22. FİNANSAL RAPORLAMA VE MALİ İŞLER

Doğru planlanan, etkin mali yönetim

Mali İşler Yönetimi, 2022 yılı faaliyet döneminde; muhasebe ve finans operasyonlarını, muhasebe standartlarına ilişkin usul ve esaslar doğrultusunda başarıyla yürütmüştür.

Finansal Raporlama ve Mali İşler Bölümü, finansal faaliyetlere ilişkin mükellefiyetlerin ve raporlamaların zamanında ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi için mali etkinliğin planlanmasıyla faaliyet sonuçlarının izlenerek sistematik bir şekilde kayıt altına alınmasından sorumludur. Bölüm bu sorumluluklarını yerine getirirken; kurumun stratejik hedefleri, yasal düzenlemeleri ve kamu yararını esas almaktadır.

Bölümün temel faaliyetleri arasında;

Mali İşler Yönetimi Birimi

Mali İşler Yönetimi, 2022 yılı faaliyet döneminde; muhasebe ve finans operasyonlarını, muhasebe standartlarına ilişkin usul ve esaslar doğrultusunda başarıyla yürütmüştür. Bu kapsamda;

Bütçe ve Raporlama Birimi

Bütçe ve Raporlama Birimi, kurumun stratejileri doğrultusunda bütçe planlama, finansal ve MIS raporlama faaliyetlerini verimliliği ön planda tutarak yürütmekte, faaliyet sonuçlarını değerlendirmeye yardımcı olacak ve yönetim kararlarını destekleyecek analizler yaparak gerekli raporlama altyapılarını kurmaktadır.

Birim bu kapsamda; bütçe takibini etkin bir şekilde yaparak hazırladığı bütçe gerçekleşme raporları doğrultusunda birim yöneticileri ve üst yönetimi bilgilendirmekte, gerekli olması durumunda bütçe revize süreçlerini yönetmektedir. Nakit akış tablolarının fiili, tahmin ve bütçe gerçekleşmelerinin analiz sonuçlarının raporlanmasıyla işletme sermayesinin yönetimi kolaylaştırılmaktadır.

Bütçe ve yıllık finansal planlar doğrultusunda hedeflerin belirlenmesi sürecine destek verilerek performans ölçümleri yapılmaktadır. Büyük ölçekli yeni projelerin fizibilite etütleri hazırlanıp değerlendirilerek karar destek raporlaması yapılmaktadır.

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) düzenlemeleri kapsamında, bağımsız dış denetim faaliyetlerinin sürecinin koordinasyonu ve Bağımsız Denetim Raporu’nun hazırlanarak yayınlanması sağlanmaktadır. Bağlı olunan mevzuat takip edilerek değişikliklerin finansal raporlama altyapısı entegrasyonu için gerekli planlamalar yapılmaktadır.

Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda finansal yönetim, raporlama ve kontrol sistemlerini kurmakta ve geliştirmektedir. Bu kapsamda, 2022 yılı içerisinde yeni nesil raporlama araçlarının kullanımı için analiz çalışmaları tamamlanmış ve rapor aktarımlarına başlanmıştır. Ayrıca, 2021 yılında raporlama araçlarına dâhil edilen “Robotik Süreç Otomasyonu” sistemindeki geliştirme çalışmalarına 2022 yılında devam edilmiş, satış ve iletişim kanallarına ilişkin rutin raporlamalar da robotik sürece dahil edilmiştir. Etkin teknoloji kullanımı (otomasyon) ile sağlanan kaynak tasarrufu, katma değerli yeni raporların üretimini artırmayı sağlamıştır. 2023 yılında da verimlilik ön planda tutularak raporlama araçlarındaki otomasyon çalışmalarına devam edilmesi ve kurumun stratejik karar alma süreçlerine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Satın Alma ve Sözleşme Yönetimi Birimi

Satın Alma ve Sözleşme Yönetimi Birimi faaliyetlerini 2022 yılında da kurumsal yapı ve denetim süreçleriyle prosedürleri dikkate alarak sürdürmüştür. KKB’nin inovasyon stratejisine paralel olarak iş süreçlerinde teknolojinin payını ve verimliliği artırmak ve gerçekleştirilen satın alma işlemlerinde mevcut ekonomik gelişmelere paralel şekilde maliyetleri olabildiğince azaltmak öncelik olarak kabul edilmiştir. Bu bağlamda tüm süreçlerde dijitalleşme, iç ve dış paydaş memnuniyeti ve kontrol ortamının güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Geliştirilen raporlama altyapısı sayesinde Bütçe ve Raporlama ve Mali İşler Yönetimi iş birimleriyle paylaşılan raporların etkinliğinin artırılması sağlanmıştır.

Kurumun stratejileri ve bütçe planlarıyla uyumlu olacak şekilde, iş birimlerinin talepleri doğrultusunda tüm ürün ve hizmet alımları gerçekleştirilmiş, bu alımları yaparken tedarikçi risk ve performansları değerlendirilmiş ihale, pazarlık ve sipariş süreçleri uçtan uca yönetilerek sözleşme ve fatura adımlarına destek verilmiştir.

Kurumun tüm ürün, üye, müşteri ve tedarikçi sözleşmelerinin süreçleri yönetilmiş, destek ve dış hizmet kapsamında yer alan sözleşmeler için süreç gereklilikleri kontrol edilmiştir. İlgili sözleşmelerin tüm arşivleme işlemleri gerçekleştirilerek sürdürebilirlik sağlanmıştır. Kurumun sahip olduğu demirbaş ve stokların envanter sistemine kayıtları oluşturulmuş, bu kaynakların verimli şekilde kullanılmasına olanak sağlayan ve bunların kurum prensipleri doğrultusunda ilgililerine teslim eden/alan, zimmet işlemlerinin gerçekleştirilmesi sağlanmış ve düzenli olarak yapılan sayımlarla bu işlemler takip ve kontrol edilmiştir.