FİNANSAL RAPORLAMA VE MALİ İŞLER BÖLÜMÜ

Finansal Raporlama ve Mali İşler Bölümü, Kurum’un stratejik hedefleri, yasal düzenlemeler ve kamu yararını esas almaktadır.

Mali İşler Yönetim Birimi, finansal riskleri azaltan ve şirket kredibilitesini yükselten politikalar oluşturmaktadır.

Finansal Raporlama ve Mali İşler Bölümü, finansal faaliyetlere ilişkin mükellefiyetlerin ve raporlamaların zamanında ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi için mali etkinliğin planlanmasıyla faaliyet sonuçlarının izlenerek sistematik bir şekilde kayıt altına alınmasından sorumludur. Bölüm bu sorumluluklarını yerine getirirken, kurumun stratejik hedefleri, yasal düzenlemeler ve kamu yararını esas almaktadır.

Bölüm’ün temel faaliyetleri arasında;

 • Vergi yükümlülüklerinin takibi ve yerine getirilmesi,
 • Nakit akış optimizasyonu,
 • Üst Yönetimin talep ettiği raporlamaların yapılması,
 • İlgili kamu otoritelerinin düzenlemeleri doğrultusunda gerekli bilgi, belge ve raporların sağlanması,
 • Operasyonel birimlerin tamamen kendi uzmanlık alanlarına yoğunlaşmalarını ve verimliliklerinin en üst düzeye çıkarılmasını teminen ihtiyaç duydukları her türlü desteğin mevzuat çerçevesinde süratle sağlanması yer almaktadır.

Mali İşler Yönetimi Birimi

Mali İşler Yönetimi, 2020 yılı faaliyet döneminde; muhasebe ve finans operasyonlarını, muhasebe standartlarına ilişkin usul ve esaslar doğrultusunda başarıyla yürütmüştür.

Bu kapsamda;

 • Kamu otoritelerinin düzenlemeleri doğrultusunda finansal raporların hazırlanarak ilgili birimlere ve kamuoyunun bilgisine sunulmasının yanı sıra vergi yükümlülükleri de tam zamanında ve eksiksiz yerine getirilmiştir.
 • Finansal riskleri azaltan, şirket kredibilitesini yükseltici politikalar belirlenmekte ve izlenmektedir.
 • Nakit girişlerinin optimal getiri sağlayacak şekilde değerlendirilmesi amacıyla nakit akışı planlamaları yapılmıştır.
 • Mali faaliyetlerle ilgili mevzuat değişiklikleri takip edilerek gerekli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.
 • Etkin kaynak kullanımını sağlamak ve planlama yapabilmek adına tahsilatların takip işlemleri ve tahsil edilme durumları hakkında ilgili departmanlara bilgi verilmiştir.
 • Kurum’un sahip olduğu varlıkların bakım ve onarım giderleri, çeşitli projeler için yapılan harcamalar, varlıkların korunmasına yönelik sigorta giderleri ve genel yönetim giderleriyle yasalardan kaynaklanan mali yükümlülüklerin mevzuat uyarınca kontrolleri yapılarak ödemeleri gerçekleştirilmiştir.
 • Kurum’un Ar-Ge proje harcamalarına konu işlemler ve yasalardan kaynaklanan mali yükümlülüklerin mevzuat uyarınca kontrolleri yapılarak kayıtları gerçekleştirilmiştir.
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) düzenlemelerine tabi bir şirket olarak, Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları’nda yürütülmesi gereken, tüm yasal raporlama ve bağımsız dış denetim çalışmalarına destek verilmiş; bu faaliyetlere ek olarak kurum içinden gelen her türlü görüş talebine vergi mevzuatı çerçevesinde yanıt verilmiştir.

Bütçe ve Raporlama Birimi

Bütçe ve Raporlama Birimi tarafından 2020 faaliyet döneminde gerçekleştirilen başlıca faaliyetler şunlardır:

 • Finansal stratejinin oluşturulmasına yardımcı olmak, mali yönetim ve kontrol sistemlerini uyumlaştırmak, kurum tarafından belirlenen politika ve hedeflere uygun bütçe hazırlamak, bütçe uygulamalarını yönlendirmek ve kontrol etmek,
 • Bütçeye dahil birimlerin bütçe hazırlık çalışmaları sırasında göz önünde bulunduracakları ilkeleri tespit etmek ve bütçe hazırlık çalışmalarını koordine etmek,
 • Birimlerce hazırlanan bütçeleri inceleyerek bunların finansal planlara uygunluğunu sağlamak, bütçeleri konsolide ederek mali tablo oluşturmak, gerekçeleriyle birlikte Yönetim Kurulu’na sunmak,
 • Bütçenin yıllık finansal planda belirlenen hedefler doğrultusunda uygulanmasını sağlamak, uygulamaya ait bütçe gerçekleşen işlemlerini yapmak,
 • Yıl içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar üzerine bölümlerce talep edilen ek ve farklı talepleri inceleyerek yıl sonu tahminleri yapmak, bunlardan uygun bulunanları için yeni bir bütçe oluşturmak,
 • Gelir ve nakit verilerini bir araya getirerek bunları harcama planları açısından değerlendirmek, her mali yılın başında o yıl için hazırlanan nakit akımını da dikkate alarak ayrıntılı gelir gider planlamasını yapmak, gerekli görülen hallerde bu planları değiştirmek ve bölümler nezdinde planları izlemek,
 • KKB dahilinde bulunan tüm iş birimleri ve Üst Yönetim ile hızlı ve etkin bilgi akışının en doğru şekilde dağıtımının sağlanmasını ve MIS sistemlerindeki verilerin doğruluğunu kontrol etmek,
 • Yeni proje ve ürünlerin fizibilite çalışmalarını yürütmek, KKB bünyesinde yönetimlerini sağlamak ve doğru bir stratejide yönetilmelerine destek olmak,
 • Finansal performansı ölçmek ve bu doğrultuda yöneticilere yön vermek,
 • Finansal stratejinin oluşturulmasına yardımcı olmak ve ihtiyaçlar doğrultusunda talep edilen raporlama ve analizleri yapmak,
 • Konsolide bütçeye dahil birimlerin kanal bazlı satış performanslarını takip etmek,
 • Bütçe ve yıllık finansal planda belirlenen hedefler doğrultusunda iletilen kampanya planlamalarının yapılmasına destek vererek dağıtım kanallarının performans takibini yapmak,
 • Birimlerce hazırlanan bütçeleri inceleyerek, bütçe takibi ve hedeflerin hazırlanma sürecine destek vermek; hedeflerin belirlenmesi için gereken raporlarla bilgi akışını ve bütçenin gelir/gider dengelerine uygunluğunu sağlamak,
 • Ciro ve gelir takibiyle bütçe hedef gerçekleştirme takibini yapmak ve iş birimleri tarafından da izlenebilir olması için gerekli raporlama ve sistem altyapısını kurmaktır.

Satın Alma ve Sözleşme Yönetimi Birimi

Satın Alma Yönetimi Birimi, kurumsal yapı ve denetim süreçleriyle prosedürleri dikkate alarak satın alma süreçlerini 2020 faaliyet döneminde de başarıyla yürütmüştür.

 • Kurumun ihtiyaçlarının, tedarikçilerle yürütülen teklif süreçleri sonucunda en uygun maliyetle ve en kısa sürede karşılanmasına destek olunmuştur.
 • Tedarikçilerin tekliflerini elektronik ortamda paylaşabileceği ve güncelleyebileceği e-ihale platformu kullanılmıştır. Bu sayede yüksek tasarruf elde edilmiştir.
 • E-ihale platformu haricindeki satın almalarda da pazarlık kabiliyeti, tekliflerin ve ihtiyaçların etkin şekilde analiz edilmesi suretiyle yüksek tasarruf elde edilmiştir.
 • Mevcut ERP sistemi süreçlerinde KKB ihtiyaçlarına göre iyileştirmeler ve ek geliştirmeler yapılarak sistem çok daha etkin, verimli ve kontrollü hale getirilmiştir.
 • Mevzuat gereği gerçekleştirilmesi gereken tedarikçi risk değerlendirme ve destek hizmet/dış hizmet karar süreçlerine yönelik süreç geliştirme ve güncellemeleri tamamlanmıştır.
 • Envanter yönetimi kapsamında, demirbaş ve stokların takibi oluşturulan elektronik platform üzerinden kontrollü ve şeffaf şekilde gerçekleştirilmiştir.
 • Satın alma sözleşmeleri ve bunun haricindeki iş ortaklığı, ürün, veri merkezi gibi sözleşmelere yönelik süreçlerin de işletimi sağlanmıştır.
 • Oluşturulan raporlama sistemiyle satın alma detaylarının tüm bölüm yöneticilerine aylık aktarıldığı bir mekanizma devreye alınmıştır.