, konsolide edilerek üyelerle paylaşıldığı hizmettir.

Hizmetle müşterilere ait telekomünikasyon sektöründe yer alan 1-30 gün, 31-60 gün, 61-90 gün ve üstü dönem aralıkları halinde konsolide edilmiş gecikmiş fatura ve yasal takip bilgileri sunulmaktadır.

YABANCI PARA KREDİ VE GELİR SORGULAMA

Türkiye’de yerleşik tüzel kişilere kullandırılan döviz kredileri, bu kişilerce yurt dışından sağlanan ve bankalarca kullanımına aracılık edilen kredilerle bu kişilerin son üç mali yılına ait döviz gelirlerinin bildirildiği ve paylaşıldığı sistemdir.

Söz konusu hizmetle müşterilerin yabancı para kredi ve gelirlerinin anlık olarak takibi sağlanmakta, aynı zamanda Sermaye Hareketleri Genelgesi’ne göre döviz gelirine dayalı olarak kullanılabilir yabancı para kredi tutarı izlenebilmektedir.

KREDİ SİGORTALARI BİLDİRİM VE PAYLAŞIMI

Kredi sigortası yaptıran alacaklıya ilişkin bilgiler ile kredi sigortası yapılan borçluya ilişkin poliçe bilgileri sunulmaktadır. Ayrıca, ödenmeyen faturalara yönelik satıcının sigorta şirketlerine yaptığı tazminat başvuruları, sigorta yapılan borçluya ilişkin tahsis edilen limit ve hasar bilgileri de (kredinin ödenmeme durumu) hizmet üzerinden paylaşılmaktadır.

Üyelere sağlanan söz konusu veriler, kredi sigortası yaptıran alacaklının, alacağını garanti altına aldığını ifade etmesi açısından oldukça yol göstericidir.

RİSK MERKEZİ MÜŞTERİ RAPORU HİZMETİ

Risk Merkezi Müşteri Raporu hizmetiyle gerçek ve tüzel kişilerin, Risk Merkezi nezdinde konsolide edilen ve Risk Merkezi üyeleriyle paylaşılan kendilerine ait kredi verileriyle ilgili raporları alması sağlanmaktadır. Bu hizmetle 4 farklı bilgi içeriğinde rapor alınabilmektedir:

 • Kredi Limit-Risk ve Tasfiye Olunacak Alacaklar Raporu
 • Sorunlu Krediler Raporu
 • Karşılıksız ve Ödenen Çek Raporu
 • Protestolu Senet Raporu

MÜCBİR HAL SORGULAMA

Mücbir hal olarak tanımlanan;

 • Sokağa çıkma yasağı ilanı
 • Afet
 • Terör
 • Toplumsal olaylar
 • Salgın hastalık/pandemi
 • Finansal spekülatif hareketler

durumlarına maruz kalan müşterilerin Risk Merkezi’ne bildirildiği ve bildirilen bu verilerin tüm Risk Merkezi üyeleriyle paylaşıldığı hizmettir.

Üyeler, müşterilerinin geçmiş dönemlerde mücbir olaylara maruz kaldığı veya mücbir hal nedeniyle ödeme gücünde herhangi bir olumsuzluk yaşadıkları durumları bu hizmet sayesinde gözlemleyebilmektedir.

RİSK MERKEZİ RAPORUNUN E-DEVLET KAPISI ÜZERİNDEN SUNULMASI

Risk Merkezi Raporu hizmeti, 15 Mart 2019 tarihinden itibaren, gerçek kişiler ve gerçek kişilerin ticari işletmeleri tarafından rapor başvuruları www.turkiye.gov.tr (E-devlet) adresinde yer alan “Risk Merkezi Raporu Başvurusu” adımından yapılabilmektedir.

Daha önce, Çek ve Kredi Limit Borç Bilgileri Raporu olarak iki şekilde sunulan hizmet, 6 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla hayata geçen projeyle; KRS ve KRM’de yer alan günlük kredi verilerinin yanı sıra aşağıdaki yeni bilgi başlıklarıyla zenginleştirilerek tek bir rapor olarak sunulmaya başlamıştır:

 • Kredi limit ve borç bilgileri (bireysel ve ticari krediler ile VYŞ kayıtları)
 • Bireysel kredi başvuru bilgileri
 • İhale yasaklısı bilgileri
 • Senet bilgileri
 • Çek bilgileri
 • Çek yasaklısı bilgileri

Hizmet kapsamında, günde 1, ayda 4, yılda 24 defa olmak üzere ücretsiz rapor alınabilmektedir.

UYAP SİSTEMİNDE YER ALAN İFLAS VE KONKORDATO KARARLARININ PAYLAŞILMASI

15 Ocak 2021 tarihinde hayata geçirilen UYAP Sisteminde yer alan İflas ve Konkordato Kararlarının Paylaşılması Projesi ile birlikte, ülke gündeminde oldukça önemli yer tutan ve üyeler tarafından da yoğun şekilde talep edilen iflas ve konkordato kararlarına ilişkin güncel bilgilerin paylaşımına başlanmıştır.

Bu sistemle tüm Risk Merkezi üyeleri, UYAP Sisteminde yer alan güncel iflas ve konkordato kararlarına web servis aracılığıyla ücretsiz olarak erişebilmektedir.

T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI NEZDİNDE YER ALAN ELEKTRONİK YATIRIM TEŞVİK BELGESİ (e-YTB) BİLGİLERİNİN PAYLAŞIMI

Sanayi ve Teknoloji Başkanlığı nezdinde yer alan tüzel kişilere ait elektronik yatırım teşvik belgesinde (e-YTB) yer alan, yatırımcıya, yatırıma, yatırımın yararlanacağı destek unsurlara, yatırımın tutarına, yatırımın finansmanına ve özel şartlara ilişkin bilgiler paylaşılmaktadır.

Yatırım teşvik belgesi bilgilerinin sunulmasıyla üyelerin Bakanlık nezdindeki en güncel verilere ulaşması ve mükerrer kredi kullandırımların önüne geçilmesi sağlanmıştır.

DERECELENDİRME NOTLARI PAYLAŞIM HİZMETİ

Derecelendirme not bilgileri JCR Avrasya Derecelendirme Kuruluşu’ndan aylık olarak toplanmakta ve takip eden ay üyelerle paylaşılmaktadır.

Üyeler, derecelendirme not bilgileri sayesinde, müşterilerin borç geri ödeme gücü hakkında bilgi edinebilmektedir.

BKM ÜYE İŞYERİ CİRO VE POS İPTAL BİLGİLERİ SORGULAMA HİZMETİ

Hizmet ile Bankalararası Kart Merkezi (BKM) nezdinde yer alan üye iş yerleri ciro bilgileri ve POS’ları iptal edilen müşteri bilgileri Risk Merkezi üyelerine sunulmaktadır.

Hizmetin kullanımı sayesinde firmaların POS nakit akışı izlenebilir olmakta, bu sayede risk analizine önemli katkı sağlanmaktadır.

RM UYARI HİZMETİ

Risk Merkezi üyelerinin bildirimlerini gerçekleştirdiği bireysel ve ticari müşterilere ait, farklı kurumlarca çek, senet, kredi sigortası ve ihale yasağıyla ilgili olumsuz bildirimlerin, FTP üzerinden bir uyarı dosyasıyla ilgili hizmeti talep eden üyelere iletilmesini sağlayan üründür.

Hizmeti kullanan üyeler herhangi bir sorgu yapmaksızın müşterilerine ait uyarı niteliğindeki negatif içerikli bilgilere erişim imkânı sağlamaktadır.

RİSK MERKEZİ İNTERAKTİF RAPORLAMA SİSTEMİ

Risk Merkezi üyelerince bildirilen verilerden beslenen ve sadece üyelerinin erişebildiği bir raporlama sistemidir. Üyeler, bu raporlama sistemiyle kendi kurumlarına ait rakamlarla birlikte banka ve diğer finansal kuruluşların türlerine göre toplam sektör rakamlarına aynı anda ulaşabilmekte olup, verileri karşılaştırma imkânına sahip olabilmektedir.

Risk Merkezi İnteraktif Raporlama sisteminde Risk Merkezi üyelerince bildirilen Kredi Limit, Kredi Risk ve Tasfiye Olunacak Alacaklar (KLKR),Bireysel Nitelikli Kredi ve Kredi Kartları (KRS), Ödenmiş Çek, Karşılıksız Çek, İleri Keşide Tarihli Çek, Açık Çek, Ödenmiş Senet ve Protesto Edilmiş Senet verilerinden oluşturulmuş içerikler mevcuttur. Bu içeriklerden bazılarının güncellenme frekansı aylık bazılarının ise günlüktür.

Sistemin faydaları aşağıdaki üç madde ile kısaca özetlenebilir;

 • Üyeler sadece sektör geneli rakamlarına değil, kendi kurumlarına ait rakamlara da anında ulaşabilmekte, böylece kurum-sektör karşılaştırma imkânına sahip olabilmektedir.
 • Raporlama sistemi içerisinde yer alan filtreleri ve interaktif içerikleri kullanarak seçimler yapabilmekte ve kendi tercihlerine göre oluşan sonuçlara ulaşabilmektedir.
 • Raporlama sisteminin sunduğu geniş bir zaman serisi sayesinde kullanıcılar gelişim ve değişim analizleri yapabilmektedir.

İLERİ KEŞİDE TARİHLİ ÇEK BİLGİLERİ PAYLAŞIM HİZMETİ

Bankaların çek müşterilerinin gerek kendi bankalarına ait gerekse de diğer bankalara ait tahsilata ve teminata verilmiş ileri keşide tarihli çek bilgilerinin paylaşıldığı raporlama hizmetidir.

Müşterilerine çek defteri tahsis eden her banka bu hizmetten faydalanabilmekte olup, bankalardan toplanan “İleri Keşide Tarihli Çek Bildirimi” verileri kullanılarak ve üyelerce talepte bulunulması durumunda üretilmektedir.

Hizmetin kullanımı sayesinde, bankalar çek defteri verdiği müşterilerinin ileri tarihli çek ödeme yükümlülükleri hakkında fikir sahibi olabilmekte, bu sayede tahsis kararlarını verirken bu bilgiyi de göz önünde bulundurabilmektedir.

KAMUOYUNA AÇIKLANAN İSTATİSTİKİ BİLGİ HİZMETİ UYGULAMALARI

Risk Merkezi resmi internet sitesi (http://www.riskmerkezi.org) üzerinden her ay düzenli olarak 19 adet rapor ve 2 adet bülten yayımlanmakta ve kamuoyuna sunulmaktadır.

İlgili bülten ve raporlar; Risk Merkezi’ne üyeler tarafından gerçekleştirilen “Kredi Limit Kredi Risk ve Tasfiye Olunacak Alacaklar (KLKR)”, “Bireysel Nitelikli Kredi ve Kredi Kartları (KRS)”, “Ödenmiş Çek”, “Karşılıksız Çek” ve “Protestolu Senet” bildirimlerini kapsamaktadır. 2017 yılında bu istatistiklere; “Çek Yasağı Kararları” ile ilgili içerikler de eklenmiştir.

Bu bülten ve raporlarda; banka dışı finans kuruluşlarını da kapsayacak şekilde Türkiye finans sektörü geneline ilişkin müşteri sayıları, toplam kredi ve çek hacimleri, gelişimleri, tahsili gecikmiş alacak, karşılıksız çek ve protestolu senet gibi risklilik göstergeleri raporlanmakta, bu bilgiler sektör ve coğrafi kırılımlarda detaylandırılmaktadır.

RESMİ KURUMLARA AÇIKLANAN İSTATİSTİKİ BİLGİ HİZMETİ UYGULAMALARI

Risk Merkezi, üyelerinden topladığı verilerden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, BDDK ve diğer resmi kurumların ihtiyaç duyduğu ve talep ettiği istatistik, rapor, analiz ve verileri üretmekte, düzenli olarak ve/veya talebe istinaden ilgili resmi kurumla paylaşmaktadır.