21. RİSK MERKEZİ KOORDİNASYON

Finans sektörünün sağlıklı gelişimine destek

Ülkemizin finans sektörünün sağlıklı işlemesi adına, kredi riski yönetiminde ana unsurlardan birisi olan temel kredi bürosu faaliyetleri bölüm bünyesinde yürütülmektedir.

risk-merkezi-image

KKB bünyesindeki Risk Merkezi faaliyetlerinin sürdürülmesinden ve TBB Risk Merkezi ile ilişkinin yönetilmesinden sorumlu olan Risk Merkezi Koordinasyon Bölümü; Risk Merkezi (RM) Ürün Yönetimi ve Geliştirme, İş Zekâsı, Raporlama ve Veri Kalitesi ile Üye Kuruluşlar Destek birimlerinden oluşmaktadır.

Ülkemizin finans sektörünün sağlıklı işlemesi adına, kredi riski yönetiminde ana unsurlardan birisi olan temel kredi bürosu faaliyetleri bölüm bünyesinde yürütülmektedir. Bu amaçla, Risk Merkezi üyelerinden ve kaynak kuruluşlardan elde edilen veriler, etkin risk değerlendirmesi yapmak üzere Risk Merkezi üyeleriyle paylaşılmaktadır. Paylaşılan verinin güncelliğini sağlamak üzere birçok uygulamada günlük veri, bazı kritik sistemlerde ise anlık ve gerçek zamanlı veri paylaşımı yapılmaktadır. Bu sayede, üye kuruluşların en güncel veri üzerinden daha doğru kredi kararları vermesine imkân tanınmaktadır.

Toplanan veriler üzerinden üyelere, kamuoyuna ve kamu kurumlarına raporlar yapılmakta ve istatistikler sunulmaktadır. Bu çerçevede, finans sektörünün kredi risk eğiliminin izlenmesine olanak sağlanmaktadır.

Diğer yandan, müşteri beklentileri doğrultusunda finansal kuruluşların kredi süreçleri hızlandıkça, üyelere sunulan hizmetler için de gerekli yatırımlar yapılmakta ve işlem sayıları büyük oranlarda artmasına rağmen, yanıt süreleri daha da kısaltılmaktadır.

İş Zekâsı, Raporlama ve Veri Kalitesi Birimi

İş Zekâsı, Raporlama ve Veri Kalitesi Birimi gerek Kredi Kayıt Bürosu A.Ş (KKB) gerekse de TBB Risk Merkezi (RM) tarafından üyelerinden toplanan veriler üzerinden raporlama ve analiz faaliyetleri sürdürmekte, bu sorumluluğuyla KKB, RM ve Türkiye finans sektörünün alacağı stratejik kararlara ışık tutmayı amaçlamaktadır. İş Zekâsı bakış açısıyla bu hizmetlerini günümüz teknolojilerini üst seviye kullanarak verimli ve interaktif bir şekilde sunmaktadır. Otomasyonu ve yenilikçiliği kendine ilke edinmiştir. Birim kadrosunun en belirgin özelliği, teknik becerilerle bankacılık ve kredi riski bilgi birikimine aynı anda sahip olmasıdır. Sadece KKB ve RM üyelerine açık olan interaktif raporlama sistemleri, RM resmi internet sitesi üzerinden tüm kamuoyuna sunulan bülten ve istatistikler birimin temel faaliyetlerine örneklerdir. RM ve üyeleri, tüm KKB bölümleri ve KKB üst yönetimi, bunlara ilave olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve diğer birçok kamu kurumu, birimin düzenli hizmet sunduğu taraflar arasındadır.

Gerek KKB’nin gerekse RM’nin sunduğu tüm ürün ve hizmetlerin ana ham maddesi olan “verinin” kontrolü, kalitesinin ölçümü ve iyileştirilmesi için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi de İş Zekâsı, Raporlama ve Veri Kalitesi Birimi sorumluluğundadır. Bu sorumluluk kapsamında üyelerle yoğun iletişim ve mutabakat faaliyetleri sürdürülmektedir. Veri kalitesinin korunmasına ve artırılmasına yönelik çalışmalara ek olarak genel hatlarıyla veri erişim politikalarının belirlenmesi, erişim yetkilerinin düzenlenmesi ve kontrol edilmesi, iş veri sözlüklerinin oluşturulması ve güncel tutulması kapsamındaki veri yönetişimi çalışmaları da birim sorumluluğundadır. Birim ayrıca veri kalitesi ve yönetişimi faaliyetlerinin üst yönetimin de katılımıyla yönetilebilmesi adına kurulmuş Veri Yönetişimi Komitesi ve bu komitece alınan kararların veri sahibi tüm bölüm/birimlerin katılımıyla koordine bir şekilde gerçekleştirilmesi adına hayata geçirilmiş Veri Yönetişimi Sorumluları Çalışma grubu toplantılarının organizasyonları ve merkezi koordinasyonunu da gerçekleştirmektedir.

Üye Kuruluşlar Destek Birimi

Üye Kuruluşlar Destek Birimi (ÜKD); üyelerin KKB ürün ve hizmetlerinden etkin ve verimli şekilde faydalanabilmesini hedeflemektedir. Faaliyetlerini bu hedefe uygun olarak yürüten birim, gerek ürünlerin kullanımının başlangıç aşamasında gerekse kullanım sürecinde üyelere her türlü desteği sağlamaktadır. Bu desteği sağlarken üye memnuniyetini esas alan Üye Kuruluşlar Destek Birimi, teknolojik ve finansal gelişmeleri de takip ederek hızlı ve kaliteli hizmet sunmaya devam etmektedir.

Üyelerin telefon ve e-posta yoluyla ilettikleri taleplerin düzenli takibi yapılarak hedeflenen hizmet seviyelerinin tutturulması sağlanmaktadır. Diğer yandan, talepler her boyutuyla irdelenmekte olup; benzer konularda gelen talepler belirlenmekte ve bunlara ilişkin sistemsel çözüm önerileri oluşturularak ürün ekipleriyle paylaşılmaktadır. Bu sayede, hizmet kalitesi sürekli iyileştirilmekte ve üye memnuniyeti artırılmaktadır.

Ek olarak, verimliliği artırabilmek amacıyla, veri kalitesi çalışmaları benzeri düzenli faaliyetler için robotik süreçler kurgulanmış olup, bu sayede hem süreçler hızlandırılmış hem de operasyonel hataların önüne geçilmiştir. Birim bünyesinde yürütülen tüm faaliyetler için otomatik yapıların kurgulama çalışmaları devam etmektedir.

Risk Merkezi Ürün Yönetimi ve Geliştirme Birimi

Risk Merkezi Ürün Yönetimi ve Geliştirme Birimi finans sektöründen, kaynak kuruluş olabilecek diğer sektörlerdeki kurumlardan ve kamu kaynaklarından veri alınması, bu veriler üzerinden Risk Merkezi adına ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, ürün ve hizmetlerin yaşam döngüsü boyunca her türlü bakım ve desteğinin sağlanması, Risk Merkezi hizmetlerine ilişkin ürün yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi, üyeler ve Risk Merkezi ile iletişim ve koordinasyonun yönetilmesinden sorumludur. Risk Merkezi Ürün Yönetimi ve Geliştirme Birimi; “Risk Merkezi Ürün Geliştirme” ve “Risk Merkezi Üye ve Ürün Yönetimi” ekiplerinden oluşmaktadır.

Risk Merkezi Ürün Geliştirme Ekibi;
Risk Merkezi Üye ve Ürün Yönetimi Ekibi;

Risk Merkezi üyelerinden ve kaynak kuruluşlardan elde edilen veriler, etkin risk değerlendirmesi yapmak üzere Risk Merkezi üyeleriyle paylaşılmaktadır.