BİZ KİMİZ?

1. KKB HAKKINDA

Finansal hayatta sürdürülebilir güvenin simgesi

194 Toplam Üye Sayısı

Dokuz bankanın ortaklığında 11 Nisan 1995 tarihinde kuru- lan ve finans sektörünün köklü kuruluşları arasında yer alan Kredi Kayıt Bürosu (KKB), 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla;

 • 63 Banka
 • 20 Tüketici Finansmanı
 • 49 Faktoring
 • 20 Finansman Kiralama
 • 10 Sigorta
 • 24 Varlık Yönetim Şirketi
 • 8 Diğer

olmak üzere toplam 194 üyeye sahiptir.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda (md.73/4) öngörüldüğü üzere en az beş banka tarafından kurulacak şirketler vası- tasıyla yapacakları her türlü bilgi ve belge alışverişini sağ- lamak üzere kurulmuş bir şirket olan KKB’de üye statüsünde bulunan kuruluşlar, ilgili Kanun’un aynı maddesi uyarınca, müşterilerine ait kredi bilgilerini Nisan 1999’dan bu yana birbirleriyle paylaşmaktadır.

25 Şubat 2011 tarihinde yayımlanan 6111 sayılı Kanun ile 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’na Ek Madde 1 ve Geçici Mad- de 28 eklenmiş; Ek Madde 1 ile de Türkiye Bankalar Birliği (TBB) nezdinde, kredi kuruluşlarıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından uygun görülecek finansal kuruluşların müşterilerinin risk bilgilerini toplamak ve söz konusu bilgileri bu kuruluşlarla gerçek veya tüzel ki- şilerin kendileriyle ya da onay vermeleri koşuluyla özel hu- kuk tüzel kişileri ve üçüncü gerçek kişilerle de paylaşılmasını sağlamak üzere Risk Merkezi (RM) kurulmuştur.

KKB, ticari hayattaki belirsizlikleri minimize etmekte ve veriyi güvenli bir geleceğe dönüştürmektedir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nezdindeki Risk Santralizasyon Merkezi’nin devriyle TBB Risk Merkezi, 28 Haziran 2013 tarihinde faaliyete geçmiştir. KKB, TBB Risk Merkezi’ne vekâleten tüm operasyonel ve teknik faaliyet- leri kendi bünyesinde yürütmenin yanı sıra 185 Risk Merkezi (RM) üyesi finansal kuruluşa veri toplama ve paylaşım hizmeti vermektedir.

Ocak 2013 tarihinde hizmete sunduğu Çek Raporu ve Risk Raporu ile KKB, finansal kuruluşların yanı sıra bireylere ve reel sektöre yönelik hizmetler de sunmaya başlamıştır.

678 Çalışan Sayısı

Kişi ve kurumların finansal itibarlarını yönetebilmeleri için önemli araçlar sunan KKB, 2014 yılında bireylere ve reel sektöre yönelik olarak tasarlanan finansal hizmet platfor- mu Findeks’i hayata geçirmiştir. 2015 yılında hayata geçen, 2016 yılında yasayla kullanımı zorunlu hale gelen ve 1 Ocak 2017 itibarıyla yürürlüğe giren Findeks Karekodlu Çek Siste- mi ile daha şeffaf ve güvenli bir ticari hayat için de olduk- ça önemli bir adım atılmıştır. Bununla birlikte, 2016 yılı Ara- lık ayında faaliyete başlayan KKB Anadolu Veri Merkezi ile başta bankacılık ve finans sektörü olmak üzere veri merkezi, olağanüstü durum merkezi ve bulut hizmetlerinin yanı sıra kurumlara özel olarak yapılandırılan merkezi ürün ve tekno- lojik altyapı hizmetleri sunulmaktadır.

KKB, finans ve reel sektöre sunduğu katma değerli ürün ve hizmetlere her gün yenilerini eklemekte, teknoloji gücüy- le paydaş ve müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaktadır. 2023 yıl sonu itibarıyla 93 ürün ve hizmeti üyelerinin kulla- nımına sunmaktadır. Ürün ve hizmetlerinin yanı sıra kurum içindeki çalışmalarda da inovasyonu merkeze alan KKB, finansal hayata güven ve fark katmaktadır. Ar-Ge Merkezi ile de finans ve bankacılık sektörünün gelişimine ve büyü- mesine katkı sağlayan KKB, araştırma ve ürün geliştirme çalışmaları ile Türkiye’de fark yaratırken, dünyaya da örnek olmaktadır. KKB Ar-Ge Merkezi, üniversite ve sanayi iş birlik- telikleriyle yerli ürün kullanımını teşvik ederken, girişimleri ve girişimcileri desteklemeye devam etmektedir.

KKB, 2023 yıl sonu itibarıyla 678 kişiden oluşan nitelikli ve uzman çalışan kadrosu ve bilgi birikimiyle ticari hayattaki belirsizlikleri minimize etmekte ve veriyi güvenli bir geleceğe dönüştürmektedir. KKB; deneyimi, uzmanlığı ve inovasyon gücüyle sınırları aşmakta ve yurt dışındaki kredi büroları ile gerçekleştirdiği iş birlikleriyle ülke sınırlarının ötesinde proje- lere imza atmakta, bilgi birikimi ve yetkinliğiyle uluslararası alanda sektörüne örnek olarak kredi bürosu danışmanlığı sağlamaktadır.

KKB, başta bankacılık ve finans sektörü olmak üzere sun- duğu ekonomik ve finansal çözümlerin yanı sıra ülkemize değer katmak, toplumsal sorunlara karşı duyarlılık oluştur- mak ve özellikle de geleceğimizin mimarı gençlerin sosyal sorumluluk bilincini artırmak adına uzun yıllardır faaliyetle- rini sürdürmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımı- nın yönetimin en üst kademesinden itibaren sahiplenilmesi ve içselleştirilmesi sayesinde de kurum çalışanları aktif bir gönüllü olarak rol üstlenmektedir.

2. ORTAKLIK YAPISI

Dokuz bankanın ortaklığı ile kurulan sağlam yapı

KKB, 11 bankanın ortaklığında kurulmuştur ve halen 9 hissedarı bulunmaktadır.

3. VİZYON MİSYON VE STRATEJİLER

Vizyon

Yarattığı inovatif ürünler ve hizmetler ile beklentileri aşarak Türkiye’nin büyüyen değeri ve dünyanın örnek alınan lider kredi bürosu olmak.

Finans sektörü ile reel sektörün finansal ihtiyaçlarını karşılayan bilgi ve teknolojiyi en iyi şekilde sunmak, kurumların operasyonel verimliliklerini artırmak.

Misyon

TEMEL STRATEJİLER 2023

KKB’nin 2023 yılı için belirlediği temel stratejiler aşağıdaki gibidir:

Temel Büro Hizmetleri

TBB Risk Merkezi’ne sunulmakta olan başta veri toplama, saklama, paylaşma olmak üzere kapsamı sözleşmelerle belirlenmiş diğer hizmetlerin en üst güvenlik standartları ve hizmet seviyesiyle gerçekleştirilmesi, KKB’nin bilginin toplanması, güvenli olarak saklanması, paylaşılması ve katma değerli ürün ve hizmetler geliştirilmesi konularındaki yetkinliğinin farklı sektörlerin benzer ihtiyaçlarının karşılanması konusunda kullanılması, bu amaçların gerçekleştirilmesine yönelik veri kaynaklarının zenginleştirilmesi, paydaşların kredi politikalarını ve stratejik kararlarını desteklemek amacıyla ihtiyaç duyulan analiz ve raporların sunulması.

Analitik Hizmetler

Büyük veri, yapay zeka ve ileri analitik yöntemlerin uygulama yüzeylerinin genişletilerek, bu alanlarda iç yetkinliklerin geliştirilmesi ve analitik modellere dayalı Ar-Ge projelerinin sayısının artırılması.

Yönetilen Hizmetler

KKB’nin sahip olduğu teknoloji, analitik ve diğer yetenekler kullanılarak finans sektörünün ihtiyaç duyduğu hizmetlerin sunulması ve işletilmesi, farklı kurumlar tarafından ayrı ayrı yapılan işlemlerin KKB üzerinde merkezileştirilerek gerek operasyonel verimlilik gerekse de maliyet avantajı sağlanması, reel sektörün bilgi teknolojilerine erişim maliyetlerini düşürerek farkındalıklarını ve üretim verimliliklerini artırmak üzere faaliyetlerde bulunulması, yerli Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi, yapay zeka, blockchain gibi yeni teknolojilerle ürünler geliştirilmesi, bu kapsamda teknoloji üreten firmalarla iş birlikleri yapılması.

Findeks

KKB’nin bireylere ve finans dışı sektörlere yönelik hizmet kanalı ve markası olan Findeks üzerinden sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, hedef segmentin alacak risk yönetimi ve finansal okuryazarlık konusunda bilinçlenmesinin artırılması, risk yönetimi konusunda reel sektöre faydalı ürünlerin hayata geçirilmesi, reel sektör ve bireylerin finansal ürünlere erişiminin kolaylaştırılması.

Veri Merkezi ve Bulut Hizmetleri

Finans sektörü öncelikli olmak üzere, kamu ve reel sektöre altyapı paylaşımlı veri merkezi hizmetleri verilmesi, Bulut tabanlı yazılım ve platform servisleriyle bunlara bağlı katma değerli diğer hizmetlerin sunulması, fintech ve diğer start-up firmaların kolayca erişerek faydalanabilecekleri bulut tabanlı hizmetlerin sunulması.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Geliştireceği ve destekleyeceği inovasyona dayalı sosyal sorumluluk projeleriyle topluma ve çevreye fayda sağlayarak bu konulardaki toplum bilincinin artmasının sağlanması, çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik anlamında temel gereksinimleri hayata geçirerek bu konuda etkin kurumlara pozitif ayrımcılık gösterilmesi.

Kurumsal Yönetişim

Çalışanları arasında adaleti gözetip birlikteliği teşvik eden bir kurum kültürü oluşturarak kurumsallığı ön planda tutan, sü- reçlerini en iyi uygulamalara göre işleten ve çalışan memnuniyetinin üst düzeyde olduğu bir kurum olarak KKB’nin alanında en yetkin çalışan kadrosuyla en çok çalışılmak istenen şirketler içerisinde yer alması.

4. KURUMSAL DEĞERLERİMİZ

Tüm paydaşlara katma değer sağlamak

KKB, sunduğu ekonomik ve finansal çözümlerin yanı sıra ülkemize değer katmak adına uzun yıllardır faaliyetlerini sürdürmektedir.

Takım Gücü

Açık ve şeffaf iletişimi benimseyerek, ortak hedef için takım ruhu ile hareket etmek en büyük gücümüz.

İtibar

Güvenin simgesi olarak Türkiye ekonomisindeki yerimiz, güvenilirliğimiz ile itibar sahibiyiz.

Sorumluluk

Sürdürülebilir bir gelecek için ülkemize ekonomik ve sosyal fayda sağlama; paydaşlarımıza, çalışanımıza âdil olma; üyelerimizi ve müşterilerimizi doğru ve eksiksiz bilgilendirme konusunda sorumluyuz.

Sürekli Gelişim

İnovasyon yaklaşımımız ve nitelikli çalışan kadromuzla ürünlerimizin, hizmet kalitemizin ve teknolojik altyapımızın sürekli gelişimini önceliklendiriyoruz.

5. ÖDÜL VE BAŞARILARIMIZ

Ödüllü proje ve hizmetlerle sürdürülebilir başarı

2014

GeoMIS Harita Bazlı Raporlama Hizmeti

“Oracle 2014 Innovator Excellence” ödülü

2018

Kredi Kayıt Bürosu Bilgi Güvenliği ekibi

Küresel siber güvenlik firması FireEye tarafından Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nde “Yılın Güvenlik Ekibi” ödülü

Elektronik Teminat Mektubu Projesi

IDC Türkiye Finans Zirvesi “Yılın En İyi Finans Teknolojileri Projeleri” ödülleri “Kurumsal Bankacılık” kategorisinde birincilik ödülü

Veri Altyapısı Kategorisinde Yazılım Kalitesinin Dijital Dönüşümü

IDC Türkiye Finans Zirvesi “Yılın En İyi Finans Teknolojileri Projeleri” ödülleri ikincilik ödülü

Sesli Soru Bankası Projesi

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği “En Başarılı Gönüllülük Projesi” ödülü

MediaCat’in Felis Ödülleri Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik kapsamında “Eğitim Alanı” ve “Engellilere Yönelik Çalışmalar” kategorilerinde ödül

2019

Karekodlu Çek Sistemi Projesi

Sardis Ödülleri “Ürün ve Hizmet İnovasyonu” kategorisinde Altın Sardis Ödülü

Elektronik Teminat Mektubu Projesi

Sardis Ödülleri “Ürün ve Hizmet İnovasyonu” kategorisinde Gümüş Sardis Ödülü

Sesli Soru Bankası Projesi

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödül Programı Yenilikçilik Ödülü

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Değer Katan Şirketler Ödülleri’nde Büyük Ödül

İstanbul Marketing Awards “Sosyal Sorumluluk Projeleri İletişimi” kategorisinde, Gold Ödül

2020

Findeks Mobil Projesi

Sardis Ödülleri “Ürün ve Hizmet İnovasyonu” kategorisinde Gümüş Sardis Ödülü

“Findeks Yenilenen Mobil Uygulama İletişimi” kampanyası

Effie 2020 Ödülleri “Banka ve Finansa Kuruluşları” kategorisinde Bronz Effie Ödülü

Kurumsal Performans Yönetimi Uygulaması

IDC Türkiye CIO Summit Ödülleri “İşin Geleceği - Metrics & KBIs” kategorisinde birincilik ödülü

Dijital Dönüşüm Projesi

IDC DX Awards 2020, “Digital Trailblazer (Dijital Öncü)” kategorisinde ikincilik ödülü

2021

TCKN-GSM Doğrulama Hizmeti

IDC Türkiye Finans Teknoloji Ödülleri “Corporate Banking
(Kurumsal Bankacılık)” kategorisinde ikincilik ödülü

Mobil Test Otomasyon Altyapı Projesi

IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri “Dijital Altyapının Geleceği” kategorisinde ikincilik ödülü

Üçüncü Taraf Risk Yönetimi Pr ogramı

IDC Türkiye Finans Teknoloji Ödülleri “Security and Fraud Management” kategorisinde üçüncülük ödülü

UCMDB İçerik Zenginleştirme P rojesi

IDC Türkiye Finans Teknoloji Ödülleri’nde ikincilik ödülü

Akıllı CRM Projesi

Pazarlama Kaptanları Ödülleri kapsamında, Teknolojide Kadın Derneği tarafından pazarlamada teknolojiyi en iyi kullanan kadın liderlere verilen “Wtech Pazarlama Ödülü”

KKB TARDES Hizmeti

Fast Company dergisi tarafından belirlenen Türkiye’nin en inovatif 50 şirketi listesi

2022

Stratejik Performans Yönetimi Platformu ve Metodolojisi (OKR) Projesi

IDC Türkiye CIO Summit 2022 İşin Geleceği Ödülleri “Metrikler ve Temel İş Göstergeleri” kategorisinde ikincilik ödülü

Robotik Süreç Talep Yönetimi Metodolojisi Projesi

IDC Türkiye CIO Summit 2022 İşin Geleceği Ödülleri “Otomasyon” kategorisinde üçüncülük ödülü

2023

Findeks ve KOSGEB İDR Raporu Entegrasyonu İş Birliği Projesi

PSM Awards “Etkin Rekaberlik” kategorisinde birincilik ödülü

6. ÜYELER

Üye Türü 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Banka 52 52 53 54 55 57 63
Factoring 61 59 56 55 54 49 49
Finansal Kiralama 25 24 23 22 22 21 20
Tüketici Finansman 14 14 15 15 17 19 20
Varlık Yönetim Şirketi 13 18 21 18 21 23 24
Sigorta ve Diğer 12 13 13 14 16 17 18
Toplam 177 180 181 178 185 186 194*

* KKB’nin üye sayısı 31 Aralık 2023 itibarıyla 179 olup bu rakam Risk Merkezi (RM) üzerinden hizmet verilen üyeleri tanımlamaktadır.

BANKALAR

 • ADABAK A.Ş.
 • AKBANK T.A.Ş.
 • AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
 • ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
 • ALTERNATİF BANK A.Ş.
 • ANADOLUBANK A.Ş.
 • ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.
 • BANK MELLAT MERKEZİ TAHRAN-İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ
 • BANK OF AMERICA YATIRIM BANK A.Ş.
 • BANK OF CHINA TURKEY A.Ş.
 • BANKPOZİTİF KREDİ KAL BANK A.Ş.
 • BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.
 • BURGAN BANK A.Ş.
 • CITIBANK A.Ş.
 • D YATIRIM BANKASI A.Ş.
 • DENİZBANK A.Ş.
 • DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.
 • DEUTSCHE BANK A.Ş.
 • DİLER YATIRIM BANK A.Ş.
 • FİBABANKA A.Ş.
 • GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.
 • GSD YATIRIM BANK A.Ş.
 • HABIB BANK LİMİTED MERKEZİ PAKİSTAN-İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ
 • HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
 • HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.
 • HSBC BANK A.Ş.
 • ICBC TURKEY BANK A.Ş.
 • INTESA SANPAOLO S.P.A. İTALYA İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ
 • İLLER BANKASI
 • ING BANK A.Ş.
 • İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.
 • JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATİON MERKEZİ COLUMBUS OHIO İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ
 • KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
 • MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.
 • MUFG BANK TURKEY A.Ş.
 • NUROL YATIRIM BANK A.Ş.
 • ODEA BANK A.Ş.
 • PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.
 • Q YATIRIM BANKASI A.Ş.
 • QNB FİNANSBANK A.Ş.
 • RABOBANK A.Ş.
 • SOCIETE GENERALE S.A. PARİS MERKEZİ FRANSA İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ
 • STANDARD CHARTERED YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • ŞEKERBANK T.A.Ş.
 • T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
 • T. GARANTİ BANKASI A.Ş.
 • T. SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
 • T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
 • TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.
 • TOM KATILIM BANKASI A.Ş.
 • TURKISH BANK A.Ş.
 • TURKLAND BANK A.Ş.
 • TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.
 • TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.
 • TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
 • TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
 • TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
 • TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.
 • TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
 • TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
 • VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
 • YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
 • ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.

FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİ

 • AT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 • AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 • ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 • ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 • ARI FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 • BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 • BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 • DE LAGE LANDEN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 • DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 • GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 • HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 • ING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 • İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 • PERVİN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 • QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 • SIEMENS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 • ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 • VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 • VFS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 • YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.

TÜKETİCİ FİNANSMAN ŞİRKETLERİ

 • ALJ FINANSMAN A.Ş.
 • EVKUR FİNANSMAN A.Ş.
 • HEPSİ FİNANSMAN A.Ş.
 • KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.
 • KOÇ FİNANSMAN A.Ş.
 • MERCEDES BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.
 • MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.
 • OFİSFİNANS FİNANSMAN A.Ş.
 • ORFİN FİNANSMAN A.Ş.
 • QUICK FİNANSMAN A.Ş.
 • TEB FİNANSMAN A.Ş.
 • TIRSAN FİNANSMAN A.Ş.
 • TOM FİNANSMAN A.Ş.
 • TT FİNANSMAN A.Ş.
 • TURK FİNANSMAN A.Ş.
 • TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.
 • VFS FİNANSMAN A.Ş.
 • VODAFONE FİNANSMAN A.Ş.
 • VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.
 • ZİP FİNANSMAN A.Ş.

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ

 • ADİL VARLIK YÖNETİM A.Ş.
 • AGS ALTIN GEZEGEN VARLIK YÖNETİM A.Ş.
 • ARMADA VARLIK YÖNETİM A.Ş.
 • ARSAN VARLIK YÖNETİM A.Ş.
 • BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.
 • BİRLEŞİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.
 • BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.
 • DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.
 • DİRİKER VARLIK YÖNETİM A.Ş.
 • DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.
 • DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.
 • EFES VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.
 • EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.
 • GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.
 • HEDEF VARLIK YÖNETİM A.Ş.
 • İLKE VARLIK YÖNETİM A.Ş.
 • İSTANBUL VARLIK YÖNETIM A.Ş.
 • MEGA VARLIK YÖNETİM A.Ş.
 • MET-AY VARLIK YÖNETİM A.Ş.
 • ORTAK VARLIK YÖNETİM A.Ş.
 • POZİTİF VARLIK YÖNETİM A.Ş.
 • SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.
 • TUNA VARLIK YÖNETİM A.Ş.
 • YUNUS VARLIK YÖNETİM A.Ş.

FAKTORİNG ŞİRKETLERİ

 • ABC FAKTORİNG A.Ş.
 • ACAR FAKTORİNG A.Ş.
 • AK FAKTORİNG A.Ş.
 • AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.
 • AKIN FAKTORİNG A.Ş.
 • ANADOLU FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
 • ARENA FAKTORİNG A.Ş.
 • ATILIM FAKTORİNG A.Ş.
 • BAŞER FAKTORİNG A.Ş.
 • BAYRAMOĞLU FAKTORİNG A.Ş.
 • BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
 • CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.
 • ÇAĞDAŞ FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
 • ÇÖZÜM FAKTORİNG A.Ş.
 • DENİZ FAKTORİNG A.Ş.
 • DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş
 • DORUK FAKTORİNG A.Ş.
 • EKO FAKTORİNG A.Ş.
 • EKSPO FAKTORİNG A.Ş.
 • FİBA FAKTORİNG A.Ş.
 • GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.
 • GSD FAKTORİNG A.Ş.
 • HALK FAKTORİNG A.Ş.
 • HUZUR FAKTORİNG A.Ş.
 • İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş.
 • İŞ FAKTORİNG FİNANSMAN HİZMETLERİ A.Ş.
 • KAPİTAL FAKTORİNG A.Ş.
 • KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
 • LİDER FAKTORİNG A.Ş.
 • MERT FINANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
 • MNG FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
 • OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.
 • PARA FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
 • QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
 • SARDES FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
 • SÜMER FAKTORİNG A.Ş.
 • ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
 • ŞİRİNOĞLU FAKTORİNG A.Ş.
 • TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
 • TEB FAKTORİNG A.Ş.
 • TRADEWIND FAKTORİNG A.Ş.
 • TUNA FAKTORİNG A.Ş.
 • ULUSAL FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
 • VAKIF FAKTORİNG A.Ş.
 • VDF FAKTORİNG A.Ş.
 • YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.
 • YAŞAR FAKTORİNG A.Ş.
 • YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.
 • ZORLU FAKTORİNG A.Ş.
 • SİGORTA ŞİRKETLERİ

  • AKSİGORTA A.Ş.
  • ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
  • ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE
  • SEGUROS Y REASEGUROS MERKEZİ İSPANYA TÜRKİYE İSTANBUL ŞUBESİ
  • COFACE SİGORTA A.Ş.
  • EULER HERMES SİGORTA A.Ş.
  • EUREKO SİGORTA A.Ş.
  • GULF SİGORTA A.Ş.
  • TÜRK REASÜRANS A.Ş.
  • TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.
  • UNICO SİGORTA A.Ş.

  DİĞER

 • BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.
 • BORSA İSTANBUL A.Ş.
 • İHRACATI GELİŞTİRME A.Ş.
 • JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
 • KREDİ GARANTİ FONU A.Ş.
 • T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI
 • TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ

7. OPERASYONEL GÖSTERGELER

Yenilikçi yaklaşımla ekonomik ve finansal çözümler

Başarılı operasyonel sonuçlara imza atmaya devam eden KKB, her geçen yıl ürün ve hizmet sayısını artırmaktadır.

Başlıca Operasyonel Göstergeler
(Sorgu Adedi) (milyon)
2019 2020 2021 2022 2023
Bireysel Büro Sorgulama Sayısı 553 631 727 1.030 1.432
Kurumsal Büro Sorgulama Sayısı 54 73 89 136 174
Bireysel Kredi Notu Sayısı 466 528 614 888 1.300
LKS Sorgulama Sayısı 216 263 318 521 831
IBAN Doğrulama Hizmeti 26,1 90,1 219,2 321 427
Kredi Anlık Paylaşım (KAPS) 151,9 225,4 337,5 673 813
BBE 146,7 155,7 182,5 225 249
GİB Künye Sorgulama 111,3 131,1 130,1 236 328
KKB Üye Profili
Bireysel Büro Sorgulama Sayısı (milyon adet)
2019553
2020631
2021727
20221.030
20231.432
%39artış
Kurumsal Büro Sorgulama Sayısı (milyon adet)
201954
202073
202189
2022136
2023174
%27,9artış
Bireysel Kredi Notu Sayısı (milyon adet)
2019466
2020528
2021614
2022888
20231.300
%46,4artış
LKS Sorgulama Sayısı (milyon adet)
2019216
2020263
2021318
2022521
2023831
%59,5artış
IBAN Doğrulama Hizmeti(Sorgu Adedi) (milyon)
2019151,9
2020225,4
2021219,2
2022321
2023427
%33,0artış
Kredi Anlık Paylaşım (KAPS)(Sorgu Adedi) (milyon)
2019151,9
2020225,4
2021337,5
2022673
2023813
%20,8artış
BBE(Sorgu Adedi) (milyon)
2019146,7
2020155,7
2021182,5
2022225
2023249
%10,7artış
GİB Künye Sorgulama(Sorgu Adedi) (milyon)
2019111,3
2020131,1
2021130,1
2022236
2023328
%39artış

8. KİLOMETRE TAŞLARI

1995

 • KKB 11 Nisan'da kuruldu.

1999

 • Nisan ayında Kredi Referans Sistemi (KRS) hayata geçirildi.
 • 17 Aralık 1999 tarihinde Bankalar Kanunu’nda yapılan değişiklikle banka, sigorta şirketi ve tüketici finansman şirketleri gibi kurumların yanı sıra BDDK’nın uygun göreceği diğer şirketlerin de KKB’ye üye olabilmesi sağlandı.

2000

 • Müşteri İtirazları Değerlendirme Sistemi (MİDES) hayata geçirildi.
 • Sahte Bilgi/Belge/Beyan/Başvuru Alarm Sistemi (SABAS) hayata geçirildi.
 • MİDES, bir müşteri itirazının maksimum iki saat içerisinde yanıtlanabilmesine olanak sağlayan elektronik ortama taşındı.

2001

 • Kredi Hesap Kayıtları’nın yanı sıra Kredi Başvuru Kayıtları da paylaşıma açıldı.

2002

 • Bilgi Doğrulama Sistemi (BDS) hayata geçirildi.

2004

 • Bireysel Kredi Notu (BKN) hayata geçirildi.

2005

 • Kurumsal Büro Sistemi, üyelerin kullanımına açıldı.

2006

 • MİDES, Bilgi Doğrulama ve Acil Güncelleme Sistemi tamamen online altyapıya sahip interaktif bilgi paylaşım platformlarına dönüştü.
 • Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 9. maddesinde öngörülen düzenleme kapsamında Limit Kontrol Sistemi (LKS) uygulamaya alındı.

2007

 • İnternet Sahtekârlıkları Alarm Sistemi (IFAS) hayata geçirildi.

2008

 • Kurumsal Büro Sistemi’ne ipotekli gayrimenkuller, ihale yasaklıları ve karşılıksız çek bilgilerinin eklenmesiyle veri tabanı zenginleştirildi.
 • SABAS’ın teknik altyapısı geliştirilerek KKB sistemiyle entegre çalışmaya başlaması sağlandı.

2009

 • Üyeler ile günlük olarak paylaşılan karşılıksız çek bilgilerini sorgulamaya yönelik “Karşılıksız Çek Sorgulama Sistemi” kuruldu.

2012

 • Hızlı bir dönüşüm sürecine giren KKB bünyesinde bankalar arası kapalı devre çalışmasının yanı sıra benzer bir faydayı reel sektör için yaratmak üzere harekete geçildi.
 • Risk Merkezi’nin altyapısını hayata geçirmek için somut adımlar atıldı. Risk ve Çek Raporu’nun yanı sıra elektronik ortamda rapor talep ve teslimi süreçlerini sağlayan E-Rapor Sistemi hayata geçirildi.
 • Bireysel Borçluluk Endeksi’ni kullanıma açıldı.

2013

 • E-Rapor Sistemi lansmanı gerçekleştirildi.
 • Ticari Kredi Notu (TKN) lansmanı gerçekleştirildi.
 • Kredi Notu ve Çek Endeksi, Çek Raporu ve Risk Raporları ile birlikte sunulmaya başlandı.
 • Harita Bazlı Raporlama Hizmeti GeoMIS KRS üyesi kurumların hizmetine sunuldu.
 • TARDES ve GeoMIS internet siteleri faaliyete geçti.
 • Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile KKB arasında imzalanan sözleşmenin ardından Risk Merkezi çalışmaları başlatıldı. Bu çalışmaların tüm altyapısı ve operasyonu KKB tarafından üstlenildi.

2014

 • Findeks markası hayata geçirildi ve www.findeks.com web sitesi yayına alındı. Findeks basın lansmanı gerçekleştirildi. 360 derece iletişim kampanyası başlatıldı.
 • KKB’nin Türkiye’deki tüm üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği ilk kurumsal sosyal sorumluluk projesi “Hayal Edin Gerçekleştirelim” başlatıldı.
 • Çek Durum Sorgulama hayata geçirildi.
 • Hane Halkı Veri Tabanı ve Ticari Sicil Paylaşım Sistemi başladı.
 • Krediler Analiz Portalı açıldı.
 • Adres İşleme Hizmeti sunuldu.
 • Teminat Mektubu Durum Sorgulama (TMDS) hayata geçirildi.
 • Merkezi Karar Destek Sistemi (MKDS) kullanıma açıldı.

2015

 • Türkiye Bankalar Birliği (TBB) iş birliği ile Findeks Karekodlu Çek Sistemi uygulamaya alındı.
 • Ulusal Sahtecilik Tespit ve Önleme Hizmeti hayata geçirildi.
 • Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Faktoring Fatura Havuzu hayata geçirildi.
 • Ankara’da hayata geçirilecek Veri Merkezi’nin temeli atıldı.
 • Çapraz Çek İlişkileri Sorgulama Uygulaması hizmete sunuldu.
 • IBAN Doğrulama Hizmeti hayata geçirildi.
 • KRS günlük paylaşım sistemi hizmete sunuldu.

2016

 • Karekodlu Çek 29796 sayılı Resmî Gazete ile 9 Ağustos 2016 tarihinde yasalaştı.
 • Çek Analiz Portalı devreye alındı.
 • LKS MİDES uygulaması hizmete sunuldu.
 • KKB Bilinmeyen Numara Hizmeti hayata geçirildi.
 • Tahsilat Skorları hizmete alındı.
 • Eğilim Skorları hayata geçirildi.

2017

 • Karekodlu çek uygulaması 1 Ocak 2017 itibarıyla zorunlu hale geldi.
 • KKB’nin Olağanüstü Durum Merkezi, Ankara’da tamamlanan KKB Anadolu Veri Merkezi’ne taşındı.
 • Görme engellilere eğitimde fırsat eşitliği sağlama hedefiyle “Sesli Soru Bankası” projesi KKB çalışanları tarafından hayata geçirildi.
 • Mücbir Hal Sorgulama ve BKM Üye İşyeri Ciro Bilgisi Sorgulama hizmetleri hayata geçirildi.
 • Münferit Sorgu Raporlamaları hizmete sunuldu.
 • Kredi Kullandırımı Anlık Paylaşım Servisi (KAPS) hizmete sunuldu.

2018

 • Findeks Karekodlu Çek Kayıt Sistemi, 1 Ocak 2018 itibarıyla geçerli hale geldi.
 • Elektronik Teminat Mektubu projesi hayata geçirildi.
 • Yabancı Para Kredi ve Gelir Sorgulama Sistemi hayata geçirilerek, firmaların döviz cinsinden gelir ve risklerinin anlık olarak izlenebilmesi sağlandı.

2019

 • Yenilenen Findeks Mobil Uygulaması kullanıcıların hizmetine sunuldu.
 • Karekodlu Çek hayata geçirildi.
 • BDDK Ürün ve Hizmet Ücretleri Portalı hizmete sunuldu.
 • KKB’nin TBB Risk Merkezi adına vekâleten sunduğu “Geçmiş Tarihli KRS Sorgulama” ile “Risk Merkezi Raporu’nun E-devlet Kapısı Üzerinden Sunulması” hizmetleri hayata geçirildi.
 • Sardis Ödülleri’nde Karekodlu Çek Sistemi Projesi Altın Sardis, Elektronik Teminat Mektubu Projesi ise Gümüş Sardis’e layık görüldü.
 • Sesli Soru Bankası Projesi, TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödül Programı’nda Yenilikçilik Ödülü’nün; İstanbul Marketing Awards kapsamında Sosyal Sorumluluk Projeleri İletişimi Kategorisinde Gold Ödülü’nün; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Değer Katan Şirketler Ödülleri’nde Büyük Ödül’ün sahibi oldu.

2020

 • KKB Ar-Ge Merkezi kuruldu.
 • TCKN - GSM doğrulama hizmeti hayata geçirildi.
 • Tarım Kredileri Skoru hizmete sunuldu.
 • KKB Nova platformu kullanıma sunuldu.
 • KKB, Findeks Mobil Projesi ile Gümüş Sardis Ödülü kazandı.
 • “Findeks Yenilenen Mobil Uygulama İletişimi” kampanyası, Bronz Effie Ödülü’ne layık görüldü.
 • KKB, IDC Türkiye CIO Summit Ödülleri’nde İşin Geleceği-Metrics & KBIs kategorisinde birinci seçildi.
 • KKB’nin Dijital Dönüşüm Projesi, IDC DX Awards 2020 Ödülleri’nde Digital Trailblazer (Dijital Öncü) kategorisinde ikincilik ödülünün sahibi oldu.

2021

 • Findeks 5 milyon kullanıcıya ulaştı.
 • KKB Anadolu Veri Merkezi 5. yılını doldurdu.
 • Bireysel Kredi Notu (BKN) G6 Skor Entegrasyonu gerçekleştirildi.
 • Ticari Borçluluk Endeksi ve Web Skor hizmete sunuldu.
 • Kurum içi girişimcilik platformu “Dinamo” hayata geçirildi.
 • KKB Sürdürülebilirlik Raporu yayımlandı.
 • Yapay Zekâ ile çalışan sorgu bazlı “Suistimal Tespit Analiz Modeli” devreye alındı.

2022

 • Kredi Okuryazarlık Haftası toplumsal farkındalık projesi gerçekleştirildi.
 • Sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda yenilenebilir enerji kullanımı için Anadolu Veri Merkezi (AVM)’nde güneş enerji santrali kurulum projesi tamamlandı.
 • Finans sektörü özelinde regülasyonlara uyumlu milli bulut teknolojileri projesi hayata geçirildi.
 • KRS’de 1 milyar sorgu adedine ulaşılarak bir önceki yıla kıyasla ürün kullanımında %70 artış sağlandı.
 • KRM’de 2022 Eylül ayında 14,6 milyon sorgu adediyle yıl içindeki en yüksek aylık sorgu adedine ulaşıldı. 2022 yıl genelinde ise yaklaşık 136 milyon sorgu ile önceki yıllara oranla en yüksek seviye görüldü.

2023

 • Findeks ve KOSGEB iş birliği kapsamında İDR Raporu Findeks kullanıcılarının kullanımına açıldı.
 • Elektronik Yatırım Teşvik Belgesi (e-YTB) kapsamında kul- landırılan tüm kredi bilgilerinin anlık paylaşımına olanak sağlayan sistem hayata geçirildi. e-YTB ile mükerrer kre- di kullandırımlarının önüne geçilmesi ve sağlıklı bir şekil- de limit kontrolü yapılması hedeflendi.
 • Azerbaycan Kredi Bürosu için 2020 yılında geliştirilen Bi- reysel Kredi Skoru için ikinci nesil model geliştirme çalış- ması da başarıyla tamamlanarak, ülke finans sektörünün daha objektif, hızlı ve doğru kredi kararları verebilmesine katkı sağlandı.
 • “Harika İş Yeri” kriterleri sağlanarak “Great Place to Work Sertifikası” almaya hak kazanıldı.