YASAL UYUM, HUKUK VE OPERASYON BÖLÜMÜ

Yasal Uyum ve Hukuk Birimi, KKB’nin sunmayı planladığı ürün ve hizmetlerin mevzuata uygun şekilde tasarlanmasını sağlamaktadır.

Yasal Uyum, Hukuk ve Operasyon Bölümü, KKB bünyesindeki birimlere yasal anlamda danışmanlık vermektedir.

Yasal Uyum ve Hukuk Birimi

Birim, KKB’nin, sunmayı planladığı yeni ürün ve hizmetlerin mevcut mevzuata uygun şekilde tasarlanmasını, mevcut ürün ve hizmetleri ise değişen mevzuata uyumlu hale getirmeyi hedeflemektedir. Gelişen teknolojiyle birlikte, özellikle bankacılık ve finans sektöründe yer alan kurumların, hâlihazırda sundukları ürün ve hizmetleri dijital ortama taşıyarak verimliliklerini artırma ve maliyetlerini düşürme stratejilerine paralel olarak, bu stratejilerin hayata geçirilmesi için gerekli yasal altyapının oluşturulması için çalışmalar yapılması birimin hedefleri arasındadır. Bunların yanında, üyelerle, müşterilerle, tedarikçilerle KKB arasında akdedilecek sözleşmelerin hazırlanması, marka ve patent süreçlerinde danışmanlık alınan firmalarla ilgili departmanlar arasındaki koordinasyonun sağlanması, hizmet alınacak avukatlık ofislerinin seçimi ve alınan hizmetlerin takibi, KKB içerisinde takip edilmesine karar verilen davaların takibi, KKB bünyesindeki birimlere yasal anlamda danışmanlık verilmesi, Genel Kurul hazırlık aşamasına destek verilmesi birimin sorumlulukları arasındadır.

Operasyon Merkezi

Operasyon Merkezi; iş süreçlerinin devamlılığını ve işlerliğini sağlamak amacıyla, üyelerin, müşterilerin ve kurum içi birimlerin taleplerini hem KKB adına hem de Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne vekâleten karşılamaktadır. Yetkilendirme Yönetimi ve Resmi Yazışmalar olmak üzere iki ekiple faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yetkilendirme Yönetimi Ekibi, kurum içi ve kurum dışı web uygulamaları yetkilendirmeleri, üyelik ve abonelik tanımları, RM Risk Raporuna ilişkin müşteri rapor taleplerinin karşılanması, Reel sektör müşterilerine ilişkin Findeks operasyonel tanımlarının yapılması, günlük olarak üyelere bildirimi yapılan veri türlerinin sisteme girişinin sağlanması faaliyetlerini yürütmektedir.

Resmi Yazışmalar Ekibi; mahkeme, savcılık, emniyet müdürlüğü, Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) gibi resmi kurumlardan ve müşterilerden gelen yazılara yönelik yazışmaların yasal süre içerisinde yapılması, resmi kurumlar tarafından talep edilen raporların doğru ve eksiksiz üretilip, gönderime hazır hale getirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir.

Resmi kurum taleplerinin ve üyelerin genelgeler kapsamında gönderdikleri formların takip edildiği Doküman Yönetim Sistemi’nin yenilenmesine yönelik projenin ilk bölümü 2020 yılında hayata geçirilmiştir. Yeni sistemle resmi kurum yazışmalarına ilişkin süreçlerin sistemle tam entegre olması sağlanmış ve tüm manuel yürütülen faaliyetler sonlandırılmıştır. Bu sayede operasyonel riskler azaltılmış ve verimlilik artırılmıştır.

Projenin ikinci fazı olan, eski sistemdeki tüm verilerin yeni sisteme taşınması işlemlerine başlanmış olup, 2021 yılı ilk çeyreğinde hayata geçmesi planlanmaktadır.

Dönem İçinde Uygulanan Denetimler, Yaptırımlar, Cezalar

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Şirket aleyhine açılmış, maddi talep içeren ve devam etmekte olan davalara aşağıda yer verilmektedir:

  • 28.11.2013 tarihinde açılmış, 50.000-TL maddi, 50.000-TL manevi tazminat olmak üzere toplam 200.000-TL tazminat ve muhtemel gelirin %20 sinden az olmamak üzere pay talepli dava,
  • 27.10.2016 tarihinde açılmış, 1.000-TL maddi ve 30.000-TL manevi tazminat talepli bir banka ve KKB aleyhine açılmış olan dava,
  • 30.07.2018 tarihinde açılmış, 20.000 TL tutarlı manevi tazminat talepli dava,
  • 03.03.2020 tarihinde açılmış, 210 TL alacak talepli dava,
  • 4 adet işe iade davası,
  • 5 adet kıdem ve/veya ihbar tazminatı davası.

2020 yılında, Şirket’e toplam 3.500 TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır.

Operasyon Merkezi; üyelerin, müşterilerin ve kurum içi birimlerin taleplerini hem KKB adına hem de Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne vekâleten yürütmektedir.

Kurum Yöneticilerinin Rekabet Durumu

KKB Yönetim Kurulu Üyelerinin kendisi veya başkası adına, KKB ile rekabet yasağı kapsamında yaptığı herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

Kâr Payı Dağıtım Önerisi

Yönetim Kurulu’nun 24.02.2021 tarihli toplantısı ve 2021/08 no’lu kararı doğrultusunda Şirket’in 2020 Yılı brüt kârından, yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan net kârın, ortaklara dağıtılmayarak Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabında tutulmasının Genel Kurul’a önerilmesine, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

Kurum Yöneticilerinin Rekabet Durumu

KKB Yönetim Kurulu Üyelerinin kendisi veya başkası adına, KKB ile rekabet yasağı kapsamında yaptığı herhangi bir işlem bulunmamaktadır.