Kredi Kayıt Bürosu

2020 Faaliyet Raporu

25. Yıl

KREDİ KAYIT BÜROSU HAKKINDA

KKB, yenilikçi ürünler ve etkin risk yönetimi çözümleri ile başta finans sektörü olmak üzere bireylere ve reel sektöre hizmet veriyor.

86

Ürün ve Hizmet

Kredi Kayıt Bürosu (KKB), önde gelen dokuz bankanın ortaklığında 11 Nisan 1995 tarihinde kuruldu. Finans sektörünün köklü kuruluşları arasında yer alan KKB, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 49 banka, 15 tüketici finansmanı, 55 faktoring, 22 finansal kiralama, 5 sigorta, 16 varlık yönetim şirketi, 1 kaynak kuruluş ve 3 diğer olmak üzere toplam 166 üyeye sahip.

KKB, TBB Risk Merkezi’ne vekâleten tüm operasyonel ve teknik faaliyetleri kendi bünyesinde yürütmenin yanı sıra 181 RM üyesi finansal kuruluşa veri toplama ve paylaşım hizmeti veriyor.

Daha fazla bilgi

KİLOMETRE TAŞLARI

1995 Kredi Kayıt Bürosu (KKB) 11 Nisan’da ku- ruldu. Üye Ürün ve hizmet Findeks üyesi ~200 25 Yılda: 80+ 4,4 Milyon KKB Gönüllüsü 50+ Findeks toplam sorgu adedi 40,5 2020 KKB Ar-Ge Merkezi kuruldu. TCKN – GSM doğrulama hizmeti hayata geçirildi. Tarım Kredileri Skoru hizmete su- nuldu. KKB N ov a plat f o r mu kulla n ım a sunuld u . KK B, Find ek s M o bil P r oj e si il e G ü - m üş Sa r di s Ö dülü k a z andı . “F i n de ks Yen ilen e n M obil Uygul a - ma İl e ti ş imi” k ampa n ya s ı, B r on z E ff i e Ö d ü l ü ’ne la y ı k g ö rüld ü . KK B, I DC r ki y e CIO Summi t Ö d ü lle r i’ n d e İ ş i n G e leceği-M e t - r ic s & KBI s katego r isind e biri n c i se çildi . KKB’ n i n D i j ital n üş ü m P r oje s i , I DC DX A wa r ds 2020 Ödülle r i’nd e Digital T r ailblaze r (Dijital Öncü ) k at e go r i s i n de i k incilik ödülünü n 25 yıl i n d e mihenk t a şı h al in e gel en ürün v e hizm e t le r : Kredi Notu, Risk Raporu ve Çek Raporu: Risk yönetiminin desteklenmesi TARDES: Tarım kredileri değer - lendirmesinin kolaylaştırılarak çiftçilerin finansmana erişim imkanının artırılması Findeks: Bireyler için finansal hayatın kontrol ve yönetiminin erişilebilirliği Karekodlu Çek Sistemi: Dün - yada ilk ve tek olan bu sistem ile ticaretin daha şeffaf ve - venli büyümesine katkı Elektronik Teminat Mektubu: Geleneksel kâğıt teminat mek - tuplarını kaldırılarak tüm süre - cin elektronik ortama aktarıl - ması KKB Anadolu Veri Merkezi: Türkiye’nin LEED Platinum, Tier IV ve Çevre Yönetim sertifikala - rına sahip çevre dostu, en üst düzeyde teknik, çevresel ve fi - ziksel güvenlik önlemleri ile ala - nında öncü dijital kalesi KKB Ar-Ge Merkezi: Değişen modellerine, dijital teknolojileri kullanarak hızlı ve sürekli yeni - likler ile cevap veren bir merkez 2019 Yenilenen Findeks Mobil Uygula - ması kullanıcıların hizmetine su - nuldu. BDDK Ürün ve Hizmet Ücretleri Por - talı hizmete sunuldu. TBB Risk Merkezi adına vekaleten sunduğumuz “Geçmiş Tarihli KRS Sorgulama” ile “Risk Merkezi Rapo - ru’nun e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulması” hizmetleri hayata ge - çirildi. Ar-Ge Merkezi oluşum çalışmaları başlatıldı. Sardis Ödülleri’nde Karekodlu Çek Sistemi Projesi Altın Sardis, Elekt - ronik Teminat Mektubu Projesi ise Gümüş Sardis’e layık görüldü. Sesli Soru Bankası Projesi, TİSK Ku - rumsal Sosyal Sorumluluk Ödül Programı’nda Yenilikçilik Ödü - lü’nün; İstanbul Marketing Awar - ds kapsamında Sosyal Sorumlu - luk Projeleri İletişimi kategorisinde Gold Ödülü’nün; Sürdürülebilir Kal - kınma Amaçlarına Değer Katan Şirketler Ödülleri’nde Büyük Ödül’ün sahibi oldu. 2018 Findeks Karekodlu Çek Kayıt Siste - mi, 1 Ocak 2018 itibarıyla geçerli hale geldi. Elektronik Teminat Mektubu projesi hayata geçirildi. İlk elektronik temi - nat mektubu, 4 Ekim 2018 tarihinde düzenlendi. Yabancı Para Kredi ve Gelir Sorgu - lama Sistemi hayata geçirilerek, firmaların döviz cinsinden gelir ve risklerinin anlık olarak izlenebilmesi sağlandı. Telekom sektöründeki ödenmemiş fatura bilgileri alınarak finans sektö - rüyle paylaşılmaya başlanmış olup, Dünya Bankası İş Ortamı Raporu’n - da kredi bürosunun kapsamı ve et - kinliğine ilişkin notumuzun tam pua - na yükselmesi sağlandı. Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi (ESBİS)’de yer alan bilgiler, MERSİS üzerinden üyelerle paylaşılmaya başlandı. Kurumsal Büro Sistemi’ne leasing ve faktoring şirket bildirimleri de dahil edilerek veri zenginliği sağlandı. 2017 Karekodlu çek uygulaması 1 Ocak 2017 itibarıyla zorunlu hale geldi. KKB’nin Olağanüstü Durum Mer - kezi, Ankara’da tamamlanan KKB Anadolu Veri Merkezi’ne taşındı. Görme engellilere eğitimde fırsat eşitliği sağlama hedefiyle “Sesli Soru Bankası” projesi KKB çalışan - ları tarafından hayata geçirildi. Mücbir Hal Sorgulama ve BKM Üye İşyeri Ciro Bilgisi Sorgulama hiz - metleri hayata geçirildi. Münferit Sorgu Raporlamaları hiz - mete sunuldu. Kredi Kullandırımı Anlık Paylaşım Servisi (KAPS) hizmete sunuldu. 2016 Karekodlu Çek 29796 sayılı Resmi Gazete ile 9 Ağustos 2016 tarihinde yasalaştı. Ankara’da yer alan KKB Anadolu Veri Merkezi’nin inşaatı ve altyapısı tamamlandı. Çek Analiz Portalı devreye alındı. LKS MİDES uygulaması hizmete su - nuldu. Tahsilat Skorları hizmete alındı. Eğilim Skorları hayata geçirildi. TKN 2. versiyon hizmete sunuldu. Toplam yıllık işlem sayısı 1 milyarı aştı. “Hayal Edin Gerçekleştirelim” sos - yal sorumluluk proje fikirleri yarış - masının üçüncüsü gerçekleştirildi. 2015 Türkiye Bankalar Birliği (TBB) bir - liğiyle Findeks Karekodlu Çek Siste - mi uygulamaya alındı. Ulusal Sahtecilik Tespit ve Önleme Hizmeti hayata geçirildi. Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Fak - toring Fatura Havuzu hayata geçi - rildi. Ankara’da hayata geçirilecek Veri Merkezi’nin temeli atıldı. Çapraz Çek İlişkileri Sorgulama Uy - gulaması hizmete sunuldu. IBAN Doğrulama Hizmeti hayata geçirildi. KRS günlük paylaşım sistemi hiz - mete sunuldu. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Der - neği (TOKKDER) birliğiyle araç kiralama sektörüne özel olarak ta - sarlanan Reel Sektör Kredi Değer - lendirme Sistemi hayata geçirildi. “Hayal Edin Gerçekleştirelim” sos - yal sorumluluk proje fikirleri yarış - masının ikinci dönemi düzenlendi. 2014 Find e k s ma rk a s ı h a y ata g e çirildi v e www. f i n d eks .c o m w e b s it e si y a y ı - n a alındı. F i n d eks ba s ı n la ns ma n ı ge e kl tirildi. 3 60 d ere c e ileti ş i m k ampan y a s ı ba ş latıldı . KKB’ n i n rk i y e’d ek i t ü m ün i ve r s it e ö ğr en cil er in e n e li k d üzen l e diği il k ku r u msal so s y al soru ml u l uk p roj e s i Ha y al Edi n G e r ç ek l ti re lim” ba ş l a - tıldı. www.h a y aledingerc e klestirelim . c o m web s ite s i h a y ata g e çi r ildi . Çe k D uru m S or gulama h a y ata g e - çirildi . Han e Hal k ı Ver i Taba n ı v e Ticari Sici l P aylaşım Sist e mi ba ş ladı . Kr edil er An ali z Por talı açıldı . A dr es İ ş l e me Hi z m e ti sunu ldu . T e mi n at Me ktub u Duru m So r g u l a - ma ( TM D S ) ha y ata g e çi r ildi . 2013 E- Rapo r Sist e mi la ns ma n ı g er ç e k - l e ştirildi . Tica r i Kre di N o t u ( T K N ) la n sma n ı g e e kl tirildi . Kredi N o t u v e Çek E n d eks i, Çe k R a - po r u ve Ri sk Rap or la r ı il e bi r li k t e s u - nu lmaya başla n . KK B üye l er i ne d üzen li o la r ak e - l - t e n gö n d er imi ne ba ş la n . Harita Ba z Rap or lama Hi z m e ti G e - oM IS K RS üyes i kuru mla r ı n h i z m e ti n e su n u ld u . T A R D ES ve GeoM IS i n t erne t s it e l er i f aaliy e t e geçti . Üy e kur umla r ı n da d es t e ği y l e KR M ve ri kalit es i pua n ı %80 ’d en % 90 a k se ldi . Bir ey s e l Kr edi N o tu ( B K N ) g ü çle n d i - r ilmiş d ör d ün c ü vers i yonuy la k ull a - n ıma açıldı . T ü r k iy e Ba nk ala r Bi r liği ( TBB ) ile K K B a r a s ında im z ala n a n söz l me n i n a r n da n Ris k Merkez i çalı ş mala r ı başlatıldı. B u çalı ş mala r ı n tüm al t - y apı s ı v e ope r a syonu KK B ta r a f ı n - dan ü stl en ildi . www.k kb.c o m.t r yen il en di . 2012 Hızlı bir dönüşüm sürecine giren KKB bünyesinde bankalar arası ka - palı devre çalışmasının yanı sıra benzer bir faydayı reel sektör için yaratmak üzere harekete geçildi. Değişen vizyon ve ihtiyaçlara pa - ralel olarak organizasyon yapısı yenilendi, yeni kurumsal kimlik ça - lışmaları tamamlandı. Risk Merkezi’nin altyapısını hayata geçirmek için somut adımlar atıl - dı. Risk ve Çek Raporu’nun yanı sıra elektronik ortamda rapor talep ve teslimi süreçlerini sağlayan E-Ra - por Sistemi hayata geçirildi. 2009 Üyelerle günlük olarak paylaşılan karşılıksız çek bilgilerini sorgula - maya yönelik “Karşılıksız Çek Sor - gulama Sistemi” kuruldu. 2008 Kurumsal Büro Siste - mi’ne İpotekli Gayri - menkuller, İhale Ya - saklıları ve Karşılıksız Çek Bilgileri’nin eklen - mesiyle veri tabanı zenginleştirildi. SABAS’ın teknik altya - pısı geliştirilerek KKB sistemiyle entegre çalışmaya başlaması sağlandı. 2007 İnternet Sahtekârlıkları Alarm Sistemi (IFAS), Şubat ayında hayata geçirildi. 2006 MİDES, Bilgi Doğrula - ma ve Acil Güncelle - me Sistemi tamamen online altyapıya sahip interaktif bilgi pay - laşım platformlarına dönüştü. Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 9. maddesinde öngörü - len düzenleme kap - samında Limit Kontrol Sistemi (LKS) uygula - maya alındı. 2005 Haziran ayında Ku - rumsal Büro Sistemi, üyelerin kullanımına açıldı. 2004 Bireysel Kredi Notu (BKN) hayata geçirildi. 2002 Bilgi Doğrulama Siste - mi (BDS) hayata geçi - rildi. 2001 Haziran ayında Kre - di Hesap Kayıtları’nın yanı sıra Kredi Başvuru Kayıtları da paylaşıma açıldı. 2000 Nisan ayında Müşteri İtirazları Değerlendir - me Sistemi (MİDES), Eylül ayında ise Sahte Bilgi / Belge / Beyan / Başvuru Alarm Sistemi (SABAS) hayata geçi - rildi. Kasım ayında MİDES, bir müşteri itirazının maksimum iki saat içerisinde yanıtlana - bilmesine olanak sağ - layan elektronik orta - ma taşındı. 1999 Nisan ayında Kredi Referans Sistemi (KRS) hayata geçirildi. 17 Aralık 1999 tarihinde Bankalar Kanunu’n - da yapılan değişiklikle banka, sigorta şirketi ve tüketici finansman şirketleri gibi kurumla - rın yanı sıra BDDK’nın uygun göreceği diğer şirketlerin de KKB’ye üye olabilmesi sağ - landı.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE ÇEKİN TARİHİ

“Geçmişten Günümüze Türkiye’de Çekin Tarihi” kitabının, gelecek nesillere ve finans dünyasına ışık tutmasını diliyoruz.

KKB olarak 25 yıldır Türkiye ekonomisinin güçlenmesi ve büyümesi için faaliyet göstermenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana nitelikli ekibimiz ve bilgi birikimimizle ticari hayattaki belirsizlikleri minimize ediyor, veriyi güvenli bir geleceğe dönüştürüyoruz.

Başta bankacılık ve finans sektörü olmak üzere tüm sektörlere yönelik sunduğumuz katma değerli ürün ve hizmetlere her gün yenilerini ekliyor, teknoloji gücümüzle paydaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak üzere görevimizi sürdürüyoruz. Sunduğumuz finansal hizmetler ve ticari hayatta oluşturduğumuz güven ortamının yanı sıra Türkiye’ye fayda sağlayacak toplumsal projelere de imza atıyoruz.

Kuruluşumuzun 25. yılı anısına hazırladığımız ticari hayatın en önemli ödeme araçlarından biri olarak kullanılan çekin, uzun soluklu yolculuğuna kaynakça olarak Tarih Vakfı iş birliğiyle derlediğimiz “Geçmişten Günümüze Türkiye’de Çekin Tarihi” kitabının, gelecek nesillere ve finans dünyasına ışık tutmasını, benzer çalışmalara da ilham olmasını arzu ediyoruz. Türkiye’deki tüm üniversite ve halk kütüphanelerinde kaynakça olarak yerini alan kitabımızı www.kkb.com.tr web sitesinde de tüm paydaşlarımızın erişimine sunuyoruz.

İlk günkü heyecanla ülke ekonomisinin büyümesi ve reel sektörde güvenli ticaretin yaygınlaşması için inovatif ürün ve hizmetler geliştirmeye devam ederken, yaratıcı projelerin de parçası olmayı sürdüreceğiz.

OPERASYONEL GÖSTERGELER

Bankacılık ve finans sektörünün yanında reel sektör ve bireylere de hizmet sağlayan KKB, 25. yılı olan 2020’de etkileyici operasyonel sonuçlara imza attı.

Bireysel Büro Sorgulama Sayısı (Milyon Adet) 421 445 488 553 631 2016 2017 2018 2019 2020
140 173 197 216 LKS Sorgulama Sayısı (Milyon Adet)263 20162017201820192020
Kurumsal Büro Sorgulama Sayısı (Milyon Adet)18 30 40 54 73 20162017201820192020
Üretilen Çek Raporu Sayısı (Milyon Adet)30 45 47 46 53 20162017201820192020
Bireysel Kredi Notu Sayısı (Milyon Adet)365 375 408 466 528 20162017201820192020
Üretilen Risk Raporu Sayısı (Milyon Adet) 13 15 17 15 17 2016 2017 2018 2019 2020
54Banka 15Tüketici Finansman 55Faktoring 22Finansal Kiralama
10Sigorta 4Diğer 18Varlık Yönetim Şirketi *178Toplam Üye Sayısı

KKB’nin üye sayısı 31 Aralık 2020 itibarıyla 166 olup, bu rakam RM üzerinden hizmet verilen üyeleri tanımlamaktadır.

ORTAKLIK YAPISI

KKB, önde gelen dokuz bankanın ortaklığında kurulmuştur.

Arif Çokçetin

YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI

Finansal ekosistemin geleceği ile sürdürülebilirliğe odaklandığımız 25. yılımız olan 2020’de, inovasyonu ve teknolojiyi işimizin merkezine alarak finansal veriyi teknolojiyle buluşturmaya, aldığımız hızlı ve doğru kararlarla hedeflerimize ilerlemeye devam ettik.

Arif Çokçetin
Yönetim Kurulu Başkanı

Daha fazla bilgi

Kasım Akdeniz

GENEL MÜDÜR’ÜN MESAJI

Tam 25 yıldır finansal hayatta güvenin sembolünü simgeleyen KKB olarak, yurt dışındaki kredi büroları ile gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri ile ülke sınırlarını aşan projelere imza atıyoruz.

Veysel Sunman
Genel Müdür V.

Daha fazla bilgi

ORGANİZASYON ŞEMASI

Yönetim Kurulu Genel Müdür Denetim Komitesi İç Denetim Bölümü BT Denetim Birimi Proje, Analiz ve Ar-Ge Yönetimi Birimi Satın Alma ve Sözleşme Yönetimi Birimi Bilgi Sistemleri Kontrol Birimi İnsan Kaynakları Birimi Risk Merkezi Ürün Yönetimi ve Geliştirme Birimi Bilgi Güvenliği Yönetimi Birimi Yasal Uyum & Hukuk Birimi CRM Yönetimi ve Dijital Kanallar Birimi Ürün Geliştirme Birimi Yazılım Geliştirme Birimi Mali İşler Yönetimi Birimi Güvenlik Birimi Üye Kuruluşlar Destek Birimi Kurumsal Mimari ve Süreç Yönetimi Birimi Analitik Model İş Geliştirme Birimi Satış Yönetimi Birimi BT Altyapı ve Operasyon Birimi Hizmet Yönetimi Birimi BT Analiz ve Test Yönetimi Bütçe ve Raporlama Birimi İş Süreçleri ve Finansal Kontrol Birimi İdari İşler Birimi İş Zekası, Raporlama ve Veri Kalitesi Birimi Kurumsal Risk Yönetimi Birimi Operasyon Merkezi Birimi Kurumsal İletişim Birimi Ürün Yönetimi Birimi Veri Ambarı Uygulamaları Mainframe ve Yapay Zeka Teknolojileri Teknoloji Mimari Yönetimi Birimi Finans ve İş Birimleri Denetimi Birimi Üye Denetim Analiz ve Koordinasyon Birimi Bilgi Teknolojileri ve Ar-Ge Bölümü Risk Merkezi Koordinasyon Bölümü KKB ve Findeks İş Yönetimi Bölümü KKB Ürün Yönetimi ve Geliştirme Bölümü İç Kontrol Bölümü Risk Yönetimi Bölümü İnsan Kaynakları Bölümü Yasal Uyum, Hukuk ve Operasyon Bölümü Kurumsal Strateji Yönetimi Bölümü Bölümü Finansal Raporlama ve Mali İşler

KKB ANADOLU VERİ MERKEZİ

KKB Anadolu Veri Merkezi, Türkiye’de LEED Platinum Yeşil Bina sertifikasını almaya hak kazanan ilk veri merkezidir.

KKB TARAFINDAN DOĞRUDAN ÜYELERE SUNULAN ÜRÜN VE HİZMETLER

Kredi Kayıt Bürosu finans sektörü ve reel sektöre yönelik ürün ve hizmetler sunmaktadır.

TBB RİSK MERKEZİ’NE VEKALETEN SUNDUĞUMUZ ÜRÜN VE HİZMETLER

KKB, Türkiye Bankalar Birliği(TBB) Risk Merkezi'ne vekaleten yürütülen operasyonel ve teknik faaliyetlerle; kredi risk değerlendirilmesinde ihtiyaç duyulabilecek oldukça zengin bir bilgi kümesinin üyelere sunulmasını sağlamaktadır.

FİNDEKS DÜNYASI

Findeks finansal hizmet platformu, 2014 yılından itibaren bireylere ve reel sektöre yönelik finansal hayatın kontrolünü sağlayan çözümler sunuyor.

40.509.831

Findeks Toplam Sorgu Adedi

4.374.093

Findeks Toplam Üye Adedi

8.422.548

Findeks Karekodlu Çek Raporu

30.926.576

Findeks Risk Raporu Sorgu Adedi

TOPLUMSAL KATKIMIZ

Hayal Edin Gerçekleştirelim Sosyal İnovasyon Fikir Yarışması

2014 yılından bu yana gelenekselleşen Hayal Edin Gerçekleştirelim sosyal sorumluluk proje fikirleri yarışması özellikle sosyal sorumluluk projesi yapmak isteyen, bununla ilgili kaynak ayıran kurumlar için bir proje havuzu sunarken KKB çalışanlarının da sosyal sorumluluk bilinci geliştirilmektedir.

KKB, yedinci dönemi geride bırakılan Hayal Edin Gerçekleştirelim yarışmasını sosyal inovasyon çizgisine taşımıştır.

Her üç görme engelliden biri üniversite sınavına hazırlanırken Sesli Soru Bankası’ndaki soru bankalarına erişim sağlamıştır.

Sesli Soru Bankası

Hayal Edin Gerçekleştirelim sosyal sorumluluk proje fikir yarışmasının 2016 yılında Eğitim kategorisi birinciliğini kazanan Sesli Soru Bankası projesi, görme engelli bireyler için fırsat eşitliğine dayalı kişisel, mesleki ve akademik eğitim ortamları oluşturmayı amaçlamaktadır.

Her üç görme engelliden biri üniversite sınavına hazırlanırken Sesli Soru Bankası’ndaki soru bankalarına erişim sağlamıştır.

Geleceğe Nefes Fidan Bağışı

KKB, Hatay’da meydana gelen yangında zarar gören ormanları yeniden yeşertmek ve daha yeşil bir Türkiye için Geleceğe Nefes seferberliğinin bir parçası olarak kampanyaya destek vermiştir. Yarınlara daha yeşil bir miras bırakabilmek adına kampanya kapsamında tüm KKB çalışanları ve aileleri adına 5.000 fidan bağışında bulunulmuştur.

5.000

Fidan Bağışı

KKB GÖNÜLLÜLÜK PLATFORMU

KKB, topluma değer katan projeleri 50’den fazla gönüllü çalışanının emekleriyle hayata geçirmektedir.

KKB Gönüllülük Platformu

Sosyal sorumluluk bilincini tüm faaliyetlerinin merkezine alan KKB, topluma değer katan projeleri çalışanlarının da gönüllü katılımıyla oluşturulan KKB Gönüllük Platformu bünyesinde hayata geçirmektedir.

Alzheimer’ı Önle, Çocukları Üşütme

KKB Gönüllüleri platformunun ilk projesi, Hayal Edin Gerçekleştirelim 2019 yılı Toplumsal kategorisi birincisi “Alzheimer’ı Önle, Çocukları Üşütme” olmuştur. Proje, örgü örme faaliyetiyle Alzheimer hastalığına karşı farkındalık yaratarak hastalığı yavaşlatmanın yanı sıra örülen ürünlerin Ağrı’daki çocuklara ulaştırılarak onları ısıtacak giyecekler sağlamayı hedeflemektedir. 2020 Ocak ayında hayata geçirilen projede bir ay gibi kısa bir süre içerisinde 26 KKB Gönüllüsü tarafından yaklaşık 200 adet atkı, bere, hırka, çorap gibi ürünler örülerek Ağrı’daki çocuklara ulaştırılmıştır.

KKB Koşu Takımı

KKB Koşu Takımı, 29 Şubat 2020 tarihinde düzenlenen Runatolia 2020 koşusunda TEMA Vakfı adına bağış için koşmuştur. Yarı maratonda 10 km parkuru tamamlayan KKB Koşu Takımı, topladığı bağış kapsamında her 100 TL bağışla bir çocuğun Orman Ekosistemi Doğa Eğitimi’ne katılmasına ve Çocuk Hatıra Ormanı oluşturulmasına katkıda bulunmuştur.