SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

30. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI

Finansal ve ticari ekosistemin sürdürülebilirliği

KKB, sürdürülebilirlik olgusunu bütüncül bir anlayışla ele almakta, hem kendi faaliyetlerinde hem de paydaşlarıyla olan ilişkilerinde gözetmektedir.

Sürdürülebilirlik

KKB, kuruluşundan bu yana koruduğu yenilikçi bakış açısıyla tasarladığı, tüm sektörlerle bireylerin hizmetine sunduğu ürün ve hizmetlerle üyelerinin ve kullanıcılarının finansal risklerini daha etkin yönetmelerini sağlayarak ülkemizde finansal ve ticari ekosistemin güvenilirliği ve sürdürülebilirliği için değer üretmektedir. KKB’nin finans sektörü ve reel sektöre yönelik geliştirdiği ürün ve hizmetlerinin odağında; hızlı erişilebilir ve sürdürülebilir olmaları, Türkiye ekonomisinin şeffaflaşmasına ve dijitalleşmesine katkıyı hedeflemeleri yer almaktadır.

KKB, sürdürülebilirlik olgusunu bütüncül bir anlayışla ele almakta, hem kendi faaliyetlerinde hem de paydaşlarıyla olan ilişkilerinde gözetmektedir. Etkin çevresel değerlendirme sistemleri uygulayan kurum, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında operasyon ve süreçlerinin çevreye olan doğrudan etkilerini her geçen gün daha da azaltmak için çalışmaktadır. Hissedarları, üyeleri, müşterileri, çalışanları, tedarikçileri, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve toplum olarak belirlediği tüm paydaş gruplarıyla daima etkin bir iş birliği içinde olarak değer üretme kapasitesini artırmayı amaçlamaktadır.

KKB, insan sermayesini sürdürülebilir kılmak için çalışan memnuniyetini gözeten adil ve şeffaf insan kaynakları politika ve uygulamalarını benimsemekte, yeni yetenekleri bünyesine kazandıran projeler üretmektedir. Sorumluluk bilinciyle geliştirdiği projeler ve gönüllü çalışanlarının katkılarıyla yer aldığı bağış kampanyalarıyla ise toplumun her kesiminin yanında yer alarak yarattığı sosyal etkiyi daha da kalıcı hale getirmektedir. 2023 yılında Global Raporlama İnisiyatifi Standartları (GRI)’na uygun olarak hazırladığı Sürdürülebilirlik Raporlarının üçüncüsünü yayınlayan KKB, faaliyetlerinin sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlarını paydaşlarıyla şeffaf biçimde paylaşmaya devam edecektir.

Sürdürülebilirlik Komitesi, KKB’nin tüm paydaşları için sürdürülebilir değer yaratma hedefi doğrultusunda faaliyet göstermektedir.

Sürdürülebilirlik Organizasyonu

Sürdürülebilirlik Komitesi, KKB’nin tüm paydaşları için sürdürülebilir değer yaratma hedefi doğrultusunda kurumun strateji ve politikalarının belirlenmesi, hedef ve uygulamaların yürütülmesi, izlenmesi ve denetlenmesinden sorumludur. Sürdürülebilirlik Komitesi, Yönetim Kurulu’nun onayıyla oluşturulmakta ve yetkilendirilmektedir. Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak doğrudan Yönetim Kurulu’na raporlama yapmaktadır. Komite’de mutlaka bir Yönetim Kurulu Üyesi bulunmaktadır. Komite kararları, Yönetim Kurulu’na tavsiye niteliğindedir.

Komite şu üyelerden oluşmaktadır:

 • Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür (Başkan)
 • GMY-Bilgi Teknolojileri ve Ar-Ge
 • GMY-Finansal Raporlama ve Mali İşler
 • GMY-Risk Merkezi Koordinasyon
 • GMY-KKB ve Findeks İş Yönetimi
 • GMY-Risk Yönetimi
 • Direktör-İç Kontrol
 • Direktör-İnsan Kaynakları
 • Direktör-Yasal Uyum, Hukuk ve Operasyon
 • Direktör-KKB Ürün Yönetimi ve Geliştirme
 • Müdür-Kurumsal Risk Yönetimi (Koordinatör)
 • Müdür-Kurumsal İletişim

Komite’ye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür başkanlık etmektedir. Komite’nin koordinasyonunu Kurumsal Risk Yönetimi birimi sağlamaktadır.

Komite’nin Görev ve Sorumlulukları

 • Yönetim Kurulu’na önerilmek üzere KKB’nin sürdürülebilirlik stratejisini ve politikalarını oluşturmak.
 • Sürdürülebilirlik konularına ilişkin ulusal ve uluslararası gelişmeleri, kamusal düzenlemeleri ve trendleri takip ederek mevcut strateji, politika ve uygulamaları bu kapsamda gözden geçirmek ve gerekli durumlarda yeniden düzenlemek, izlemek ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak.
 • Kurumun sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda performans ölçütlerini belirlemek, performansı denetlemek ve ilgili tüm birimlerin aktif katılımını sağlamak.
 • Sürdürülebilirlik hedeflerinin iş planlarına dönüştürülmesinin ve uygulanmasının koordinasyonu amacıyla gerekli görülürse çalışma grupları oluşturmak, grup üyelerini belirlemek ve yetkilendirmek.
 • Kurum operasyonlarının, iklim değişikliğini de kapsayan çevresel, sosyal ve ekonomik risklerinin ve etki boyutlarının belirlenmesi, karbon ve su ayak izinin ölçülmesi, takibi, belirlenen hedefler doğrultusunda azaltılması, denetimi ve raporlanmasını gerçekleştirmek.
 • Kurumun sürdürülebilirlik stratejisi çerçevesinde tüm kurum çalışanlarının bilgilendirilmesini sağlamak, çalışanların bu uygulamaları içselleştirmesi yönünde çalışmalar yapmak ve süreçlerde aktif paydaş katılımını sağlamak.

31. ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Çevre farkındalığını artırmaya yönelik projeler

KKB, dijital ürün ve hizmetleriyle paydaşlarının karbon salımını azaltmanın yanı sıra operasyonlarının doğrudan ve dolaylı çevresel etkilerini azaltmak için de çalışmalar yürütmektedir.

Çevresel Etki

KKB, çevreyle ilgili yasal düzenlemelere uymayı, hizmet sunum süreçlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmayı, tükenebilir doğal kaynakları uygun ve verimli altyapıyla kullanmayı, faaliyetleri neticesinde oluşan atıkları azaltmayı ve uygun bertaraf süreçlerini hayata geçirmeyi, geri dönüştürülebilir atıkları ayrıştırmayı ve çevresel kirlenmeyi önlemeyi; çevre farkındalığını artırmak ve davranışsal yetkinlikleri geliştirmek amacıyla eğitimler gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

KKB, dijital ürün ve hizmetleriyle paydaşlarının karbon salımını azaltmanın yanı sıra operasyonlarının doğrudan ve dolaylı çevresel etkilerini azaltmak için de çalışmalar yürütmektedir. Çevreye ilişkin yasa ve mevzuatlara tam uyum, enerji, su ve kâğıt tüketiminin azaltılması ve verimli kullanılması, iş süreçlerinden kaynaklanan atık miktarının en alt düzeye indirilmesi ve atıkların geri dönüşümü bu çalışmalarının ana eksenini oluşturmaktadır.

KKB, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre ve kullanılabilir doğal kaynaklar bırakmak amacıyla; İstanbul’daki Genel Merkezi’nde ve Ankara’da bulunan Anadolu Veri Merkezi’nde faaliyetlerinden doğan çevresel etkiyi gözeterek çalışmalarını yürütmektedir. “LEED Platinum” Yeşil Bina Sertifikası’nı almaya hak kazanan Türkiye’de ilk veri merkezi olan KKB Anadolu Veri Merkezi, sahip olduğu ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası ile çevre dostu niteliğini tescillemektedir. KKB’nin İstanbul’daki Genel Merkezi’nin de ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası’na sahiptir.

KKB, yatırımlarıyla karbon salım düzeyinin azaltılmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Çevresel performansını ölçülebilir kriterlere göre değerlendirmek amacıyla 2020 yılında karbon ayak izi ve su ayak izi değerlerini uçtan uca yaşam döngüsü yöntemiyle hesaplayan KKB, bu uygulamayı hayata geçiren ilk kurum olmuştur. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, KKB Anadolu Veri Merkezi’ndeki sistemler başta olmak üzere kurum genelinde kullanılan çevre dostu altyapının sağladığı yararı somut bir şekilde ortaya koyarken, kurumun gelişim alanlarını belirlemesinde ve bu yönde aksiyon almasında da etkili olmuştur.

KKB’de çalışanlara etkin doğal kaynak kullanımı konusunda farkındalık eğitimleri verilmekte, çevrenin korunmasına yönelik sosyal sorumluluk projeleri de hayata geçirilmektedir.

KKB’nin Karbon ve Su Ayak İzi Ölçüm ve Değerlendirmeleri

KKB’nin karbon ve su ayak izi ölçümlemeleri, yaşam döngüsü analizi yöntemiyle gerçekleştirilerek, CCaLC yazılımı ve CML2001 yöntemi, Ecoinvent veri tabanı kullanılarak yapılmaktadır. Anadolu Veri Merkezi’nde artan IT faaliyetleri, İstanbul Ofisi’nde elektrik tüketimi ve personel taşımacılığında kullanılan araçların yakıt tüketimi, karbon ayak izi hesaplarında başlıca çevresel etki sebepleri arasında yer almaktadır.

2022 yılında KKB’nin sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda yenilenebilir enerji kullanımıiçin Anadolu Veri Merkezi (AVM)’nde güneş enerji santrali (GES) kurulum projesi tamamlanmıştır. Bu yatırımla 2023 yılında Anadolu Veri Merkezi’nde kullanılan elektriğin %3,17’si Haziran ve Aralık ayları arasında güneş enerjisi panellerinden karşılanmıştır. İlerleyen dönemlerde kullanılabilir diğer yenilenebilir enerji kaynaklarını araştırmaya devam eden KKB, yatırımlarıyla karbon salım düzeyinin azaltılmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Şirket ayrıca, elektrik tüketimini daha da azaltmak üzere ofislerin tüm alanlarında tasarruflu aydınlatma dönüşümüne yönelik çalışmalar tamamlanmıştır.

Yapılan ölçümlemelerde, CCaLC verilerine göre; İstanbul ofisinin yıllık faaliyetlerinin su ayak izi 609 m3 Su eq, Anadolu Veri Merkezi’nin yıllık faaliyetlerinin su ayak izi ise 233 m3 Su eq olarak elde edilmiştir. KKB’nin yıllık toplam 842 m3 Su eq olan su ayak izinin %72,32’sini İstanbul ofisi, %27,68’ini ise Anadolu Veri Merkezi oluşturmaktadır. 2022 yılının ikinci yarısında hayata geçirilen Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile 1.018.946,39 kWh yenilenebilir enerji üretilmiş ve üretilen bu enerji ile KKB ODM’de ve KKB CLOUD’da tüketilen enerjinin tamamı karşılanmıştır.

KKB Ayak İzi

Ayak İzi Birim 2022 2023 22/23 Değişim Oranı
ANKARA Toplam Karbon Ayak İzi ton CO2eq 14.500 16.600 %13
Toplam Su Kullanımı m3 Su 974.000 304.000 -%220
Toplam Su Ayak İzi m3 Su eq 759.000 233.000 -%226
İSTANBUL Toplam Karbon Ayak İzi ton CO2eq 1.510 1.530 %1
Toplam Su Kullanımı m3 Su 807.000 785.000 -%3
Toplam Su Ayak İzi m3 Su eq 626.000 609.000 -%3
KKB Toplam Karbon Ayak İzi ton CO2eq 16.010 18.130 %12
Toplam Su Kullanımı m3 Su 1.781.000 1.089.000 -%64
Toplam Su Ayak İzi m3Su eq 1.385.000 842.000 -%64

KKB Çevresel Etki Envanteri

Birim 2022 2023
ENERJİ TÜKETİMİ Yakıt (motorin) servis Litre 38.568 54.432
Yakıt (motorin) jeneratör Litre 73.460 21.302
Yakıt (benzin) tüketimi-şirket araçları Litre 29.700 47.470
Yakıt (motorin) tüketimi-şirket araçları Litre 41.060 23.440
Elektrik tüketimi MWh 29.833 34.751
ENERJİ ÜRETİMİ GES üretim kWh 648.422 1.018.946
SARF MALZEME TÜKETİMİ Sarf malzeme kg 6.875 6.160
SU TÜKETİMİ Şebeke Suyu Kullanımı m3 7.455 7.323
ATIK YÖNETİMİ Toplam Tehlikeli Atık Miktarı kg 5.860 11.260
Toplam Tehlikeli Olmayan Atık Miktarı* kg 19.010 16.430
Toplam Atık ton 25 28

* Tehlikesiz atık içinde plastik kullanımı da mevcuttur.

İstanbul Çevresel Etki Envanteri

Birim 2022 2023
ENERJİ TÜKETİMİ Yakıt (motorin) servis Litre 5.288 15.864
Yakıt (motorin) jeneratör Litre - -
Yakıt (benzin) tüketimi-şirket araçları Litre 29.700 47.470
Yakıt (motorin) tüketimi-şirket araçları Litre 36.500 19.604
Varyap veri merkezi elektrik tüketimi kWh 1.879.207 1.891.373
Varyap ofis elektrik tüketimi kWh 670.626 687.603
Elektrik tüketimi MWh 2.550 2.579
SARF MALZEME TÜKETİMİ Sarf malzeme kg 5.226 4.742
SU TÜKETİMİ Şebeke Suyu Kullanımı m3 1.979 2.721
ATIK YÖNETİMİ Toplam Tehlikeli Atık Miktarı kg - -
Toplam Tehlikeli Olmayan Atık Miktarı* kg 10.000 6.000
Toplam Atık ton 10 6

* Tehlikesiz atık içinde plastik kullanımı da mevcuttur.

Anadolu Veri Merkezi Çevresel Etki Envanteri

Birim 2022 2023
ENERJİ TÜKETİMİ Yakıt (motorin) servis Litre 38.568 38.568
Yakıt (motorin) jeneratör Litre 73.460 21.302
Yakıt (benzin) tüketimi-şirket araçları Litre - -
Yakıt (motorin) tüketimi-şirket araçları Litre 4.560 3.836
Müşteri IT Tüketim kWh 18.802.088 22.978.183
Müşteri AHU Tüketim kWh 3.439.193 3.948.232
KKB ODM kWh 591.506 537.999
KKB Cloud kWh 180.251 176.309
MOM Binası kWh 502.848 508.607
AVM Tesis Tüketim kWh 1.500.238 2.090.820
Genel Kayıp kWh 2.915.087 1.932.287
Elektrik tüketimi MWh 27.931 32.172
ENERJİ ÜRETİMİ GES Üretim kWh 648.422 1.018.946
SARF MALZEME TÜKETİMİ Sarf malzeme kg 1.649 1.418
SU TÜKETİMİ Şebeke Suyu Kullanımı m3 5.476 4.602
ATIK YÖNETİMİ Toplam Tehlikeli Atık Miktarı kg 5.860 11.260
Toplam Tehlikeli Olmayan Atık Miktarı* kg 9.010 10.430
Toplam Atık ton 15 22

* Tehlikesiz atık içinde plastik kullanımı da mevcuttur.

32. TOPLUMSAL KATKIMIZ

Toplumsal sorumluluk bilinciyle yürütülen faaliyetler

Toplumsal Katkı

HAYAL EDİN GERÇEKLEŞTİRELİM

KKB, üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk konularındaki farkındalıklarını ve toplumsal sorunlara karşı duyarlılıklarını artırmak amacıyla ilk dönemini 2013 yılında başlattığı Hayal Edin Gerçekleştirelim yarışmasının 10’uncu yarışma dönemi, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen deprem felaketi nedeniyle iptal edilmiştir. KKB’nin sosyal sorumluluk yaklaşımında benimsediği “eğitimde fırsat eşitliği” doğrultusunda projenin yeni dönemi bir sonraki eğitim dönemine alınarak 2023-2024 dönemi hazırlıkları gerçekleştirilmiştir.

KKB GÖNÜLLÜLERİ PLATFORMU

İyilik Koşuları

KKB, 2023 yılında gerçekleştirilen Türkiye İş Bankası 45 İstanbul Maratonu koşu organizasyonuna gönüllü çalışanlarıyla katılım gerçekleştirmiştir. İyilik için koşan KKB çalışanları, maraton kapsamında Elele Eğitim ve Kültür Derneği’nin yararına bağış toplamıştır.

Bağışlar

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen ve 11 ili etkisi altına alan deprem felaketi kapsamında resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından ilk aşamada bölgede tespit edilen ihtiyaç listeleri üzerinden çeşitli yardım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Gıda ve hijyen malzemeleri gibi temel ihtiyaç malzemelerinin önceliklendirildiği yardım çalışmalarında KKB ve KKB gönüllü çalışanları büyük bir özveriyle iş birliği gerçekleştirmiştir.

Bununla birlikte KKB Gönüllüleri’nin desteğiyle gerçekleştirilen kitap bağışı kampanyasıyla da geleceğin umudu öğrencilerin eğitim süreçlerine ve kişisel gelişimlerine destek olunması amaçlanmıştır. Kurum genelinde kullanılmayan ve çalışabilir durumdaki ikinci el bilgisayarlar yıl boyunca ihtiyaç sahibi ilköğretim okullarına ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağışlanmıştır.

İyilik için koşan KKB çalışanları, Türkiye İş Bankası 45 İstanbul Maratonu kapsamında Elele Eğitim ve Kültür Derneği’nin yararına bağış toplamıştır.

HAÇİKO Hayvan Besleme Gönüllülük Projesi

KKB Gönüllüleri’nin desteğiyle HAÇİKO (Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği) iş birliği ile Çekmeköy Reşadiye ormanında sahipsiz köpekleri besleme etkinliği gerçekleştirilmiştir. Onlarca patili dostumuzla buluşulan etkinlik kapsamında KKB tarafından ormandaki sahipsiz hayvanların 2 günlük besleme ihtiyacı karşılanacak şekilde HAÇİKO’ya 15 kg’lık 20 paket mama bağışı gerçekleştirilmiştir.

Hayata Destek Derneği ile Çocuklar için Oyuncak Atölyesi

Hayata Destek Derneği’nin öncülüğünde ve KKB Gönüllüleri’nin desteğiyle düzenlenen Oyuncak Atölyesi projesinde çocuklar için el emeği göz nuru peluş oyuncak hazırlanmıştır. KKB Gönüllüleri’nin desteğiyle üretilen 60 peluş oyuncak, deprem felaketinden etkilenen Hatay’da yaşayan çocuklara ulaştırılmıştır.